King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 14
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      2Sa 14:1
  וידע יואב בן צריה כי לב המלך על אבשׁלום׃  
  2Sa 14:2
  וישׁלח יואב תקועה ויקח משׁם אשׁה חכמה ויאמר אליה התאבלי  נא  ולבשׁי נא בגדי אבל  ואל  תסוכי  שׁמן  והיית  כאשׁה  זה  ימים  רבים  מתאבלת  על  מת׃  
  2Sa 14:3
  ובאת אל המלך ודברת אליו כדבר הזה וישׂם יואב את הדברים בפיה׃
  2Sa 14:4
  ותאמר האשׁה התקעית אל המלך ותפל על אפיה ארצה ותשׁתחו ותאמר הושׁעה המלך׃
  2Sa 14:5
  ויאמר לה  המלך  מה  לך  ותאמר אבל  אשׁה  אלמנה  אני  וימת  אישׁי׃
  2Sa 14:6
  ולשׁפחתך שׁני בנים וינצו שׁניהם בשׂדה ואין מציל ביניהם ויכו האחד את האחד וימת אתו׃
  2Sa 14:7
  והנה קמה כל המשׁפחה על שׁפחתך ויאמרו תני את מכה אחיו ונמתהו בנפשׁ אחיו אשׁר הרג ונשׁמידה גם את היורשׁ וכבו את גחלתי אשׁר נשׁארה לבלתי שׂום לאישׁי שׁם ושׁארית על פני האדמה׃
  2Sa 14:8
  ויאמר המלך אל האשׁה לכי לביתך ואני אצוה עליך׃
  2Sa 14:9
  ותאמר האשׁה התקועית אל המלך עלי אדני המלך העון ועל בית אבי  והמלך  וכסאו  נקי׃  
  2Sa 14:10
  ויאמר המלך המדבר אליך והבאתו אלי ולא יסיף עוד לגעת׃
  2Sa 14:11
  ותאמר יזכר נא המלך את יהוה אלהיך מהרבית גאל הדם לשׁחת ולא ישׁמידו את בני ויאמר חי יהוה אם יפל משׂערת בנך ארצה׃
  2Sa 14:12
  ותאמר האשׁה תדבר נא שׁפחתך אל אדני המלך דבר ויאמר דברי׃
  2Sa 14:13
  ותאמר האשׁה ולמה חשׁבתה כזאת על עם אלהים ומדבר המלך הדבר הזה כאשׁם לבלתי השׁיב המלך את נדחו׃
  2Sa 14:14
  כי מות נמות וכמים הנגרים ארצה אשׁר לא יאספו ולא ישׂא אלהים נפשׁ וחשׁב מחשׁבות לבלתי ידח ממנו נדח׃
  2Sa 14:15
  ועתה אשׁר באתי לדבר אל המלך אדני את הדבר הזה כי יראני העם ותאמר שׁפחתך אדברה נא אל המלך אולי יעשׂה המלך את דבר אמתו׃
  2Sa 14:16
  כי ישׁמע המלך להציל את אמתו מכף האישׁ להשׁמיד אתי ואת בני יחד מנחלת אלהים׃
  2Sa 14:17
  ותאמר שׁפחתך יהיה נא דבר אדני המלך למנוחה כי כמלאך האלהים כן אדני המלך לשׁמע הטוב והרע ויהוה אלהיך יהי עמך׃
  2Sa 14:18
  ויען המלך ויאמר אל האשׁה אל נא תכחדי ממני דבר אשׁר אנכי שׁאל אתך ותאמר האשׁה ידבר נא אדני המלך׃
  2Sa 14:19
  ויאמר המלך היד יואב אתך בכל זאת ותען האשׁה ותאמר חי נפשׁך אדני המלך אם אשׁ להמין ולהשׂמיל מכל אשׁר דבר אדני המלך כי עבדך יואב הוא צוני והוא שׂם בפי שׁפחתך את כל הדברים האלה׃
  2Sa 14:20
  לבעבור סבב את פני הדבר עשׂה עבדך יואב את הדבר הזה ואדני חכם כחכמת מלאך האלהים לדעת את כל אשׁר בארץ׃
  2Sa 14:21
  ויאמר המלך אל יואב הנה נא עשׂיתי את הדבר הזה ולך השׁב את הנער את אבשׁלום׃  
  2Sa 14:22
  ויפל יואב אל פניו ארצה וישׁתחו ויברך את המלך ויאמר יואב היום ידע עבדך כי מצאתי חן בעיניך אדני המלך אשׁר עשׂה המלך את דבר עבדו׃
  2Sa 14:23
  ויקם יואב וילך גשׁורה ויבא את אבשׁלום  ירושׁלם׃
  2Sa 14:24
  ויאמר המלך יסב אל ביתו ופני לא יראה ויסב אבשׁלום  אל  ביתו  ופני  המלך  לא  ראה׃  
  2Sa 14:25
  וכאבשׁלום  לא  היה  אישׁ  יפה  בכל  ישׂראל להלל מאד מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו  מום׃  
  2Sa 14:26
  ובגלחו את ראשׁו והיה מקץ ימים לימים אשׁר יגלח כי כבד עליו וגלחו ושׁקל את שׂער ראשׁו מאתים שׁקלים באבן  המלך׃  
  2Sa 14:27
  ויולדו לאבשׁלום  שׁלושׁה בנים ובת אחת ושׁמה תמר היא היתה אשׁה יפת מראה׃
  2Sa 14:28
  וישׁב אבשׁלום  בירושׁלם שׁנתים ימים ופני המלך לא ראה׃
  2Sa 14:29
  וישׁלח אבשׁלום  אל  יואב  לשׁלח  אתו  אל  המלך  ולא  אבה  לבוא  אליו  וישׁלח עוד שׁנית ולא אבה  לבוא׃  
  2Sa 14:30
  ויאמר אל עבדיו ראו חלקת יואב אל ידי ולו  שׁם  שׂערים לכו והוצתיה באשׁ ויצתו עבדי אבשׁלום  את  החלקה  באשׁ׃  
  2Sa 14:31
  ויקם יואב ויבא אל אבשׁלום  הביתה  ויאמר  אליו  למה  הציתו  עבדך  את  החלקה  אשׁר  לי  באשׁ׃
  2Sa 14:32
  ויאמר אבשׁלום  אל  יואב  הנה  שׁלחתי אליך לאמר בא הנה ואשׁלחה אתך אל המלך לאמר למה באתי מגשׁור טוב לי  עד  אני  שׁם  ועתה  אראה  פני  המלך  ואם  ישׁ  בי  עון  והמתני׃
  2Sa 14:33
  ויבא יואב אל המלך ויגד לו  ויקרא  אל  אבשׁלום  ויבא  אל  המלך  וישׁתחו לו  על  אפיו  ארצה  לפני  המלך  וישׁק  המלך  לאבשׁלום׃  

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.