King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 CHRONICLES 36
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Ch 36:1
ויקחו עם הארץ את יהואחז בן יאשׁיהו וימליכהו תחת אביו  בירושׁלם׃
2Ch 36:2
בן שׁלושׁ ועשׂרים שׁנה יואחז במלכו ושׁלשׁה חדשׁים מלך בירושׁלם׃
2Ch 36:3
ויסירהו מלך מצרים בירושׁלם ויענשׁ את הארץ מאה ככר כסף וככר זהב׃
2Ch 36:4
וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו על יהודה וירושׁלם ויסב את שׁמו יהויקים ואת יואחז אחיו לקח נכו ויביאהו מצרימה׃
2Ch 36:5
בן עשׂרים וחמשׁ שׁנה יהויקים במלכו ואחת עשׂרה שׁנה מלך בירושׁלם ויעשׂ הרע בעיני יהוה אלהיו׃
2Ch 36:6
עליו עלה נבוכדנאצר מלך בבל ויאסרהו בנחשׁתים להליכו בבלה׃
2Ch 36:7
ומכלי בית יהוה הביא נבוכדנאצר לבבל ויתנם בהיכלו בבבל׃
2Ch 36:8
ויתר דברי יהויקים ותעבתיו אשׁר עשׂה והנמצא עליו הנם כתובים על ספר מלכי ישׂראל ויהודה וימלך יהויכין בנו תחתיו׃
2Ch 36:9
בן שׁמונה שׁנים יהויכין במלכו ושׁלשׁה חדשׁים ועשׂרת ימים מלך בירושׁלם ויעשׂ הרע בעיני יהוה׃
2Ch 36:10
ולתשׁובת השׁנה שׁלח המלך נבוכדנאצר ויבאהו בבלה עם כלי חמדת בית יהוה וימלך את צדקיהו אחיו על יהודה וירושׁלם׃
2Ch 36:11
בן עשׂרים ואחת שׁנה צדקיהו במלכו ואחת עשׂרה שׁנה מלך בירושׁלם׃
2Ch 36:12
ויעשׂ הרע בעיני יהוה אלהיו לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי יהוה׃
2Ch 36:13
וגם במלך נבוכדנאצר מרד אשׁר השׁביעו באלהים ויקשׁ את ערפו ויאמץ את לבבו משׁוב אל יהוה אלהי ישׂראל׃
2Ch 36:14
גם כל שׂרי הכהנים והעם הרבו למעול מעל ככל תעבות הגוים ויטמאו את בית יהוה אשׁר הקדישׁ בירושׁלם׃
2Ch 36:15
וישׁלח יהוה אלהי אבותיהם  עליהם  ביד  מלאכיו השׁכם ושׁלוח כי חמל על עמו ועל מעונו׃
2Ch 36:16
ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת יהוה בעמו עד לאין מרפא׃
2Ch 36:17
ויעל עליהם את מלך כשׂדיים ויהרג בחוריהם בחרב בבית מקדשׁם ולא חמל על בחור ובתולה זקן וישׁשׁ הכל נתן בידו׃
2Ch 36:18
וכל כלי בית האלהים הגדלים והקטנים ואצרות בית יהוה ואצרות המלך ושׂריו הכל הביא בבל׃
2Ch 36:19
וישׂרפו את בית האלהים וינתצו את חומת ירושׁלם וכל ארמנותיה שׂרפו באשׁ וכל כלי מחמדיה להשׁחית׃
2Ch 36:20
ויגל השׁארית מן החרב אל בבל ויהיו לו  ולבניו  לעבדים עד מלך מלכות פרס׃
2Ch 36:21
למלאות דבר יהוה בפי ירמיהו עד רצתה הארץ את שׁבתותיה כל ימי השׁמה שׁבתה למלאות שׁבעים שׁנה׃
2Ch 36:22
ובשׁנת אחת לכורשׁ מלך פרס לכלות דבר יהוה בפי ירמיהו העיר יהוה את רוח כורשׁ מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר׃
2Ch 36:23
כה אמר כורשׁ מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי  יהוה  אלהי  השׁמים והוא פקד עלי לבנות לו  בית  בירושׁלם אשׁר ביהודה מי בכם  מכל  עמו  יהוה  אלהיו  עמו  ויעל׃  

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.