King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - ISAIAH 45
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Isa 45:1
כה אמר יהוה למשׁיחו לכורשׁ אשׁר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושׁערים לא יסגרו׃
Isa 45:2
אני לפניך אלך והדורים אושׁר דלתות נחושׁה אשׁבר ובריחי ברזל אגדע׃
Isa 45:3
ונתתי לך  אוצרות  חשׁך ומטמני מסתרים למען תדע כי אני יהוה הקורא בשׁמך אלהי ישׂראל׃
Isa 45:4
למען עבדי יעקב וישׂראל בחירי ואקרא לך  בשׁמך  אכנך ולא ידעתני׃
Isa 45:5
אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני׃
Isa 45:6
למען ידעו ממזרח שׁמשׁ וממערבה כי אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד׃
Isa 45:7
יוצר אור ובורא חשׁך עשׂה שׁלום ובורא רע אני יהוה עשׂה כל אלה׃
Isa 45:8
הרעיפו שׁמים ממעל ושׁחקים יזלו צדק תפתח ארץ ויפרו ישׁע וצדקה תצמיח יחד אני יהוה בראתיו׃
Isa 45:9
הוי רב את יצרו חרשׂ את חרשׂי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשׂה ופעלך אין ידים׃
Isa 45:10
הוי אמר לאב  מה  תוליד ולאשׁה מה תחילין׃
Isa 45:11
כה אמר יהוה קדושׁ ישׂראל ויצרו האתיות שׁאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני׃
Isa 45:12
אנכי עשׂיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שׁמים וכל צבאם צויתי׃
Isa 45:13
אנכי העירתהו בצדק וכל דרכיו אישׁר הוא יבנה עירי וגלותי ישׁלח לא במחיר ולא בשׁחד אמר יהוה צבאות׃
Isa 45:14
כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר כושׁ וסבאים אנשׁי מדה עליך יעברו ולך  יהיו  אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישׁתחוו אליך יתפללו אך בך  אל  ואין עוד אפס אלהים׃
Isa 45:15
אכן אתה אל מסתתר אלהי ישׂראל מושׁיע׃
Isa 45:16
בושׁו וגם נכלמו כלם יחדו הלכו בכלמה חרשׁי צירים׃
Isa 45:17
ישׂראל נושׁע ביהוה תשׁועת עולמים לא תבשׁו ולא תכלמו עד עולמי עד׃
Isa 45:18
כי כה אמר יהוה בורא השׁמים הוא האלהים יצר הארץ ועשׂה הוא כוננה לא תהו בראה לשׁבת יצרה אני יהוה ואין עוד׃
Isa 45:19
לא בסתר דברתי במקום ארץ חשׁך לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשׁוני אני יהוה דבר צדק מגיד מישׁרים׃
Isa 45:20
הקבצו ובאו התנגשׁו יחדו פליטי הגוים לא ידעו הנשׂאים את עץ פסלם ומתפללים אל אל לא יושׁיע׃
Isa 45:21
הגידו והגישׁו אף יועצו יחדו מי השׁמיע זאת מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין עוד אלהים מבלעדי אל צדיק ומושׁיע אין זולתי׃
Isa 45:22
פנו אלי והושׁעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד׃
Isa 45:23
בי  נשׁבעתי  יצא מפי צדקה דבר ולא ישׁוב כי לי  תכרע  כל  ברך תשׁבע כל לשׁון׃
Isa 45:24
אך ביהוה לי  אמר  צדקות ועז עדיו יבוא ויבשׁו כל הנחרים׃
Isa 45:25
ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישׂראל׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.