King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - EZEKIEL 17
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Eze 17:1
ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
Eze 17:2
בן אדם חוד חידה ומשׁל משׁל אל בית ישׂראל׃
Eze 17:3
ואמרת כה אמר אדני יהוה הנשׁר הגדול גדול הכנפים ארך האבר  מלא הנוצה אשׁר לו  הרקמה  בא  אל  הלבנון ויקח את צמרת הארז׃
Eze 17:4
את ראשׁ יניקותיו קטף ויביאהו אל ארץ כנען בעיר רכלים שׂמו׃
Eze 17:5
ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשׂדה זרע קח על מים רבים צפצפה שׂמו׃
Eze 17:6
ויצמח ויהי לגפן סרחת שׁפלת קומה לפנות דליותיו אליו ושׁרשׁיו תחתיו יהיו ותהי לגפן ותעשׂ בדים ותשׁלח פארות׃
Eze 17:7
ויהי נשׁר אחד גדול גדול כנפים ורב נוצה והנה הגפן הזאת כפנה שׁרשׁיה עליו ודליותיו שׁלחה לו  להשׁקות אותה מערגות מטעה׃
Eze 17:8
אל שׂדה טוב אל מים רבים היא שׁתולה לעשׂות ענף ולשׂאת פרי להיות לגפן אדרת׃
Eze 17:9
אמר כה אמר אדני יהוה תצלח הלוא את שׁרשׁיה ינתק ואת פריה יקוסס ויבשׁ כל טרפי צמחה תיבשׁ ולא בזרע גדולה ובעם רב למשׂאות אותה משׁרשׁיה׃
Eze 17:10
והנה שׁתולה התצלח הלוא כגעת בה  רוח  הקדים תיבשׁ יבשׁ על ערגת צמחה תיבשׁ׃
Eze 17:11
ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
Eze 17:12
אמר נא לבית המרי הלא ידעתם מה אלה אמר הנה בא מלך בבל ירושׁלם ויקח את מלכה ואת שׂריה ויבא אותם אליו בבלה׃
Eze 17:13
ויקח מזרע המלוכה ויכרת אתו ברית ויבא אתו באלה ואת אילי הארץ לקח׃
Eze 17:14
להיות ממלכה שׁפלה לבלתי התנשׂא לשׁמר את בריתו לעמדה׃
Eze 17:15
וימרד בו  לשׁלח  מלאכיו מצרים לתת לו  סוסים  ועם רב היצלח הימלט העשׂה אלה והפר ברית ונמלט׃
Eze 17:16
חי אני נאם אדני יהוה אם לא במקום המלך הממליך אתו אשׁר בזה את אלתו ואשׁר הפר את בריתו אתו בתוך בבל ימות׃
Eze 17:17
ולא בחיל גדול ובקהל רב יעשׂה אותו פרעה במלחמה בשׁפך סללה ובבנות דיק להכרית נפשׁות רבות׃
Eze 17:18
ובזה אלה להפר ברית והנה נתן ידו וכל אלה עשׂה לא ימלט׃
Eze 17:19
לכן כה אמר אדני יהוה חי אני אם לא אלתי אשׁר בזה ובריתי אשׁר הפיר ונתתיו בראשׁו׃
Eze 17:20
ופרשׂתי עליו רשׁתי ונתפשׂ במצודתי והביאותיהו בבלה ונשׁפטתי אתו שׁם מעלו אשׁר מעל׃
Eze 17:21
ואת כל מברחו בכל אגפיו בחרב יפלו והנשׁארים לכל רוח יפרשׂו וידעתם כי אני יהוה דברתי׃
Eze 17:22
כה אמר אדני יהוה ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה ונתתי מראשׁ ינקותיו רך אקטף ושׁתלתי אני על הר גבה ותלול׃
Eze 17:23
בהר מרום ישׂראל אשׁתלנו ונשׂא ענף ועשׂה פרי והיה לארז אדיר ושׁכנו תחתיו כל צפור כל כנף בצל דליותיו תשׁכנה׃
Eze 17:24
וידעו כל עצי השׂדה כי אני יהוה השׁפלתי עץ גבה הגבהתי עץ שׁפל הובשׁתי עץ לח והפרחתי עץ יבשׁ אני יהוה דברתי ועשׂיתי׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.