Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 24

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  24:1 La iewirea din Templu, pe cknd mergea Isus, ucenicii Lui s`au apropiat de El ca sq -I arate clqdirile Templului.

  24:2 Dar Isus le -a zis: ,,Vedeyi voi toate aceste lucruri? Adevqrat vq spun cq nu va rqmknea aici piatrq pe piatrq, care sq nu fie dqrkmatq.``

  24:3 El a wezut jos pe muntele Mqslinilor. Wi ucenicii Lui au venit la El la o parte, wi I-au zis: ,,Spune-ne, cknd se vor kntkmpla aceste lucruri? Wi care va fi semnul venirii Tale wi al sfkrwitului veacului acestuia?``

  24:4 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Bqgayi de seamq sq nu vq knwele cineva.

  24:5 Fiindcq vor veni mulyi kn Numele Meu, wi vor zice: ,Eu sknt Hristosul!` Wi vor knwela pe mulyi.

  24:6 Veyi auzi de rqzboaie wi vewti de rqzboaie: vedeyi sq nu vq spqimkntayi, cqci toate aceste lucruri trebuie sq se kntkmple. Dar sfkrwitul tot nu va fi atunci.

  24:7 Un neam se va scula kmpotriva altui neam, wi o kmpqrqyie kmpotriva altei kmpqrqyii; wi, pe alocurea, vor fi cutremure de pqmknt, foamete wi ciumi.

  24:8 Dar toate aceste lucruri nu vor fi deckt knceputul durerilor.

  24:9 Atunci vq vor da sq fiyi chinuiyi, wi vq vor omork; wi veyi fi urkyi de toate neamurile pentru Numele Meu.

  24:10 Atunci mulyi vor cqdea, se vor vinde unii pe alyii, wi se vor urk unii pe alyii.

  24:11 Se vor scula mulyi prooroci mincinowi, wi vor knwela pe mulyi.

  24:12 Wi, din pricina knmulyirii fqrqdelegii, dragostea celor mai mulyi se va rqci.

  24:13 Dar cine va rqbda pknq la sfkrwit, va fi mkntuit.

  24:14 Evanghelia aceasta a Kmpqrqyiei va fi propovqduitq kn toatq lumea, ca sq slujeascq de mqrturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfkrwitul.

  24:15 De aceea, cknd veyi vedea ,urkciunea pustiirii`, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,awezatq kn locul sfknt` -cine citewte sq knyeleagq! -

  24:16 atunci, cei ce vor fi kn Iudea, sq fugq la munyi;

  24:17 cine va fi pe acoperiwul casei, sq nu se pogoare sq-wi ia lucrurile din casq;

  24:18 wi cine va fi la ckmp, sq nu se kntoarcq sq-wi ia haina.

  24:19 Vai de femeile, cari vor fi knsqrcinate wi de cele ce vor da ykyq kn zilele acelea!

  24:20 Rugayi-vq ca fuga voastrq sq nu fie iarna, nici kntr`o zi de Sabat.

  24:21 Pentrucq atunci va fi un necaz awa de mare, cum n`a fost niciodatq dela knceputul lumii pknq acum, wi nici nu va mai fi.

  24:22 Wi dacq zilele acelea n`ar fi fost scurtate, nimeni n`ar scqpa; dar, din pricina celor alewi, zilele acelea vor fi scurtate.

  24:23 Atunci dacq vq va spune cineva: ,Iatq, Hristosul este aici, sau acolo`, sq nu -l credeyi.

  24:24 Cqci se vor scula Hristowi mincinowi wi prooroci mincinowi; vor face semne mari wi minuni, pknq acolo knckt sq knwele, dacq va fi cu putinyq, chiar wi pe cei alewi.

  24:25 Iatq, cq v`am spus mai dinainte.

  24:26 Deci, dacq vq vor zice: ,Iatq -L kn pustie`, sq nu vq duceyi acolo! ,Iatq -L kn odqiye ascunse`, sq nu credeyi.

  24:27 Cqci, cum iese fulgerul dela rqsqrit wi se vede pknq la apus, awa va fi wi venirea Fiului omului.

  24:28 Oriunde va fi stkrvul (Sau: hoit, mortqciune.), acolo se vor aduna vulturii.

  24:29 Kndatq dupq acele zile de necaz, ,soarele se va kntuneca, luna nu-wi va mai da lumina ei, stelele vor cqdea din cer, wi puterile cerurilor vor fi clqtinate.`

  24:30 Atunci se va arqta kn cer semnul Fiului omului, toate seminyiile pqmkntului se vor boci, wi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere wi cu o mare slavq.

  24:31 El va trimete pe kngerii Sqi cu trkmbiya rqsunqtoare, wi vor aduna pe alewii Lui din cele patru vknturi, dela o margine a cerurilor pknq la cealaltq.

  24:32 Dela smochin knvqyayi pilda lui: Cknd ki frqgezewte wi knfrunzewte mlqdiyia, wtiyi cq vara este aproape.

  24:33 Tot awa, wi voi, cknd veyi vedea toate aceste lucruri, sq wtiyi cq Fiul omului este aproape, este chiar la uwi.

  24:34 Adevqrat vq spun cq, nu va trece neamul acesta pknq se vor kntkmpla toate aceste lucruri.

  24:35 Cerul wi pqmkntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

  24:36 Despre ziua aceea wi despre ceasul acela, nu wtie nimeni: nici kngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatql.

  24:37 Cum s`a kntkmplat kn zilele lui Noe, aidoma se va kntkmpla wi la venirea Fiului omului.

  24:38 Kn adevqr, cum era kn zilele dinainte de potop, cknd mkncau wi beau, se knsurau wi se mqritau, pknq kn ziua cknd a intrat Noe kn corabie,

  24:39 wi n`au wtiut nimic, pknq cknd a venit potopul wi i -a luat pe toyi, tot awa va fi wi la venirea Fiului omului.

  24:40 Atunci, din doi bqrbayi cari vor fi la ckmp, unul va fi luat wi altul va fi lqsat.

  24:41 Din douq femei cari vor mqcina la moarq, una va fi luatq wi alta va fi lqsatq.

  24:42 Vegheayi dar, pentru cq nu wtiyi kn ce zi va veni Domnul vostru.

  24:43 Sq wtiyi cq, dacq ar wti stqpknul casei la ce strajq din noapte va veni hoyul, ar veghea wi n`ar lqsa sq -i spargq casa.

  24:44 Deaceea, wi voi fiyi gata; cqci Fiul omului va veni kn ceasul kn care nu vq gkndiyi.

  24:45 Care este deci robul credincios wi knyelept, pe care l -a pus stqpknul squ peste ceata slugilor sale, ca sq le dea hrana la vremea hotqrktq?

  24:46 Ferice de robul acela, pe care stqpknul squ, la venirea lui, kl va gqsi fqcknd awa!

  24:47 Adevqrat vq spun cq kl va pune peste toate averile sale.

  24:48 Dar dacq este un rob rqu, care zice kn inima lui: ,Stqpknul meu zqbovewte sq vinq!`

  24:49 Dacq va kncepe sq batq pe tovarqwii lui de slujbq, wi sq mqnknce wi sq bea cu beyivii,

  24:50 stqpknul robului aceluia va veni kn ziua kn care el nu se awteaptq, wi kn ceasul pe care nu -l wtie,

  24:51 kl va tqia kn douq, wi soarta lui va fi soarta fqyarnicilor; acolo va fi plknsul wi scrkwnirea dinyilor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск