King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - PSALMS 78
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Psa 78:1
משׂכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי׃
Psa 78:2
אפתחה במשׁל פי  אביעה  חידות  מני  קדם׃  
Psa 78:3
אשׁר שׁמענו ונדעם ואבותינו  ספרו׃  
Psa 78:4
לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשׁר עשׂה׃
Psa 78:5
ויקם עדות ביעקב ותורה שׂם בישׂראל אשׁר צוה את  אבותינו  להודיעם לבניהם׃
Psa 78:6
למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם׃
Psa 78:7
וישׂימו באלהים כסלם ולא ישׁכחו מעללי אל  ומצותיו ינצרו׃
Psa 78:8
ולא יהיו כאבותם  דור  סורר  ומרה  דור  לא  הכין לבו ולא נאמנה את  אל  רוחו׃
Psa 78:9
בני אפרים נושׁקי רומי קשׁת הפכו ביום קרב׃
Psa 78:10
לא שׁמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת׃
Psa 78:11
וישׁכחו עלילותיו ונפלאותיו אשׁר הראם׃
Psa 78:12
נגד אבותם  עשׂה  פלא  בארץ  מצרים  שׂדה  צען׃  
Psa 78:13
בקע ים  ויעבירם ויצב מים כמו נד׃
Psa 78:14
וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אשׁ׃
Psa 78:15
יבקע צרים במדבר וישׁק כתהמות רבה׃
Psa 78:16
ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃
Psa 78:17
ויוסיפו עוד לחטא לו  למרות עליון בציה׃
Psa 78:18
וינסו אל  בלבבם  לשׁאל  אכל  לנפשׁם׃
Psa 78:19
וידברו באלהים אמרו היוכל אל  לערך  שׁלחן  במדבר׃
Psa 78:20
הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישׁטפו הגם לחם יוכל תת  אם  יכין שׁאר לעמו׃
Psa 78:21
לכן שׁמע יהוה ויתעבר ואשׁ נשׂקה ביעקב וגם אף  עלה  בישׂראל׃
Psa 78:22
כי לא  האמינו באלהים ולא בטחו בישׁועתו׃
Psa 78:23
ויצו שׁחקים ממעל ודלתי שׁמים פתח׃
Psa 78:24
וימטר עליהם מן  לאכל  ודגן  שׁמים  נתן׃  
Psa 78:25
לחם אבירים  אכל  אישׁ  צידה  שׁלח  להם  לשׂבע׃
Psa 78:26
יסע קדים בשׁמים וינהג בעזו תימן׃
Psa 78:27
וימטר עליהם כעפר שׁאר וכחול ימים עוף כנף׃
Psa 78:28
ויפל בקרב מחנהו סביב למשׁכנתיו׃
Psa 78:29
ויאכלו וישׂבעו מאד ותאותם יבא להם׃
Psa 78:30
לא זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם׃
Psa 78:31
ואף אלהים עלה בהם  ויהרג במשׁמניהם ובחורי ישׂראל הכריע׃
Psa 78:32
בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו׃
Psa 78:33
ויכל בהבל ימיהם ושׁנותם בבהלה׃
Psa 78:34
אם הרגם ודרשׁוהו ושׁבו ושׁחרו אל׃
Psa 78:35
ויזכרו כי  אלהים  צורם  ואל  עליון  גאלם׃  
Psa 78:36
ויפתוהו בפיהם ובלשׁונם יכזבו׃
Psa 78:37
ולבם לא  נכון  עמו  ולא  נאמנו  בבריתו׃
Psa 78:38
והוא רחום יכפר עון ולא ישׁחית והרבה להשׁיב אפו ולא יעיר כל  חמתו׃  
Psa 78:39
ויזכר כי  בשׂר  המה  רוח  הולך  ולא  ישׁוב׃
Psa 78:40
כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישׁימון׃
Psa 78:41
וישׁובו וינסו אל  וקדושׁ ישׂראל התוו׃
Psa 78:42
לא זכרו את  ידו  יום  אשׁר  פדם  מני  צר׃  
Psa 78:43
אשׁר שׂם במצרים אתותיו ומופתיו בשׂדה צען׃
Psa 78:44
ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל  ישׁתיון׃
Psa 78:45
ישׁלח בהם  ערב ויאכלם וצפרדע ותשׁחיתם׃
Psa 78:46
ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃
Psa 78:47
יהרג בברד גפנם ושׁקמותם בחנמל׃
Psa 78:48
ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשׁפים׃
Psa 78:49
ישׁלח בם  חרון אפו עברה וזעם וצרה משׁלחת מלאכי רעים׃
Psa 78:50
יפלס נתיב לאפו לא  חשׂך  ממות  נפשׁם  וחיתם  לדבר  הסגיר׃
Psa 78:51
ויך כל  בכור  במצרים ראשׁית אונים באהלי חם׃
Psa 78:52
ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר׃
Psa 78:53
וינחם לבטח ולא פחדו ואת אויביהם כסה הים׃
Psa 78:54
ויביאם אל  גבול  קדשׁו  הר  זה קנתה ימינו׃
Psa 78:55
ויגרשׁ מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישׁכן באהליהם שׁבטי ישׂראל׃
Psa 78:56
וינסו וימרו את  אלהים  עליון  ועדותיו לא  שׁמרו׃
Psa 78:57
ויסגו ויבגדו כאבותם  נהפכו  כקשׁת  רמיה׃  
Psa 78:58
ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו׃
Psa 78:59
שׁמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישׂראל׃
Psa 78:60
ויטשׁ משׁכן שׁלו אהל שׁכן באדם׃
Psa 78:61
ויתן לשׁבי עזו ותפארתו ביד צר׃
Psa 78:62
ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר׃
Psa 78:63
בחוריו אכלה אשׁ ובתולתיו לא  הוללו׃
Psa 78:64
כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא  תבכינה׃
Psa 78:65
ויקץ כישׁן אדני כגבור מתרונן מיין׃
Psa 78:66
ויך צריו אחור חרפת עולם נתן׃
Psa 78:67
וימאס באהל יוסף ובשׁבט אפרים לא  בחר׃  
Psa 78:68
ויבחר את  שׁבט  יהודה  את  הר ציון אשׁר אהב׃
Psa 78:69
ויבן כמו רמים מקדשׁו כארץ יסדה לעולם׃
Psa 78:70
ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃
Psa 78:71
מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישׂראל נחלתו׃
Psa 78:72
וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.