King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - EZEKIEL 23
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Eze 23:1
ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
Eze 23:2
בן אדם שׁתים נשׁים בנות אם אחת היו׃
Eze 23:3
ותזנינה במצרים בנעוריהן זנו שׁמה מעכו שׁדיהן ושׁם עשׂו דדי בתוליהן׃
Eze 23:4
ושׁמותן אהלה הגדולה ואהליבה אחותה ותהיינה לי  ותלדנה  בנים ובנות ושׁמותן שׁמרון אהלה וירושׁלם אהליבה׃
Eze 23:5
ותזן אהלה תחתי ותעגב על מאהביה אל אשׁור קרובים׃
Eze 23:6
לבשׁי תכלת פחות וסגנים בחורי חמד כלם פרשׁים רכבי סוסים׃
Eze 23:7
ותתן תזנותיה עליהם מבחר בני אשׁור כלם ובכל אשׁר עגבה בכל גלוליהם נטמאה׃
Eze 23:8
ואת תזנותיה ממצרים לא עזבה כי אותה שׁכבו בנעוריה והמה עשׂו דדי בתוליה וישׁפכו תזנותם עליה׃
Eze 23:9
לכן נתתיה ביד מאהביה ביד בני אשׁור אשׁר עגבה עליהם׃
Eze 23:10
המה גלו ערותה בניה ובנותיה לקחו ואותה בחרב הרגו ותהי שׁם לנשׁים ושׁפוטים עשׂו׃
Eze 23:11
ותרא אחותה אהליבה ותשׁחת עגבתה ממנה ואת תזנותיה מזנוני אחותה׃
Eze 23:12
אל בני אשׁור עגבה פחות וסגנים קרבים לבשׁי מכלול פרשׁים רכבי סוסים בחורי חמד כלם׃
Eze 23:13
וארא כי נטמאה דרך אחד לשׁתיהן׃
Eze 23:14
ותוסף אל תזנותיה ותרא אנשׁי מחקה על הקיר צלמי כשׂדיים חקקים בשׁשׁר׃
Eze 23:15
חגורי אזור במתניהם סרוחי טבולים בראשׁיהם מראה שׁלשׁים כלם דמות בני בבל כשׂדים ארץ מולדתם׃
Eze 23:16
ותעגב עליהם למראה עיניה ותשׁלח מלאכים אליהם כשׂדימה׃
Eze 23:17
ויבאו אליה בני בבל למשׁכב דדים ויטמאו אותה בתזנותם ותטמא בם  ותקע  נפשׁה מהם׃
Eze 23:18
ותגל תזנותיה ותגל את ערותה ותקע נפשׁי מעליה כאשׁר נקעה נפשׁי מעל אחותה׃
Eze 23:19
ותרבה את תזנותיה לזכר את ימי נעוריה אשׁר זנתה בארץ מצרים׃
Eze 23:20
ותעגבה על פלגשׁיהם אשׁר בשׂר חמורים בשׂרם וזרמת סוסים זרמתם׃
Eze 23:21
ותפקדי את זמת נעוריך בעשׂות ממצרים דדיך למען שׁדי נעוריך׃
Eze 23:22
לכן אהליבה כה אמר אדני יהוה הנני מעיר את מאהביך עליך את אשׁר נקעה נפשׁך מהם והבאתים עליך מסביב׃
Eze 23:23
בני בבל וכל כשׂדים פקוד ושׁוע וקוע כל בני אשׁור אותם בחורי חמד פחות וסגנים כלם שׁלשׁים וקרואים רכבי סוסים כלם׃
Eze 23:24
ובאו עליך הצן רכב וגלגל ובקהל עמים צנה ומגן וקובע ישׂימו עליך סביב ונתתי לפניהם משׁפט ושׁפטוך במשׁפטיהם׃
Eze 23:25
ונתתי קנאתי בך  ועשׂו  אותך בחמה אפך ואזניך יסירו ואחריתך בחרב תפול המה בניך ובנותיך יקחו ואחריתך תאכל באשׁ׃
Eze 23:26
והפשׁיטוך את בגדיך ולקחו כלי תפארתך׃
Eze 23:27
והשׁבתי זמתך ממך ואת זנותך מארץ מצרים ולא תשׂאי עיניך אליהם ומצרים לא תזכרי עוד׃
Eze 23:28
כי כה אמר אדני יהוה הנני נתנך ביד אשׁר שׂנאת ביד אשׁר נקעה נפשׁך מהם׃
Eze 23:29
ועשׂו אותך בשׂנאה ולקחו כל יגיעך ועזבוך עירם ועריה ונגלה ערות זנוניך וזמתך ותזנותיך׃
Eze 23:30
עשׂה אלה לך  בזנותך  אחרי גוים על אשׁר נטמאת בגלוליהם׃
Eze 23:31
בדרך אחותך הלכת ונתתי כוסה בידך׃
Eze 23:32
כה אמר אדני יהוה כוס אחותך תשׁתי העמקה והרחבה תהיה לצחק וללעג מרבה להכיל׃
Eze 23:33
שׁכרון ויגון תמלאי כוס שׁמה ושׁממה כוס אחותך שׁמרון׃
Eze 23:34
ושׁתית אותה ומצית ואת חרשׂיה תגרמי ושׁדיך תנתקי כי אני דברתי נאם אדני יהוה׃
Eze 23:35
לכן כה אמר אדני יהוה יען שׁכחת אותי ותשׁליכי אותי אחרי גוך וגם את שׂאי זמתך ואת תזנותיך׃
Eze 23:36
ויאמר יהוה אלי בן אדם התשׁפוט את אהלה ואת אהליבה והגד להן  את  תועבותיהן׃
Eze 23:37
כי נאפו ודם בידיהן ואת גלוליהן נאפו וגם את בניהן אשׁר ילדו לי  העבירו  להם  לאכלה׃
Eze 23:38
עוד זאת עשׂו לי  טמאו  את  מקדשׁי ביום ההוא ואת שׁבתותי חללו׃
Eze 23:39
ובשׁחטם את בניהם לגלוליהם ויבאו אל מקדשׁי ביום ההוא לחללו והנה כה עשׂו בתוך ביתי׃
Eze 23:40
ואף כי תשׁלחנה לאנשׁים באים ממרחק אשׁר מלאך שׁלוח אליהם והנה באו לאשׁר רחצת כחלת עיניך ועדית עדי׃
Eze 23:41
וישׁבת על מטה כבודה ושׁלחן ערוך לפניה וקטרתי ושׁמני שׂמת עליה׃
Eze 23:42
וקול המון שׁלו בה  ואל  אנשׁים מרב אדם מובאים סובאים ממדבר ויתנו צמידים אל ידיהן ועטרת תפארת על ראשׁיהן׃
Eze 23:43
ואמר לבלה נאופים עת  יזנה  תזנותה והיא׃
Eze 23:44
ויבוא אליה כבוא אל אשׁה זונה כן באו אל אהלה ואל אהליבה אשׁת הזמה׃
Eze 23:45
ואנשׁים צדיקם המה ישׁפטו אותהם משׁפט נאפות ומשׁפט שׁפכות דם כי נאפת הנה ודם בידיהן׃
Eze 23:46
כי כה אמר אדני יהוה העלה עליהם קהל ונתן אתהן לזעוה ולבז׃
Eze 23:47
ורגמו עליהן אבן  קהל וברא אותהן בחרבותם בניהם ובנותיהם יהרגו ובתיהן באשׁ ישׂרפו׃
Eze 23:48
והשׁבתי זמה מן הארץ ונוסרו כל הנשׁים ולא תעשׂינה כזמתכנה׃
Eze 23:49
ונתנו זמתכנה עליכן וחטאי גלוליכן תשׂאינה וידעתם כי אני אדני יהוה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.