King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 KINGS 21
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    1Ki 21:1
ויהי אחר הדברים האלה כרם היה לנבות היזרעאלי אשׁר ביזרעאל אצל היכל אחאב מלך שׁמרון׃
1Ki 21:2
וידבר אחאב אל נבות לאמר תנה לי  את  כרמך  ויהי  לי  לגן  ירק  כי  הוא  קרוב  אצל  ביתי  ואתנה  לך  תחתיו כרם טוב ממנו אם טוב בעיניך אתנה לך כסף  מחיר  זה׃  
1Ki 21:3
ויאמר נבות אל אחאב חלילה לי  מיהוה  מתתי  את  נחלת  אבתי׃  
1Ki 21:4
ויבא אחאב אל ביתו סר וזעף על הדבר אשׁר דבר אליו נבות היזרעאלי ויאמר לא אתן לך  את  נחלת  אבותי  וישׁכב על מטתו ויסב את פניו ולא אכל לחם׃
1Ki 21:5
ותבא אליו איזבל אשׁתו ותדבר אליו מה זה רוחך סרה ואינך אכל לחם׃
1Ki 21:6
וידבר אליה כי אדבר אל נבות היזרעאלי ואמר לו  תנה  לי  את  כרמך  בכסף  או  אם  חפץ  אתה  אתנה  לך  כרם  תחתיו  ויאמר  לא  אתן  לך  את  כרמי׃  
1Ki 21:7
ותאמר אליו איזבל אשׁתו אתה עתה תעשׂה מלוכה על ישׂראל קום אכל לחם ויטב לבך אני אתן לך  את  כרם  נבות  היזרעאלי׃
1Ki 21:8
ותכתב ספרים בשׁם אחאב ותחתם בחתמו ותשׁלח הספרים אל הזקנים ואל החרים אשׁר בעירו הישׁבים את נבות׃
1Ki 21:9
ותכתב בספרים לאמר קראו צום והושׁיבו את נבות בראשׁ העם׃
1Ki 21:10
והושׁיבו שׁנים אנשׁים בני בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת׃
1Ki 21:11
ויעשׂו אנשׁי עירו הזקנים והחרים אשׁר הישׁבים בעירו כאשׁר שׁלחה אליהם איזבל כאשׁר כתוב בספרים אשׁר שׁלחה אליהם׃
1Ki 21:12
קראו צום והשׁיבו את נבות בראשׁ העם׃
1Ki 21:13
ויבאו שׁני האנשׁים בני בליעל וישׁבו נגדו ויעדהו אנשׁי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים  וימת׃  
1Ki 21:14
וישׁלחו אל איזבל לאמר סקל נבות וימת׃
1Ki 21:15
ויהי כשׁמע איזבל כי סקל נבות וימת ותאמר איזבל אל אחאב קום רשׁ את כרם נבות היזרעאלי אשׁר מאן לתת לך  בכסף  כי  אין  נבות חי כי מת׃
1Ki 21:16
ויהי כשׁמע אחאב כי מת נבות ויקם אחאב לרדת אל כרם נבות היזרעאלי לרשׁתו׃
1Ki 21:17
ויהי דבר יהוה אל אליהו התשׁבי לאמר׃
1Ki 21:18
קום רד לקראת אחאב מלך ישׂראל אשׁר בשׁמרון הנה בכרם נבות אשׁר ירד שׁם לרשׁתו׃
1Ki 21:19
ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה הרצחת וגם ירשׁת ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה במקום אשׁר לקקו הכלבים את דם נבות ילקו הכלבים את דמך גם אתה׃
1Ki 21:20
ויאמר אחאב אל אליהו המצאתני איבי ויאמר מצאתי יען התמכרך לעשׂות הרע בעיני יהוה׃
1Ki 21:21
הנני מבי אליך רעה ובערתי אחריך והכרתי לאחאב משׁתין בקיר ועצור ועזוב בישׂראל׃
1Ki 21:22
ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט וכבית בעשׁא בן אחיה אל הכעס אשׁר הכעסת ותחטא את ישׂראל׃
1Ki 21:23
וגם לאיזבל דבר יהוה לאמר הכלבים יאכלו את איזבל בחל יזרעאל׃
1Ki 21:24
המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים והמת בשׂדה יאכלו עוף השׁמים׃
1Ki 21:25
רק לא היה כאחאב אשׁר התמכר לעשׂות הרע בעיני יהוה אשׁר הסתה אתו איזבל אשׁתו׃
1Ki 21:26
ויתעב מאד ללכת אחרי הגללים ככל אשׁר עשׂו האמרי אשׁר הורישׁ יהוה מפני בני ישׂראל׃
1Ki 21:27
ויהי כשׁמע אחאב את הדברים האלה ויקרע בגדיו וישׂם שׂק על בשׂרו ויצום וישׁכב בשׂק ויהלך אט׃
1Ki 21:28
ויהי דבר יהוה אל אליהו התשׁבי לאמר׃
1Ki 21:29
הראית כי נכנע אחאב מלפני יען כי נכנע מפני לא אבי הרעה בימיו בימי בנו אביא הרעה על ביתו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.