Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 32

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  32:1 ,,Luayi aminte ceruri, wi voi vorbi; Ascultq, pqmkntule, cuvintele gurii mele.

  32:2 Ca ploaia sq curgq knvqyqturile mele, Ca roua sq cadq cuvkntul meu, Ca ploaia repede pe verdeayq, Ca picqturile de ploaie pe iarbq!

  32:3 Cqci voi vesti Numele Domnului. Dayi slavq Dumnezeului nostru!

  32:4 El este Stknca; lucrqrile Lui sknt desqvkrwite, Cqci toate cqile Lui sknt drepte; El este un Dumnezeu credincios wi fqrq nedreptate, El este drept wi curat.

  32:5 Ei s`au stricat; Netrebnicia copiilor Lui, este ruwinea lor! Neam kndqrqtnic wi stricat!

  32:6 Pe Domnul kl rqsplqtiyi astfel! Popor nechibzuit wi fqrq knyelepciune! Nu este El oare Tatql tqu, care te -a fqcut, Te -a kntocmit, wi yi -a dat fiinyq?

  32:7 Adu-yi aminte de zilele din vechime, Socotewte anii, vkrstq de oameni dupq vkrstq de oameni, Kntreabq pe tatql tqu, wi te va knvqya, Pe bqtrknii tqi, wi kyi vor spune.

  32:8 Cknd Cel Prea Knalt a dat o mowtenire neamurilor, Cknd a despqryit pe copiii oamenilor, A pus hotare popoarelor, Dupq numqrul copiilor lui Israel,

  32:9 Cqci partea Domnului, este poporul Lui, Iacov este partea Lui de mowtenire.

  32:10 El l -a gqsit kntr`un yinut pustiu, Kntr`o singurqtate plinq de urlete knfricowate; L -a knconjurat, l -a kngrijit, Wi l -a pqzit ca lumina ochiului Lui.

  32:11 Ca vulturul care kwi scuturq cuibul, Sboarq deasupra puilor, Kwi kntinde aripile, ki ia, Wi -i poartq pe penele lui:

  32:12 Awa a cqlquzit Domnul singur pe poporul Squ, Wi nu era niciun dumnezeu strqin cu El.

  32:13 L -a suit pe knqlyimile yqrii, Wi Israel a mkncat roadele ckmpului, I -a dat sq sugq miere din stkncq, Untdelemnul care iese din stknca cea mai tare,

  32:14 Untul dela vaci wi laptele oilor, Cu grqsimea mieilor, A berbecilor din Basan wi a yapilor, Cu grqsimea grkului, Wi ai bqut vinul, skngele strugurelui.

  32:15 Israel s`a kngrqwat, wi a asvkrlit din picior; -Te-ai kngrqwat, te-ai kngrowat wi te-ai lqyit! -Wi a pqrqsit pe Dumnezeu, Ziditorul lui, A nesocotit Sknca mkntuirii lui,

  32:16 L-au kntqrktat la gelozie prin dumnezei strqini, L-au mkniat prin urkciuni;

  32:17 Au adus jertfe dracilor, unor idoli cari nu sknt dumnezei, Unor dumnezei pe cari nu -i cunowteau, Dumnezei noi, veniyi de curknd, De cari nu se temuserq pqrinyii vowtri.

  32:18 Ai pqrqsit Stknca cea care te -a nqscut, Wi ai uitat pe Dumnezeul, care te -a kntocmit.

  32:19 Domnul a vqzut lucrul acesta, wi S`a mkniat, S`a supqrat pe fiii wi fiicele Lui.

  32:20 El a zis: ,,Kmi voi ascunde Faya de ei, Wi voi vedea care le va fi sfkrwitul, Cqci sknt un neam stricat, Wknt niwte copii necredinciowi.

  32:21 Mi-au kntqrktat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, M`au mkniat prin idolii lor deweryi; Wi Eu ki voi kntqrkta la gelozie printr`un popor care nu este un popor. Ki voi mknia printr`un neam fqrq pricepere.

  32:22 Cqci focul mkniei Mele s`a aprins, Wi va arde pknq kn fundul locuinyei moryilor, Va nimici pqmkntul wi roadele lui, Va arde temeliile munyilor.

  32:23 Voi kngrqmqdi toate nenorocirile peste ei, Kmi voi arunca toate sqgeyile kmpotriva lor.

  32:24 Vor fi topiyi de foame, stinwi de friguri, Wi de boli cumplite; Voi trimete kn ei dinyii fiarelor sqlbatice Wi otrava werpilor.

  32:25 Afarq, vor peri de sabie, Wi knlquntru, vor peri de groazq: Wi tknqrul wi fata, Wi copilul de ykyq ca wi bqtrknul.

  32:26 Voiam sq zic: ,Ki voi lua cu o suflare`, Le voi wterge pomenirea dintre oameni!

  32:27 Dar Mq tem de ocqrile vrqjmawului, Mq tem ca nu cumva vrqjmawii lor sq se amqgeascq, Wi sq zicq: ,Mknq noastrq cea puternicq, Wi nu Domnul a fqcut toate aceste lucruri`.

  32:28 Ei nu sknt un neam care wi -a perdut bunul simy, Wi nu -i pricepere kn ei.

  32:29 Dacq ar fi fost knyelepyi, ar knyelege, Wi s`ar gkndi la ce li se va kntkmpla.

  32:30 Cum ar urmqri unul singur o mie din ei, Wi cum ar pune doi pe fugq zece mii, Dacq nu i-ar fi vkndut Stknca, Dacq nu i-ar fi vkndul Domnul?

  32:31 Cqci stknca lor nu este ca Stknca noastrq, Vrqjmawii nowtri knwiwi sknt judecqtori kn aceastq privinyq.

  32:32 Ci viya lor este din sadul Sodomei Wi din yinutul Gomorei; Strugurii lor sknt struguri otrqviyi, Bobiyele lor sknt amare;

  32:33 Vinul lor este venin de werpi, Este otravq cumplitq de aspidq.

  32:34 Oare nu este ascuns lucrul acesta la Mine, Pecetluit kn comorile Mele?

  32:35 A Mea este rqsbunarea wi Eu voi rqsplqti, Cknd va kncepe sq le alunece piciorul! Cqci ziua nenorocirii lor este aproape, Wi ceea ce -i awteaptq nu va zqbovi.`` -

  32:36 Domnul va judeca pe poporul Squ, Dar va avea milq de robii Sqi, Vqzknd cq puterea le este sleitq, Wi cq nu mai este nici rob nici slobod.

  32:37 El va zice: ,,Unde sknt dumnezeii lor, Stknca aceea care le slujea de adqpost,

  32:38 Dumnezeii aceia cari mkncau grqsimea jertfelor lor, Cari beau vinul jertfelor lor de bquturq? Sq se scoale, sq vq ajute, Wi sq vq ocroteascq!

  32:39 Sq wtiyi dar cq Eu sknt Dumnezeu, Wi cq nu este alt dumnezeu afarq de Mine; Eu dau viayq wi Eu omor, Eu rqnesc wi Eu tqmqduiesc, Wi nimeni nu poate scoate pe cineva din mkna Mea.

  32:40 Cqci Kmi ridic mkna spre cer, Wi zic: ,Ckt este de adevqrat cq trqiesc kn veci,

  32:41 Atkt este de adevqrat cq atunci cknd voi ascuyi fulgerul sqbiei Mele, Wi voi pune mkna sq fac judecatq, Mq voi rqzbuna kmpotriva protivnicilor Mei, Wi voi pedepsi pe cei ce Mq urqsc;

  32:42 Sabia Mea le va knghiyi carnea, Wi-Mi voi kmbqta sqgeyile de sknge, De skngele celor uciwi wi prinwi, Din capetele fruntawilor vrqjmawului.`

  32:43 Neamuri, ckntayi laudele poporului Lui! Cqci Domnul rqzbunq skngele robilor Sqi, El Se rqzbunq kmpotriva protivnicilor Sqi, Wi face ispqwire pentru yara Lui, pentru poporul Lui.``

  32:44 Moise a venit wi a rostit toate cuvintele ckntqrii acesteia kn faya poporului; Iosua, fiul lui Nun, era cu el.

  32:45 Dupqce a isprqvit Moise de rostit toate cuvintele acestea knaintea kntregului Israel,

  32:46 le -a zis: ,,Puneyi-vq la inimq toate cuvintele pe cari vq jur astqzi sq le porunciyi copiilor vowtri, ca sq pqzeascq wi sq kmplineascq toate cuvintele legii acesteia.

  32:47 Cqci nu este un lucru fqrq knsemnqtate pentru voi; este viaya voastrq, wi prin aceasta vq veyi lungi zilele kn yara pe care o veyi lua kn stqpknire, dupqce veyi trece Iordanul.

  32:48 Kn aceeaw zi, Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  32:49 ,Suie-te pe muntele acesta Abarim, pe muntele Nebo kn yara Moabului, kn faya Ierihonului; wi privewte yara Canaanului pe care o dau kn stqpknire copiilor lui Israel.

  32:50 Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui, wi vei fi adqugat la poporul tqu, dupq cum Aaron, fratele tqu, a murit pe muntele Hor wi a fost adqugat la poporul lui,

  32:51 pentrucq ayi pqcqtuit kmpotriva Mea kn mijlocul copiilor lui Israel, lkngq apele Meriba, la Cades, kn pustia Yin, wi nu M`ayi sfinyit kn mijlocul copiilor lui Israel.

  32:52 Tu vei vedea doar de departe yara dinaintea ta; dar nu vei intra kn yara pe cre o dau copiilor lui Israel.`


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск