King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - EZEKIEL 34
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Eze 34:1
ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
Eze 34:2
בן אדם הנבא על רועי ישׂראל הנבא ואמרת אליהם לרעים כה אמר אדני יהוה הוי רעי ישׂראל אשׁר היו רעים אותם הלוא הצאן ירעו הרעים׃
Eze 34:3
את החלב תאכלו ואת הצמר תלבשׁו הבריאה תזבחו הצאן לא תרעו׃
Eze 34:4
את הנחלות לא חזקתם ואת החולה לא רפאתם ולנשׁברת לא חבשׁתם ואת הנדחת לא השׁבתם ואת האבדת  לא  בקשׁתם ובחזקה רדיתם אתם ובפרך׃
Eze 34:5
ותפוצינה מבלי רעה ותהיינה לאכלה לכל חית השׂדה ותפוצינה׃
Eze 34:6
ישׁגו צאני בכל ההרים ועל כל גבעה רמה ועל כל פני הארץ נפצו צאני ואין דורשׁ ואין מבקשׁ׃
Eze 34:7
לכן רעים שׁמעו את דבר יהוה׃
Eze 34:8
חי אני נאם אדני יהוה אם לא יען היות צאני לבז ותהיינה צאני לאכלה לכל חית השׂדה מאין רעה ולא דרשׁו רעי את צאני וירעו הרעים אותם ואת צאני לא רעו׃
Eze 34:9
לכן הרעים שׁמעו דבר יהוה׃
Eze 34:10
כה אמר אדני יהוה הנני אל הרעים ודרשׁתי את צאני מידם והשׁבתים מרעות צאן ולא ירעו עוד הרעים אותם והצלתי צאני מפיהם ולא תהיין להם  לאכלה׃  
Eze 34:11
כי כה אמר אדני יהוה הנני אני ודרשׁתי את צאני ובקרתים׃
Eze 34:12
כבקרת רעה עדרו ביום היותו בתוך צאנו נפרשׁות כן אבקר את צאני והצלתי אתהם מכל המקומת אשׁר נפצו שׁם ביום ענן וערפל׃
Eze 34:13
והוצאתים מן העמים וקבצתים מן הארצות והביאתים אל אדמתם ורעיתים אל הרי ישׂראל באפיקים ובכל מושׁבי הארץ׃
Eze 34:14
במרעה טוב ארעה אתם ובהרי מרום ישׂראל יהיה נוהם שׁם תרבצנה בנוה טוב ומרעה שׁמן תרעינה אל הרי ישׂראל׃
Eze 34:15
אני ארעה צאני ואני ארביצם נאם אדני יהוה׃
Eze 34:16
את האבדת  אבקשׁ ואת הנדחת אשׁיב ולנשׁברת אחבשׁ ואת החולה אחזק ואת השׁמנה ואת החזקה אשׁמיד ארענה במשׁפט׃
Eze 34:17
ואתנה צאני כה אמר אדני יהוה הנני שׁפט בין שׂה לשׂה לאילים ולעתודים׃
Eze 34:18
המעט מכם המרעה הטוב תרעו ויתר מרעיכם תרמסו ברגליכם ומשׁקע מים תשׁתו ואת הנותרים ברגליכם תרפשׂון׃
Eze 34:19
וצאני מרמס רגליכם תרעינה ומרפשׂ רגליכם תשׁתינה׃
Eze 34:20
לכן כה אמר אדני יהוה אליהם הנני אני ושׁפטתי בין שׂה בריה ובין שׂה רזה׃
Eze 34:21
יען בצד ובכתף תהדפו ובקרניכם תנגחו כל הנחלות עד אשׁר הפיצותם אותנה אל החוצה׃
Eze 34:22
והושׁעתי לצאני ולא תהיינה עוד לבז ושׁפטתי בין שׂה לשׂה׃
Eze 34:23
והקמתי עליהם רעה אחד ורעה אתהן את עבדי דויד הוא ירעה אתם והוא יהיה להן  לרעה׃  
Eze 34:24
ואני יהוה אהיה להם  לאלהים  ועבדי דוד נשׂיא בתוכם אני יהוה דברתי׃
Eze 34:25
וכרתי להם  ברית  שׁלום והשׁבתי חיה רעה מן הארץ וישׁבו במדבר לבטח וישׁנו ביערים׃
Eze 34:26
ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה והורדתי הגשׁם בעתו גשׁמי ברכה יהיו׃
Eze 34:27
ונתן עץ השׂדה את פריו והארץ תתן יבולה והיו על אדמתם לבטח וידעו כי אני יהוה בשׁברי את מטות עלם והצלתים מיד העבדים׃
Eze 34:28
ולא יהיו עוד בז לגוים וחית הארץ לא תאכלם וישׁבו לבטח ואין מחריד׃
Eze 34:29
והקמתי להם  מטע  לשׁם ולא יהיו עוד אספי רעב בארץ ולא ישׂאו עוד כלמת הגוים׃
Eze 34:30
וידעו כי אני יהוה אלהיהם אתם והמה עמי בית ישׂראל נאם אדני יהוה׃
Eze 34:31
ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אני אלהיכם נאם אדני יהוה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.