King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 KINGS 7
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    1Ki 7:1
ואת ביתו בנה שׁלמה שׁלשׁ עשׂרה שׁנה ויכל את כל ביתו׃
1Ki 7:2
ויבן את בית יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשׁים אמה רחבו ושׁלשׁים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על העמודים׃
1Ki 7:3
וספן בארז ממעל על הצלעת אשׁר על העמודים ארבעים וחמשׁה חמשׁה עשׂר הטור׃
1Ki 7:4
ושׁקפים שׁלשׁה טורים ומחזה אל מחזה שׁלשׁ פעמים׃
1Ki 7:5
וכל הפתחים והמזוזות רבעים שׁקף ומול מחזה אל מחזה שׁלשׁ פעמים׃
1Ki 7:6
ואת אולם העמודים עשׂה חמשׁים אמה ארכו ושׁלשׁים אמה רחבו ואולם על פניהם ועמדים ועב על פניהם׃
1Ki 7:7
ואולם הכסא אשׁר ישׁפט שׁם אלם המשׁפט עשׂה וספון בארז מהקרקע עד הקרקע׃
1Ki 7:8
וביתו אשׁר ישׁב שׁם חצר האחרת מבית לאולם כמעשׂה הזה היה ובית יעשׂה לבת פרעה אשׁר לקח שׁלמה כאולם הזה׃
1Ki 7:9
כל אלה אבנים  יקרת  כמדת  גזית  מגררות במגרה מבית ומחוץ וממסד עד הטפחות ומחוץ עד החצר הגדולה׃
1Ki 7:10
ומיסד אבנים  יקרות  אבנים  גדלות  אבני  עשׂר  אמות  ואבני  שׁמנה  אמות׃  
1Ki 7:11
ומלמעלה אבנים  יקרות  כמדות  גזית  וארז׃  
1Ki 7:12
וחצר הגדולה סביב שׁלשׁה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית יהוה הפנימית ולאלם הבית׃
1Ki 7:13
וישׁלח המלך שׁלמה ויקח את חירם מצר׃
1Ki 7:14
בן אשׁה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו  אישׁ  צרי  חרשׁ  נחשׁת  וימלא  את  החכמה  ואת  התבונה ואת הדעת לעשׂות כל מלאכה בנחשׁת ויבוא אל המלך שׁלמה ויעשׂ את כל מלאכתו׃
1Ki 7:15
ויצר את שׁני העמודים נחשׁת שׁמנה עשׂרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שׁתים עשׂרה אמה יסב את העמוד השׁני׃
1Ki 7:16
ושׁתי כתרת עשׂה לתת על ראשׁי העמודים מצק נחשׁת חמשׁ אמות קומת הכתרת האחת וחמשׁ אמות קומת הכתרת השׁנית׃
1Ki 7:17
שׂבכים מעשׂה שׂבכה גדלים מעשׂה שׁרשׁרות לכתרת אשׁר על ראשׁ העמודים שׁבעה לכתרת האחת ושׁבעה לכתרת השׁנית׃
1Ki 7:18
ויעשׂ את העמודים ושׁני טורים סביב על השׂבכה האחת לכסות את הכתרת אשׁר על ראשׁ הרמנים וכן עשׂה לכתרת השׁנית׃
1Ki 7:19
וכתרת אשׁר על ראשׁ העמודים מעשׂה שׁושׁן באולם ארבע אמות׃
1Ki 7:20
וכתרת על שׁני העמודים גם ממעל מלעמת הבטן אשׁר לעבר שׂבכה והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השׁנית׃
1Ki 7:21
ויקם את העמדים לאלם ההיכל ויקם את העמוד הימני ויקרא את שׁמו יכין ויקם את העמוד השׂמאלי ויקרא את שׁמו בעז׃
1Ki 7:22
ועל ראשׁ העמודים מעשׂה שׁושׁן ותתם מלאכת העמודים׃
1Ki 7:23
ויעשׂ את הים מוצק עשׂר באמה משׂפתו עד שׂפתו עגל סביב וחמשׁ באמה קומתו וקוה שׁלשׁים באמה יסב אתו סביב׃
1Ki 7:24
ופקעים מתחת לשׂפתו סביב סבבים אתו עשׂר באמה מקפים את הים סביב שׁני טורים הפקעים יצקים ביצקתו׃
1Ki 7:25
עמד על שׁני עשׂר בקר שׁלשׁה פנים צפונה ושׁלשׁה פנים ימה ושׁלשׁה פנים נגבה ושׁלשׁה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחריהם ביתה׃
1Ki 7:26
ועביו טפח ושׂפתו כמעשׂה שׂפת כוס פרח שׁושׁן אלפים בת יכיל׃
1Ki 7:27
ויעשׂ את המכנות עשׂר נחשׁת ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושׁלשׁ באמה קומתה׃
1Ki 7:28
וזה מעשׂה המכונה מסגרת להם ומסגרת בין השׁלבים׃
1Ki 7:29
ועל המסגרות אשׁר בין השׁלבים אריות בקר וכרובים ועל השׁלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשׂה מורד׃
1Ki 7:30
וארבעה אופני נחשׁת למכונה האחת וסרני נחשׁת וארבעה פעמתיו כתפת להם  מתחת  לכיר  הכתפת  יצקות  מעבר  אישׁ  ליות׃  
1Ki 7:31
ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשׂה כן אמה וחצי האמה וגם על פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות׃
1Ki 7:32
וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה׃
1Ki 7:33
ומעשׂה האופנים כמעשׂה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשׁקיהם וחשׁריהם הכל מוצק׃
1Ki 7:34
וארבע כתפות אל ארבע פנות המכנה האחת מן המכנה כתפיה׃
1Ki 7:35
ובראשׁ המכונה חצי האמה קומה עגל סביב ועל ראשׁ המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה׃
1Ki 7:36
ויפתח על הלחת ידתיה ועל ומסגרתיה כרובים אריות ותמרת כמער אישׁ וליות סביב׃
1Ki 7:37
כזאת עשׂה את עשׂר המכנות מוצק אחד מדה אחת קצב אחד לכלהנה׃
1Ki 7:38
ויעשׂ עשׂרה כירות נחשׁת ארבעים בת יכיל הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד כיור אחד על המכונה האחת לעשׂר המכנות׃
1Ki 7:39
ויתן את המכנות חמשׁ על כתף הבית מימין וחמשׁ על כתף הבית משׂמאלו ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב׃
1Ki 7:40
ויעשׂ חירום את הכירות ואת היעים ואת המזרקות ויכל חירם לעשׂות את כל המלאכה אשׁר עשׂה למלך שׁלמה בית יהוה׃
1Ki 7:41
עמדים שׁנים וגלת הכתרת אשׁר על ראשׁ העמדים שׁתים והשׂבכות שׁתים לכסות את שׁתי גלת הכתרת אשׁר על ראשׁ העמודים׃
1Ki 7:42
ואת הרמנים ארבע מאות לשׁתי השׂבכות שׁני טורים רמנים לשׂבכה האחת לכסות את שׁתי גלת הכתרת אשׁר על פני העמודים׃
1Ki 7:43
ואת המכנות עשׂר ואת הכירת עשׂרה על המכנות׃
1Ki 7:44
ואת הים האחד ואת הבקר שׁנים עשׂר תחת הים׃
1Ki 7:45
ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האהל אשׁר עשׂה חירם למלך שׁלמה בית יהוה נחשׁת ממרט׃
1Ki 7:46
בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן׃
1Ki 7:47
וינח שׁלמה את כל הכלים מרב מאד מאד לא נחקר משׁקל הנחשׁת׃
1Ki 7:48
ויעשׂ שׁלמה את כל הכלים אשׁר בית יהוה את מזבח הזהב ואת השׁלחן אשׁר עליו לחם הפנים זהב׃
1Ki 7:49
ואת המנרות חמשׁ מימין וחמשׁ משׂמאול לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב׃
1Ki 7:50
והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדשׁ הקדשׁים לדלתי הבית להיכל זהב׃
1Ki 7:51
ותשׁלם כל המלאכה אשׁר עשׂה המלך שׁלמה בית יהוה ויבא שׁלמה את קדשׁי דוד אביו  את  הכסף  ואת  הזהב  ואת  הכלים  נתן  באצרות בית יהוה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.