King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 KINGS 25
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      2Ki 25:1
  ויהי בשׁנת התשׁיעית למלכו בחדשׁ העשׂירי בעשׂור לחדשׁ בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושׁלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב׃
  2Ki 25:2
  ותבא העיר במצור עד עשׁתי עשׂרה שׁנה למלך צדקיהו׃
  2Ki 25:3
  בתשׁעה לחדשׁ ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ׃
  2Ki 25:4
  ותבקע העיר וכל אנשׁי המלחמה הלילה דרך שׁער בין החמתים אשׁר על גן המלך וכשׂדים על העיר סביב וילך דרך הערבה׃
  2Ki 25:5
  וירדפו חיל כשׂדים אחר המלך וישׂגו אתו בערבות ירחו וכל חילו נפצו מעליו׃
  2Ki 25:6
  ויתפשׂו את המלך ויעלו אתו אל מלך בבל רבלתה וידברו אתו משׁפט׃
  2Ki 25:7
  ואת בני צדקיהו שׁחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשׁתים ויבאהו בבל׃
  2Ki 25:8
  ובחדשׁ החמישׁי בשׁבעה לחדשׁ היא שׁנת תשׁע עשׂרה שׁנה למלך נבכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושׁלם׃
  2Ki 25:9
  וישׂרף את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושׁלם ואת כל בית גדול שׂרף באשׁ׃
  2Ki 25:10
  ואת חומת ירושׁלם סביב נתצו כל חיל כשׂדים אשׁר רב טבחים׃
  2Ki 25:11
  ואת יתר העם הנשׁארים בעיר ואת הנפלים אשׁר נפלו על המלך בבל ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב טבחים׃
  2Ki 25:12
  ומדלת הארץ השׁאיר רב טבחים לכרמים וליגבים׃
  2Ki 25:13
  ואת עמודי הנחשׁת אשׁר בית יהוה ואת המכנות ואת ים הנחשׁת אשׁר בבית יהוה שׁברו כשׂדים וישׂאו את נחשׁתם בבלה׃
  2Ki 25:14
  ואת הסירת ואת היעים ואת המזמרות ואת הכפות ואת כל כלי הנחשׁת אשׁר ישׁרתו בם  לקחו׃  
  2Ki 25:15
  ואת המחתות ואת המזרקות אשׁר זהב זהב ואשׁר כסף כסף לקח רב טבחים׃
  2Ki 25:16
  העמודים שׁנים הים האחד והמכנות אשׁר עשׂה שׁלמה לבית יהוה לא היה משׁקל לנחשׁת כל הכלים האלה׃
  2Ki 25:17
  שׁמנה עשׂרה אמה קומת העמוד האחד וכתרת עליו נחשׁת וקומת הכתרת שׁלשׁ אמה ושׂבכה ורמנים על הכתרת סביב הכל נחשׁת וכאלה לעמוד השׁני על השׂבכה׃
  2Ki 25:18
  ויקח רב טבחים את שׂריה כהן הראשׁ ואת צפניהו כהן משׁנה ואת שׁלשׁת שׁמרי הסף׃
  2Ki 25:19
  ומן העיר לקח סריס אחד אשׁר הוא פקיד על אנשׁי המלחמה וחמשׁה אנשׁים מראי פני המלך אשׁר נמצאו בעיר ואת הספר שׂר הצבא המצבא את עם הארץ ושׁשׁים אישׁ מעם הארץ הנמצאים בעיר׃
  2Ki 25:20
  ויקח אתם נבוזראדן רב טבחים וילך אתם על מלך בבל רבלתה׃
  2Ki 25:21
  ויך אתם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו׃
  2Ki 25:22
  והעם הנשׁאר בארץ יהודה אשׁר השׁאיר נבוכדנאצר מלך בבל ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שׁפן׃
  2Ki 25:23
  וישׁמעו כל שׂרי החילים המה והאנשׁים כי הפקיד מלך בבל את גדליהו ויבאו אל גדליהו המצפה וישׁמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושׂריה בן תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן המעכתי המה ואנשׁיהם׃
  2Ki 25:24
  וישׁבע להם  גדליהו  ולאנשׁיהם ויאמר להם  אל  תיראו  מעבדי  הכשׂדים שׁבו בארץ ועבדו את מלך בבל ויטב׃
  2Ki 25:25
  ויהי בחדשׁ השׁביעי בא ישׁמעאל בן נתניה בן אלישׁמע מזרע המלוכה ועשׂרה אנשׁים אתו ויכו את גדליהו וימת ואת היהודים ואת הכשׂדים אשׁר היו אתו במצפה׃
  2Ki 25:26
  ויקמו כל העם מקטן ועד גדול ושׂרי החילים ויבאו מצרים כי יראו מפני כשׂדים׃
  2Ki 25:27
  ויהי בשׁלשׁים ושׁבע שׁנה לגלות יהויכין מלך יהודה בשׁנים עשׂר חדשׁ בעשׂרים ושׁבעה לחדשׁ נשׂא אויל  מרדך  מלך  בבל  בשׁנת  מלכו  את  ראשׁ  יהויכין מלך יהודה מבית כלא׃
  2Ki 25:28
  וידבר אתו טבות ויתן את כסאו מעל כסא המלכים אשׁר אתו בבבל׃
  2Ki 25:29
  ושׁנא את בגדי כלאו ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו׃
  2Ki 25:30
  וארחתו ארחת תמיד נתנה לו  מאת  המלך  דבר  יום  ביומו  כל  ימי  חיו׃  

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.