Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LUKE 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Dupqce a sfkrwit de rostit toate aceste cuvkntqri knaintea norodului, care -L asculta, Isus a intrat kn Capernaum.

  7:2 Un sutaw avea un rob la care yinea foarte mult, wi care era bolnav pe moarte.

  7:3 Fiindcq auzise vorbindu-se despre Isus, sutawul a trimes la El pe niwte bqtrkni ai Iudeilor, ca sq -L roage sq vinq sq vindece pe robul lui.

  7:4 Acewtia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul, wi au zis: ,,Face sq -i faci acest bine;

  7:5 cqci iubewte neamul nostru, wi el ne -a zidit sinagoga.``

  7:6 Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casq, cknd sutawul a trimes la El pe niwte prieteni sq -I spunq: ,,Doamne, nu Te mai osteni atkta, pentrucq nu sknt vrednic sq intri supt acoperemkntul meu.

  7:7 De aceea nici nu m`am socotit vrednic sq vin eu knsumi la Tine. Ci, zi o vorbq, wi robul meu va fi tqmqduit.

  7:8 Cqci wi eu, care sknt supt stqpknirea altuia, am supt mine ostawi. Wi zic unuia: ,Du-te!` wi se duce; altuia: ,Vino!` wi vine; wi robului meu: ,Fq cutare lucru!` wi -l face.``

  7:9 Cknd a auzit Isus aceste vorbe, S`a minunat de sutaw, S`a kntors spre norodul, care mergea dupq El, wi a zis: ,,Vq spun cq nici chiar kn Israel n`am gqsit o credinyq atkt de mare.``

  7:10 Cknd s`au kntors acasq, trimewii au gqsit sqnqtos pe robul care fusese bolnav.

  7:11 Kn ziua urmqtoare, Isus Se ducea kntr`o cetate numitq Nain. Kmpreunq cu El mergeau ucenicii Lui wi norod mult.

  7:12 Cknd S`a apropiat de poarta cetqyii, iatq cq duceau la groapq pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era vqduvq; wi cu ea erau o mulyime de oameni din cetate.

  7:13 Domnul, cknd a vqzut -o, I s`a fqcut milq de ea, wi i -a zis: ,,Nu plknge!``

  7:14 Apoi S`a apropiat, wi S`a atins de raclq. Ceice o duceau, s`au oprit. El a zis: ,,Tinerelule, scoalq-te, kyi spun!``

  7:15 Mortul a wezut kn capul oaselor, wi a knceput sq vorbeascq. Isus l -a dat knapoi maicii lui.

  7:16 Toyi au fost cuprinwi de fricq, slqveau pe Dumnezeu, wi ziceau: ,,Un mare prooroc s`a ridicat kntre noi; wi Dumnezeu a cercetat pe poporul Squ.``

  7:17 Vestea aceasta despre Isus s`a rqspkndit kn toatq Iudea wi prin toate kmprejurimile.

  7:18 Ucenicii lui Ioan au dat de wtire knvqyqtorului lor despre toate aceste lucruri.

  7:19 Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii sqi, wi i -a trimes la Isus sq -L kntrebe: ,,Tu ewti Acela care are sq vinq, sau sq awteptqm pe altul?``

  7:20 Acewtia, cknd s`au knfqyiwat knaintea lui Isus, I-au zis: ,,Ioan Botezqtorul ne -a trimes la Tine sq Te kntrebqm: ,Tu ewti Acela care are sq vinq sau sq awteptqm pe altul?``

  7:21 Chiar kn clipa aceea, Isus a vindecat pe mulyi de boale, de chinuri, de duhuri rele, wi multor orbi le -a dqruit vederea.

  7:22 Wi, drept rqspuns, le -a zis: ,,Duceyi-vq de spuneyi lui Ioan ce ayi vqzut wi auzit: orbii vqd, wchiopii umblq, leprowii sknt curqyiyi, surzii aud, moryii knviazq, wi sqracilor li se propovqduiewte Evanghelia.

  7:23 Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.``

  7:24 Dupqce au plecat trimewii lui Ioan, Isus a knceput sq spunq noroadelor despre Ioan: ,,Ce ayi iewit sq vedeyi kn pustie? O trestie clqtinatq de vknt?

  7:25 Atunci ce ayi iewit sq vedeyi? Un om kmbrqcat kn haine moi? Iatq cq ceice poartq haine moi wi ceice trqiesc kn desfqtqri, sknt kn casele kmpqrayilor.

  7:26 Atunci ce ayi iewit sq vedeyi? Un prooroc? Da, vq spun, wi mai mult deckt un prooroc.

  7:27 El este acela despre care este scris: ,Iatq, trimet pe solul Meu knaintea Feyei Tale, care Kyi va pregqti calea knaintea Ta.`

  7:28 Vq spun cq dintre cei nqscuyi din femei, nu este nici unul mai mare deckt Ioan Botezqtorul. Totuw, cel mai mic kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu, este mai mare deckt el.

  7:29 Wi tot norodul care l -a auzit, wi chiar vamewii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan;

  7:30 dar Fariseii wi knvqyqtorii Legii au zqdqrnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.

  7:31 Cu cine voi asemqna dar pe oamenii din neamul acesta? Wi cu cine seamqnq ei?

  7:32 Seamqnq cu niwte copii, cari stau kn piaya, wi strigq unii cqtre alyii: ,V`am ckntat din fluier, wi n`ayi jucat; v`am ckntat de jale, wi n`ayi plkns.`

  7:33 Kn adevqr, a venit Ioan Botezqtorul, nici mkncknd pkne, nici bknd vin, wi ziceyi: ,Are drac.`

  7:34 A venit Fiul omului, mkncknd wi bknd, wi ziceyi: ,Iatq un om mkncqcios wi bqutor de vin, un prieten al vamewilor wi al pqcqtowilor.`

  7:35 Totuw Knyelepciunea a fost gqsitq dreaptq de toyi copiii ei.``

  7:36 Un Fariseu a rugat pe Isus sq mqnknce la el. Isus a intrat kn casa Fariseului, wi a wezut la masq.

  7:37 Wi iatq cq o femeie pqcqtoasq din cetate a aflat cq El era la masq kn casa Fariseului: a adus un vas de alabastru cu mir mirositor,

  7:38 wi stqtea knapoi lkngq picioarele lui Isus wi plkngea. Apoi a knceput sq -I stropeascq picioarele cu lacrqmile ei, wi sq le wteargq cu pqrul capului ei; le sqruta mult, wi le ungea cu mir.

  7:39 Cknd a vqzut lucrul acesta, Fariseul, care -L poftise, wi -a zis: ,,Omul acesta, dacq ar fi un prooroc, ar wti cine wi ce fel de femeie este cea care se atinge de el: cq este o pqcqtoasq.``

  7:40 Isus a luat cuvkntul, wi i -a zis: ,,Simone, am sq-yi spun ceva.`` -,,Spune, Knvqyqtorule``, I -a rqspuns el. -

  7:41 ,,Un cqmqtar avea doi datornici: unul ki era dator cu cinci sute de lei, iar celqlalt cu cinzeci.

  7:42 Fiindcq n`aveau cu ce plqti, i -a iertat pe amkndoi. Spune-Mi dar, care din ei kl va iubi mai mult?``

  7:43 Simon I -a rqspuns: ,,Socotesc cq acela cqruia i -a iertat mai mult.`` Isus i -a zis: ,,Drept ai judecat.``

  7:44 Apoi S`a kntors spre femeie, wi a zis lui Simon: ,,Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat kn casa ta, wi nu Mi-ai dat apq pentru spqlat picioarele; dar ea Mi -a stropit picioarele cu lacrqmile ei, wi Mi le -a wters cu pqrul capului ei.

  7:45 Tu nu Mi-ai dat sqrutare; dar ea, de cknd am intrat, n`a kncetat sq-Mi sqrute picioarele.

  7:46 Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi -a uns picioarele cu mir.

  7:47 De aceea kyi spun: Pqcatele ei, cari sknt multe, sknt iertate; cqci a iubit mult. Dar cui i se iartq puyin, iubewte puyin.``

  7:48 Apoi a zis femeii: ,,Iertate kyi sknt pqcatele!``

  7:49 Ceice wedeau cu El la masq, au knceput sq zicq kntre ei: ,,Cine este acesta de iartq chiar wi pqcatele?``

  7:50 Dar Isus a zis femeii: ,,Credinya ta te -a mkntuit; du-te kn pace.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск