King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - NUMBERS 14
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Num 14:1
  ותשׂא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא׃
  Num 14:2
  וילנו על משׁה ועל אהרן כל בני ישׂראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו׃
  Num 14:3
  ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשׁינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו  שׁוב  מצרימה׃
  Num 14:4
  ויאמרו אישׁ אל אחיו נתנה ראשׁ ונשׁובה מצרימה׃
  Num 14:5
  ויפל משׁה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישׂראל׃
  Num 14:6
  ויהושׁע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם׃
  Num 14:7
  ויאמרו אל כל עדת בני ישׂראל לאמר הארץ אשׁר עברנו בה  לתור  אתה  טובה  הארץ  מאד  מאד׃  
  Num 14:8
  אם חפץ בנו  יהוה  והביא  אתנו  אל  הארץ  הזאת  ונתנה  לנו  ארץ אשׁר הוא זבת חלב ודבשׁ׃
  Num 14:9
  אך ביהוה אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל תיראם׃
  Num 14:10
  ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים  וכבוד  יהוה  נראה  באהל  מועד  אל  כל  בני  ישׂראל׃
  Num 14:11
  ויאמר יהוה אל משׁה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי  בכל  האתות  אשׁר  עשׂיתי בקרבו׃
  Num 14:12
  אכנו בדבר ואורשׁנו ואעשׂה אתך לגוי גדול ועצום ממנו׃
  Num 14:13
  ויאמר משׁה אל יהוה ושׁמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו׃
  Num 14:14
  ואמרו אל יושׁב הארץ הזאת שׁמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשׁר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אשׁ לילה׃
  Num 14:15
  והמתה את העם הזה כאישׁ אחד ואמרו הגוים אשׁר שׁמעו את שׁמעך לאמר׃
  Num 14:16
  מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשׁר נשׁבע להם  וישׁחטם  במדבר׃
  Num 14:17
  ועתה יגדל נא כח אדני כאשׁר דברת לאמר׃
  Num 14:18
  יהוה ארך אפים ורב חסד נשׂא עון ופשׁע ונקה לא ינקה פקד עון אבות  על  בנים  על  שׁלשׁים ועל רבעים׃
  Num 14:19
  סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשׁר נשׂאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה׃
  Num 14:20
  ויאמר יהוה סלחתי כדברך׃
  Num 14:21
  ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃
  Num 14:22
  כי כל האנשׁים הראים את כבדי ואת אתתי אשׁר עשׂיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשׂר פעמים ולא שׁמעו בקולי׃
  Num 14:23
  אם יראו את הארץ אשׁר נשׁבעתי לאבתם  וכל  מנאצי  לא  יראוה׃
  Num 14:24
  ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל הארץ אשׁר בא שׁמה וזרעו יורשׁנה׃
  Num 14:25
  והעמלקי והכנעני יושׁב בעמק מחר פנו וסעו לכם  המדבר  דרך  ים  סוף׃  
  Num 14:26
  וידבר יהוה אל משׁה ואל אהרן לאמר׃
  Num 14:27
  עד מתי לעדה הרעה הזאת אשׁר המה מלינים עלי את תלנות בני ישׂראל אשׁר המה מלינים עלי שׁמעתי׃
  Num 14:28
  אמר אלהם חי אני נאם יהוה אם לא כאשׁר דברתם באזני כן אעשׂה׃
  Num 14:29
  במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשׂרים שׁנה ומעלה אשׁר הלינתם עלי׃
  Num 14:30
  אם אתם תבאו אל הארץ אשׁר נשׂאתי את ידי לשׁכן אתכם בה  כי  אם  כלב  בן  יפנה  ויהושׁע בן נון׃
  Num 14:31
  וטפכם אשׁר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשׁר מאסתם׃
  Num 14:32
  ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה׃
  Num 14:33
  ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שׁנה ונשׂאו את זנותיכם עד תם פגריכם במדבר׃
  Num 14:34
  במספר הימים אשׁר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשׁנה יום לשׁנה תשׂאו את עונתיכם ארבעים שׁנה וידעתם את תנואתי׃
  Num 14:35
  אני יהוה דברתי אם לא זאת אעשׂה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושׁם ימתו׃
  Num 14:36
  והאנשׁים אשׁר שׁלח משׁה לתור את הארץ וישׁבו וילונו עליו את כל העדה להוציא דבה על הארץ׃
  Num 14:37
  וימתו האנשׁים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני יהוה׃
  Num 14:38
  ויהושׁע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשׁים ההם ההלכים לתור את הארץ׃
  Num 14:39
  וידבר משׁה את הדברים האלה אל כל בני ישׂראל ויתאבלו  העם  מאד׃  
  Num 14:40
  וישׁכמו בבקר ויעלו אל ראשׁ ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשׁר אמר יהוה כי חטאנו׃
  Num 14:41
  ויאמר משׁה למה זה אתם עברים את פי יהוה והוא לא תצלח׃
  Num 14:42
  אל תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם׃
  Num 14:43
  כי העמלקי והכנעני שׁם לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שׁבתם מאחרי יהוה ולא יהיה יהוה עמכם׃
  Num 14:44
  ויעפלו לעלות אל ראשׁ ההר וארון ברית יהוה ומשׁה לא משׁו מקרב המחנה׃
  Num 14:45
  וירד העמלקי והכנעני הישׁב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.