King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - DEUTERONOMY 7
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Deu 7:1
כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה ונשׁל גוים רבים מפניך החתי והגרגשׁי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שׁבעה גוים רבים ועצומים ממך׃
Deu 7:2
ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם  ברית  ולא  תחנם׃  
Deu 7:3
ולא תתחתן בם  בתך  לא  תתן  לבנו  ובתו  לא  תקח  לבנך׃  
Deu 7:4
כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם  והשׁמידך מהר׃
Deu 7:5
כי אם כה תעשׂו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשׁברו ואשׁירהם תגדעון ופסיליהם תשׂרפון באשׁ׃
Deu 7:6
כי עם קדושׁ אתה ליהוה אלהיך בך  בחר  יהוה  אלהיך  להיות  לו  לעם  סגלה  מכל  העמים  אשׁר  על  פני  האדמה׃
Deu 7:7
לא מרבכם מכל העמים חשׁק יהוה בכם  ויבחר  בכם  כי  אתם  המעט  מכל  העמים׃
Deu 7:8
כי מאהבת יהוה אתכם ומשׁמרו את השׁבעה אשׁר נשׁבע לאבתיכם  הוציא  יהוה  אתכם  ביד  חזקה  ויפדך  מבית  עבדים  מיד  פרעה  מלך  מצרים׃
Deu 7:9
וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שׁמר הברית והחסד לאהביו ולשׁמרי מצותו לאלף דור׃
Deu 7:10
ומשׁלם לשׂנאיו אל פניו להאבידו  לא  יאחר  לשׂנאו אל פניו ישׁלם׃
Deu 7:11
ושׁמרת את המצוה ואת החקים ואת המשׁפטים אשׁר אנכי מצוך היום לעשׂותם׃
Deu 7:12
והיה עקב תשׁמעון את המשׁפטים האלה ושׁמרתם ועשׂיתם אתם ושׁמר יהוה אלהיך לך  את  הברית  ואת  החסד  אשׁר  נשׁבע  לאבתיך׃  
Deu 7:13
ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשׁך ויצהרך שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך על האדמה אשׁר נשׁבע לאבתיך  לתת׃  
Deu 7:14
ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך  עקר  ועקרה  ובבהמתך׃
Deu 7:15
והסיר יהוה ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשׁר ידעת לא ישׂימם בך  ונתנם  בכל  שׂנאיך׃
Deu 7:16
ואכלת את כל העמים אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לא  תחוס  עינך  עליהם  ולא  תעבד  את  אלהיהם כי מוקשׁ הוא׃
Deu 7:17
כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישׁם׃
Deu 7:18
לא תירא מהם זכר תזכר את אשׁר עשׂה יהוה אלהיך לפרעה ולכל מצרים׃
Deu 7:19
המסת הגדלת אשׁר ראו עיניך והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה אשׁר הוצאך יהוה אלהיך כן יעשׂה יהוה אלהיך לכל העמים אשׁר אתה ירא מפניהם׃
Deu 7:20
וגם את הצרעה ישׁלח יהוה אלהיך בם  עד  אבד  הנשׁארים והנסתרים מפניך׃
Deu 7:21
לא תערץ מפניהם כי יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא׃
Deu 7:22
ונשׁל יהוה אלהיך את הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השׂדה׃
Deu 7:23
ונתנם יהוה אלהיך לפניך והמם מהומה גדלה עד השׁמדם׃
Deu 7:24
ונתן מלכיהם בידך והאבדת  את  שׁמם  מתחת  השׁמים לא יתיצב אישׁ בפניך עד השׁמדך אתם׃
Deu 7:25
פסילי אלהיהם תשׂרפון באשׁ לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך  פן  תוקשׁ  בו  כי  תועבת  יהוה  אלהיך  הוא׃  
Deu 7:26
ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שׁקץ תשׁקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.