Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LUKE 6

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  6:1 Kntr`o zi de Sabat, s`a kntkmplat cq Isus trecea prin lanurile de grku. Ucenicii Lui smulgeau spice de grku, le frecau cu mknile, wi le mkncau.

  6:2 Unii dintre Farisei le-au zis: ,,Pentruce faceyi ce nu este kngqduit sq faceyi kn ziua Sabatului?``

  6:3 Isus le -a rqspuns: ,,Oare n`ayi citit ce a fqcut David, cknd a flqmknzit, el, wi cei ce erau kmpreunq cu el?

  6:4 Cum a intrat kn Casa lui Dumnezeu, a luat pknile pentru punerea knaintea Domnului, a mkncat din ele, wi a dat wi celor ce erau cu el, mqcar cq nu era kngqduit sq le mqnknce deckt preoyii?``

  6:5 Wi le zicea: ,,Fiul omului este Domn chiar wi al Sabatului.``

  6:6 Kn altq zi de Sabat, s`a kntkmplat cq Isus a intrat kn sinagogq, wi knvqya pe norod. Acolo era un om, care avea mkna dreaptq uscatq.

  6:7 Cqrturarii wi Fariseii pkndeau pe Isus, sq vadq dacq -l va vindeca kn ziua Sabatului, ca sq aibq de ce sq -L knvinuiascq.

  6:8 Dar El le wtia gkndurile; wi a zis omului, care avea mkna uscatq: ,,Scoalq-te, wi stqi kn mijloc.`` El s`a sculat, wi a stqtut kn picioare.

  6:9 Wi Isus le -a zis: ,,Vq kntreb: Este kngqduit kn ziua Sabatului a face bine ori a face rqu? A scqpa o viayq sau a o pierde?``

  6:10 Atunci, Wi -a rotit privirile peste toyi, wi a zis omului: ,,Kntinde-yi mkna!`` El a kntins -o, wi mkna i s`a fqcut sqnqtoasq ca wi cealaltq.

  6:11 Ei turbau de mknie, wi s`au sfqtuit ce ar putea sq facq lui Isus.

  6:12 Kn zilele acela, Isus S`a dus kn munte sq Se roage, wi a petrecut toatq noaptea kn rugqciune cqtre Dumnezeu.

  6:13 Cknd s`a fqcut ziuq, a chemat pe ucenicii Sqi, wi a ales dintre ei doisprezece, pe cari i -a numit apostoli, wi anume:

  6:14 Pe Simon, pe care l -a numit wi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu;

  6:15 pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul;

  6:16 pe Iuda, fiul lui Iacov; wi pe Iuda Iscarioteanul, care s`a fqcut vknzqtor.

  6:17 S`a pogorkt kmpreunq cu ei, wi S`a oprit kntr`un podiw unde se aflau mulyi ucenici de ai Lui, wi o mare mulyime de oameni, cari veniserq din toatq Iudea, din Ierusalim, wi de pe lkngq marea Tirului wi a Sidonului, ca sq -L asculte wi sq fie vindecayi de boalele lor.

  6:18 Cei chinuiyi de duhuri necurate, erau vindecayi.

  6:19 Wi tot norodul cquta sq se atingq de El, pentrucq din El iewea o putere, care -i vindeca pe toyi.

  6:20 Atunci Isus Wi -a ridicat ochii spre ucenicii Sqi, wi a zis: ,,Ferice de voi, cari sknteyi sqraci, pentrucq Kmpqrqyia lui Dumnezeu este a voastrq!

  6:21 Ferice de voi, cari sknteyi flqmknzi acum, pentrucq voi veyi fi sqturayi! Ferice de voi cari plkngeyi acum, pentrucq voi veyi rkde!

  6:22 Ferice de voi, cknd oamenii vq vor urk, vq vor izgoni dintre ei, vq vor ocqrk, wi vor lepqda numele vostru ca ceva rqu, din pricina Fiului omului!

  6:23 Bucurayi-vq kn ziua aceea, wi sqltayi de veselie; pentrucq rqsplata voastrq este mare kn cer; cqci tot awa fqceau pqrinyii lor cu proorocii.

  6:24 Dar, vai de voi, bogayilor, pentrucq voi v`ayi primit aici mkngkerea!

  6:25 Vai de voi, cari sknteyi sqtui acum! Pentrucq voi veyi flqmknzi! Vai de voi, cari rkdeyi acum, pentrucq voi veyi plknge wi vq veyi tkngui!

