King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 CHRONICLES 23
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      2Ch 23:1
  ובשׁנה השׁבעית התחזק יהוידע ויקח את שׂרי המאות לעזריהו בן ירחם ולישׁמעאל בן יהוחנן ולעזריהו בן עובד ואת מעשׂיהו בן עדיהו ואת אלישׁפט בן זכרי עמו בברית׃
  2Ch 23:2
  ויסבו ביהודה ויקבצו את הלוים מכל ערי יהודה וראשׁי האבות  לישׂראל ויבאו אל ירושׁלם׃
  2Ch 23:3
  ויכרת כל הקהל ברית בבית האלהים עם המלך ויאמר להם הנה בן המלך ימלך כאשׁר דבר יהוה על בני דויד׃
  2Ch 23:4
  זה הדבר אשׁר תעשׂו השׁלשׁית מכם באי השׁבת לכהנים וללוים לשׁערי הספים׃
  2Ch 23:5
  והשׁלשׁית בבית המלך והשׁלשׁית בשׁער היסוד וכל העם בחצרות בית יהוה׃
  2Ch 23:6
  ואל יבוא בית יהוה כי אם הכהנים והמשׁרתים ללוים המה יבאו כי קדשׁ המה וכל העם ישׁמרו משׁמרת יהוה׃
  2Ch 23:7
  והקיפו הלוים את המלך סביב אישׁ וכליו בידו והבא אל הבית יומת והיו את המלך בבאו ובצאתו׃
  2Ch 23:8
  ויעשׂו הלוים וכל יהודה ככל אשׁר צוה יהוידע הכהן ויקחו אישׁ את אנשׁיו באי השׁבת עם יוצאי השׁבת כי לא פטר יהוידע הכהן את המחלקות׃
  2Ch 23:9
  ויתן יהוידע הכהן לשׂרי המאות את החניתים ואת המגנות ואת השׁלטים אשׁר למלך דויד אשׁר בית האלהים׃
  2Ch 23:10
  ויעמד את כל העם ואישׁ שׁלחו בידו מכתף הבית הימנית עד כתף הבית השׂמאלית למזבח ולבית על המלך סביב׃
  2Ch 23:11
  ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו את הנזר ואת העדות וימליכו אתו וימשׁחהו יהוידע ובניו ויאמרו יחי המלך׃
  2Ch 23:12
  ותשׁמע עתליהו את קול העם הרצים והמהללים את המלך ותבוא אל העם בית יהוה׃
  2Ch 23:13
  ותרא והנה המלך עומד על עמודו במבוא והשׂרים והחצצרות על המלך וכל עם הארץ שׂמח ותוקע בחצצרות והמשׁוררים בכלי השׁיר ומודיעים להלל ותקרע עתליהו את בגדיה ותאמר קשׁר קשׁר׃
  2Ch 23:14
  ויוצא יהוידע הכהן את שׂרי המאות פקודי החיל ויאמר אלהם הוציאוה אל מבית השׂדרות והבא אחריה יומת בחרב כי אמר הכהן לא תמיתוה בית יהוה׃
  2Ch 23:15
  וישׂימו לה  ידים  ותבוא  אל  מבוא  שׁער  הסוסים בית המלך וימיתוה שׁם׃
  2Ch 23:16
  ויכרת יהוידע ברית בינו ובין כל העם ובין המלך להיות לעם ליהוה׃
  2Ch 23:17
  ויבאו כל העם בית הבעל ויתצהו ואת מזבחתיו ואת צלמיו שׁברו ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות׃
  2Ch 23:18
  וישׂם יהוידע פקדת בית יהוה ביד הכהנים הלוים אשׁר חלק דויד על בית יהוה להעלות עלות יהוה ככתוב בתורת משׁה בשׂמחה ובשׁיר על ידי דויד׃
  2Ch 23:19
  ויעמד השׁוערים על שׁערי בית יהוה ולא יבא טמא לכל דבר׃
  2Ch 23:20
  ויקח את שׂרי המאות ואת האדירים ואת המושׁלים בעם ואת כל עם הארץ ויורד את המלך מבית יהוה ויבאו בתוך שׁער העליון בית המלך ויושׁיבו את המלך על כסא הממלכה׃
  2Ch 23:21
  וישׂמחו כל עם הארץ והעיר שׁקטה ואת עתליהו המיתו בחרב׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.