King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - ISAIAH 5
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Isa 5:1
  אשׁירה נא לידידי שׁירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן שׁמן׃
  Isa 5:2
  ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שׂרק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו  ויקו  לעשׂות ענבים ויעשׂ באשׁים׃
  Isa 5:3
  ועתה יושׁב ירושׁלם ואישׁ יהודה שׁפטו נא ביני ובין כרמי׃
  Isa 5:4
  מה לעשׂות עוד לכרמי ולא עשׂיתי בו  מדוע  קויתי לעשׂות ענבים ויעשׂ באשׁים׃
  Isa 5:5
  ועתה אודיעה נא אתכם את אשׁר אני עשׂה לכרמי הסר משׂוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס׃
  Isa 5:6
  ואשׁיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שׁמיר ושׁית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר׃
  Isa 5:7
  כי כרם יהוה צבאות בית ישׂראל ואישׁ יהודה נטע שׁעשׁועיו ויקו למשׁפט והנה משׂפח לצדקה והנה צעקה׃
  Isa 5:8
  הוי מגיעי בית בבית שׂדה בשׂדה יקריבו עד אפס מקום והושׁבתם לבדכם בקרב הארץ׃
  Isa 5:9
  באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשׁמה יהיו גדלים וטובים מאין יושׁב׃
  Isa 5:10
  כי עשׂרת צמדי כרם יעשׂו בת אחת וזרע חמר יעשׂה איפה׃
  Isa 5:11
  הוי משׁכימי בבקר שׁכר ירדפו מאחרי בנשׁף יין ידליקם׃
  Isa 5:12
  והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משׁתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשׂה ידיו לא ראו׃
  Isa 5:13
  לכן גלה עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא׃
  Isa 5:14
  לכן הרחיבה שׁאול נפשׁה ופערה פיה לבלי חק וירד הדרה והמונה ושׁאונה ועלז׃
  Isa 5:15
  וישׁח אדם וישׁפל אישׁ ועיני גבהים תשׁפלנה׃
  Isa 5:16
  ויגבה יהוה צבאות במשׁפט והאל הקדושׁ נקדשׁ בצדקה׃
  Isa 5:17
  ורעו כבשׂים כדברם וחרבות מחים גרים יאכלו׃
  Isa 5:18
  הוי משׁכי העון בחבלי השׁוא וכעבות העגלה חטאה׃
  Isa 5:19
  האמרים ימהר יחישׁה מעשׂהו למען נראה ותקרב ותבואה עצת קדושׁ ישׂראל ונדעה׃
  Isa 5:20
  הוי האמרים לרע טוב ולטוב רע שׂמים חשׁך לאור ואור לחשׁך שׂמים מר למתוק ומתוק למר׃
  Isa 5:21
  הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים׃
  Isa 5:22
  הוי גבורים לשׁתות יין ואנשׁי חיל למסך שׁכר׃
  Isa 5:23
  מצדיקי רשׁע עקב שׁחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו׃
  Isa 5:24
  לכן כאכל קשׁ לשׁון אשׁ וחשׁשׁ להבה ירפה שׁרשׁם כמק יהיה ופרחם כאבק  יעלה כי מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדושׁ ישׂראל נאצו׃
  Isa 5:25
  על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכל זאת לא שׁב אפו ועוד ידו נטויה׃
  Isa 5:26
  ונשׂא נס לגוים מרחוק ושׁרק לו  מקצה  הארץ והנה מהרה קל יבוא׃
  Isa 5:27
  אין עיף ואין כושׁל בו  לא  ינום ולא יישׁן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שׂרוך נעליו׃
  Isa 5:28
  אשׁר חציו שׁנונים וכל קשׁתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשׁבו וגלגליו כסופה׃
  Isa 5:29
  שׁאגה לו  כלביא  ושׁאג ככפירים וינהם ויאחז טרף ויפליט ואין מציל׃
  Isa 5:30
  וינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט לארץ והנה חשׁך צר ואור חשׁך בעריפיה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.