  6:26 Vai de voi, cknd toyi oamenii vq vor grqi de bine! Fiindcq tot awa fqceau pqrinyii lor cu proorocii mincinowi!

  6:27 Dar Eu vq spun vouq, cari Mq ascultayi: Iubiyi pe vrqjmawii vowtri, faceyi bine celor ce vq urqsc,

  6:28 binecuvkntayi pe cei ce vq blastqmq, rugayi-vq pentru cei ce se poartq rqu cu voi.

  6:29 Dacq te bate cineva peste o falcq, kntoarce -i wi pe cealaltq. Dacq kyi ia cineva haina cu sila, nu -l opri sq-yi ia wi cqmawa.

  6:30 Oricui kyi cere, dq -i; wi celuice-yi ia cu sila ale tale, nu i le cere knapoi.

  6:31 Ce voiyi sq vq facq vouq oamenii, faceyi-le wi voi la fel.

  6:32 Dacq iubiyi pe cei ce vq iubesc, ce rqsplatq vi se cuvine? Wi pqcqtowii iubesc pe cei ce -i iubesc pe ei.

  6:33 Dacq faceyi bine celor ce vq fac bine, ce rqsplatq vi se cuvine? Wi pqcqtowii fac awa.

  6:34 Wi dacq dayi cu kmprumut acelora dela cari nqdqjduiyi sq luayi knapoi, ce rqsplatq vi se cuvine? Wi pqcqtowii dau cu kmprumut pqcqtowilor, ca sq ia knapoi kntocmai.

  6:35 Voi knsq, iubiyi pe vrqjmawii vowtri, faceyi bine wi dayi cu kmprumut, fqrq sq nqdqjduiyi ceva kn schimb. Wi rqsplata voastrq va fi mare, wi veyi fi fiii Celui Prea Knalt; cqci El este bun wi cu cei nemulyqmitori wi cu cei rqi.

  6:36 Fiyi dar milostivi, cum wi Tatql vostru este milostiv.

  6:37 Nu judecayi, wi nu veyi fi judecayi; nu oskndiyi, wi nu veyi fi oskndiyi; iertayi, wi vi se va ierta.

  6:38 Dayi, wi vi se va da; ba kncq, vi se va turna kn skn o mqsurq bunq, kndesatq, clqtinatq, care se va vqrsa pe deasupra. Cqci cu ce mqsurq veyi mqsura, cu aceea vi se va mqsura.``

  6:39 Le -a spus wi pilda urmqtoare: ,,Oare poate un orb sq cqlquzeascq pe un alt orb? Nu vor cqdea amkndoi kn groapq?

  6:40 Ucenicul nu este mai pe sus de knvqyqtorul lui; dar orice ucenic desqvkrwit va fi ca knvqyqtorul lui.

  6:41 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tqu, wi nu te uiyi cu bqgare de seamq la bkrna din ochiul tqu?

  6:42 Sau cum poyi sq zici fratelui tqu: ,Frate, lasq-mq sq-yi scot paiul din ochi` wi, cknd colo, tu nu vezi bkrna din ochiul tqu? Fqyarnicule, scoate kntki bkrna din ochiul tqu, wi atunci vei vedea desluwit sq scoyi paiul din ochiul fratelui tqu.

  6:43 Nu este niciun pom bun, care sq facq roadq rea, wi niciun pom rqu care sq facq roadq bunq.

  6:44 Cqci orice pom se cunoawte dupq roada lui. Nu se strkng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mqrqcini.

  6:45 Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bunq a inimii lui, iar omul rqu scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; cqci din prisosul inimii vorbewte gura.

  6:46 De ce-Mi ziceyi: ,Doamne, Doamne!` wi nu faceyi ce spun Eu?

  6:47 Vq voi arqta cu cine se aseamqnq orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele, wi le face.

  6:48 Se aseamqnq cu un om care, cknd a zidit o casq, a sqpat adknc knainte, wi a awezat temelia pe stkncq. A venit o vqrsare de ape, wi s`a nqpustit wivoiul peste casa aceea, dar n`a putut s`o clatine, pentrucq era ziditq pe stkncq.

  6:49 Dar cine aude wi nu face, se aseamqnq cu un om, care a zidit o casq pe pqmknt, fqrq temelie. Wi s`a nqpustit wivoiul asupra ei, ea s`a prqbuwit kndatq, wi prqbuwirea acestei case a fost mare.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск