?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 3:9
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  3:9 , , , '.


  /
  מי
  4310 יודע 3045 ישׁוב 7725 ונחם 5162 האלהים 430 ושׁב 7725 מחרון 2740 אפו 639 ולא 3808 נאבד׃ 6

  3:9 , , , !  3:9 , , , өүү , өө .

  3:9 , , , '.  τις
  5100 5101 οιδεν 1492 5758 ει 1488 5748 μετανοησει ο 3588 3739 θεος 2316 και 2532 αποστρεψει 654 5692 εξ 1537 1803 οργης 3709 θυμου 2372 αυτου 847 και 2532 ου 3739 3757 μη 3361 απολωμεθα
  Czech BKR
  3:9 Kdo v, neobrt-li se a nebude-li eleti toho Bh; neodvrt-li se, pravm, od prchlivosti hnvu svho, abychom nezahynuli.

  3:9 , , ?


  Croatian Bible

  3:9 Tko zna, moda e se povratiti Bog, smilovati se i odustati od ljutoga svog gnjeva da ne izginemo?"


  VERSE 	(9) - 

  Jon 1:6 2Sa 12:22 Ps 106:45 Joe 2:13,14 Am 5:15 Lu 15:18-20


  (9) ... . , .  CHAPTER: 1, 2, 3, 4
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  God Rules.NET