Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Potom obrtive se, thli jsme cestou k Bzan. I vythl Og, krl Bzan, proti nm, on i vecken lid jeho k bitv do Edrei.

  3:2 I ekl mi Hospodin: Neboj se ho, nebo v ruce tv dal jsem jej, i vecken lid jeho i zemi jeho, a uin jemu tak, jako jsi uinil Seonovi, krli Amorejskmu, kter bydlil v Ezebon.

  3:3 Dal tedy Hospodin Bh n v ruce nae i Oga, krle Bzan, a vecken lid jeho, i porazili jsme jej, tak e jsme nepozstavili po nm dnho ivho.

  3:4 Dobyli jsme tak tho asu vech mst jeho; nebylo msta, kterho bychom jim neodjali, edeste mst, vecku krajinu Argob, krlovstv Oga v Bzan.

  3:5 Vecka ta msta byla ohraen zdmi vysokmi, branami a zvorami, krom mst otevench, jich bylo velmi mnoho.

  3:6 A vyplnili jsme je, jako jsme uinili Seonovi, krli Ezebon, vyhladive vecka msta, mue, eny i dtky.

  3:7 Vecka pak hovada a koisti mst rozebrali jsme sob.

  3:8 Vzali jsme tak tho asu zemi z ruky dvou krl Amorejskch, kter byla ped Jordnem, od potoku Arnon a k hoe Hermon,

  3:9 (Sidont kaj Hermonu Sarion, a Amorejt kaj jemu Sanir),

  3:10 Vecka msta v kraji, a vecken Gald, a vecken Bzan a do Slecha a Edrei, kter byla msta krlovstv Og v Bzan.

  3:11 Sm toliko Og, krl v Bzan, z jinch obr byl pozstal. Aj, le jeho, le elezn, jet zstv v Rabbat syn Ammon, devti lokt zdl, a ty loket z, jak jest loket mue.

  3:12 Kdy tedy zemi tu obdreli jsme ddin toho asu, krajinu od Aroer, jen jest pi potoku Arnon, a polovici hory Gald i msta jej, dal jsem pokolen Ruben a Gd.

  3:13 Ostatek pak Gald a vecku zemi Bzan, krlovstv Oga, dal jsem polovici pokolen Manassesova, toti vecku krajinu Argob, vecku Bzan, kter sloula zem obr.

  3:14 Jair, syn Manasse, vzal vecku krajinu Argob, a ku pomez Gessuri a Machati; proe nazval zemi Bzan od jmna svho Havot Jair a do dnenho dne.

  3:15 Machirovi pak dal jsem Gald.

  3:16 A Rubenovu a Gdovu pokolen dal jsem krajinu od Gald a ku potoku Arnon, polovici potoka s pomezm a ku potoku Jabok, kde jsou hranice syn Ammonitskch,

  3:17 A roviny tyto i Jordn s pomezm od Ceneret a k moi pustmu, jen jest moe slan, lec pod horou Fazga k vchodu.

  3:18 A pikzal jsem vm toho asu, ka: Hospodin Bh v dal vm zemi tuto, abyste ji ddin obdreli; vezmouce odn na sebe, pjdete ped bratmi vaimi, syny Izraelskmi, ktekoli siln jste.

  3:19 Toliko eny vae a dtky vae, a dobytek v, (nebo vm, e mnoho dobytka mte,) zstanou v mstech vaich, kter jsem dal vm,

  3:20 Dokud by nedal odpoinut Hospodin bratm vaim jako i vm, aby i oni ddin obdreli zemi, kterou Hospodin Bh v dv jim za Jordnem; tedy navrtte se jeden kad k ddictv svmu, kter jsem dal vm.

  3:21 Tak i Jozue pikzal jsem toho asu, ka: Oi tv vid vecko, co uinil Hospodin Bh v tm dvma krlm; tak uin Hospodin vechnm krlovstvm, do kterch ty pjde.

  3:22 Nebojte se jich, nebo Hospodin Bh v, on jest, kter bojuje za vs.

  3:23 A tehd prosil jsem Hospodina, ka:

  3:24 Panovne Hospodine, ty jsi poal ukazovati sluebnku svmu velikost svou a ruku svou pesilnou; nebo kdo jest Bh siln na nebi aneb na zemi, jeto by initi mohl skutky podobn tvm, a moci podobn tob?

  3:25 Prosm, nech vejdu a uzm zemi tu vbornou, kter jest za Jordnem, horu tu vbornou i Libn.

  3:26 Pohnul se pak Hospodin na mne pro vs a neuslyel mne, ale ekl mi: Dosti m, nemluv vce o to se mnou.

  3:27 Vstup na vrch hory Fazga, a pozdvihna o svch k zpadu a k plnoci, ku poledni i k vchodu, hle oima svma; nebo nepejde Jordnu tohoto.

  3:28 Ale pika Jozue, a posil ho, i potvr ho; nebo pjde ped lidem tmto, a on uvede jim v ddictv zemi, kterou uz.

  3:29 I zstali jsme v dol naproti Betfegor.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .