King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 KINGS 6
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      1Ki 6:1
  ויהי בשׁמונים שׁנה וארבע מאות שׁנה לצאת בני ישׂראל מארץ מצרים בשׁנה הרביעית בחדשׁ זו הוא החדשׁ השׁני למלך שׁלמה על ישׂראל ויבן הבית ליהוה׃
  1Ki 6:2
  והבית אשׁר בנה המלך שׁלמה ליהוה שׁשׁים אמה ארכו ועשׂרים רחבו ושׁלשׁים אמה קומתו׃
  1Ki 6:3
  והאולם על פני היכל הבית עשׂרים אמה ארכו על פני רחב הבית עשׂר באמה רחבו על פני הבית׃
  1Ki 6:4
  ויעשׂ לבית חלוני שׁקפים אטמים׃
  1Ki 6:5
  ויבן על קיר הבית יצוע סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעשׂ צלעות סביב׃
  1Ki 6:6
  היצוע התחתנה חמשׁ באמה רחבה והתיכנה שׁשׁ באמה רחבה והשׁלישׁית שׁבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות הבית׃
  1Ki 6:7
  והבית בהבנתו אבן  שׁלמה  מסע  נבנה  ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשׁמע בבית בהבנתו׃
  1Ki 6:8
  פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השׁלשׁים׃
  1Ki 6:9
  ויבן את הבית ויכלהו ויספן את הבית גבים ושׂדרת בארזים׃
  1Ki 6:10
  ויבן את היצוע על כל הבית חמשׁ אמות קומתו ויאחז את הבית בעצי ארזים׃
  1Ki 6:11
  ויהי דבר יהוה אל שׁלמה לאמר׃
  1Ki 6:12
  הבית הזה אשׁר אתה בנה אם תלך בחקתי ואת משׁפטי תעשׂה ושׁמרת את כל מצותי ללכת בהם  והקמתי  את  דברי  אתך  אשׁר  דברתי  אל  דוד  אביך׃  
  1Ki 6:13
  ושׁכנתי בתוך בני ישׂראל ולא אעזב את עמי ישׂראל׃
  1Ki 6:14
  ויבן שׁלמה את הבית ויכלהו׃
  1Ki 6:15
  ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושׁים׃
  1Ki 6:16
  ויבן את עשׂרים אמה מירכותי הבית בצלעות ארזים מן הקרקע עד הקירות ויבן לו  מבית  לדביר  לקדשׁ  הקדשׁים׃
  1Ki 6:17
  וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני׃
  1Ki 6:18
  וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן  נראה׃  
  1Ki 6:19
  ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שׁם את ארון ברית יהוה׃
  1Ki 6:20
  ולפני הדביר עשׂרים אמה ארך ועשׂרים אמה רחב ועשׂרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז׃
  1Ki 6:21
  ויצף שׁלמה את הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות זהב לפני הדביר ויצפהו זהב׃
  1Ki 6:22
  ואת כל הבית צפה זהב עד תם כל הבית וכל המזבח אשׁר לדביר צפה זהב׃
  1Ki 6:23
  ויעשׂ בדביר שׁני כרובים עצי שׁמן עשׂר אמות קומתו׃
  1Ki 6:24
  וחמשׁ אמות כנף הכרוב האחת וחמשׁ אמות כנף הכרוב השׁנית עשׂר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו׃
  1Ki 6:25
  ועשׂר באמה הכרוב השׁני מדה אחת וקצב אחד לשׁני הכרבים׃
  1Ki 6:26
  קומת הכרוב האחד עשׂר באמה וכן הכרוב השׁני׃
  1Ki 6:27
  ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשׂו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השׁני נגעת בקיר השׁני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף׃
  1Ki 6:28
  ויצף את הכרובים זהב׃
  1Ki 6:29
  ואת כל קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון׃
  1Ki 6:30
  ואת קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון׃
  1Ki 6:31
  ואת פתח הדביר עשׂה דלתות עצי שׁמן האיל מזוזות חמשׁית׃
  1Ki 6:32
  ושׁתי דלתות עצי שׁמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על הכרובים ועל התמרות את הזהב׃
  1Ki 6:33
  וכן עשׂה לפתח ההיכל מזוזות עצי שׁמן מאת רבעית׃
  1Ki 6:34
  ושׁתי דלתות עצי ברושׁים שׁני צלעים הדלת האחת גלילים ושׁני קלעים הדלת השׁנית גלילים׃
  1Ki 6:35
  וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישׁר על המחקה׃
  1Ki 6:36
  ויבן את החצר הפנימית שׁלשׁה טורי גזית וטור כרתת ארזים׃
  1Ki 6:37
  בשׁנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו׃
  1Ki 6:38
  ובשׁנה האחת עשׂרה בירח בול הוא החדשׁ השׁמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משׁפטו ויבנהו שׁבע שׁנים׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.