King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 KINGS 20
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    1Ki 20:1
ובן  הדד  מלך  ארם  קבץ  את  כל  חילו  ושׁלשׁים ושׁנים מלך אתו וסוס ורכב ויעל ויצר על שׁמרון וילחם׃
1Ki 20:2
וישׁלח מלאכים אל אחאב מלך ישׂראל העירה׃
1Ki 20:3
ויאמר לו  כה  אמר  בן־הדד כספך וזהבך לי־הוא ונשׁיך ובניך הטובים לי־הם׃
1Ki 20:4
ויען מלך ישׂראל ויאמר כדברך אדני המלך לך  אני  וכל  אשׁר׃  
1Ki 20:5
וישׁבו המלאכים ויאמרו כה אמר בן  הדד  לאמר  כי  שׁלחתי אליך לאמר כספך וזהבך ונשׁיך ובניך לי  תתן׃  
1Ki 20:6
כי אם כעת מחר אשׁלח את עבדי אליך וחפשׂו את ביתך ואת בתי עבדיך והיה כל מחמד עיניך ישׂימו בידם ולקחו׃
1Ki 20:7
ויקרא מלך ישׂראל לכל זקני הארץ ויאמר דעו נא וראו כי רעה זה מבקשׁ כי שׁלח אלי לנשׁי ולבני ולכספי ולזהבי ולא מנעתי ממנו׃
1Ki 20:8
ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם אל תשׁמע ולוא תאבה׃  
1Ki 20:9
ויאמר למלאכי בן  הדד  אמרו  לאדני  המלך  כל  אשׁר  שׁלחת  אל  עבדך  בראשׁנה אעשׂה והדבר הזה לא אוכל לעשׂות וילכו המלאכים וישׁבהו דבר׃
1Ki 20:10
וישׁלח אליו בן  הדד  ויאמר  כה  יעשׂון לי  אלהים  וכה  יוספו  אם  ישׂפק  עפר  שׁמרון לשׁעלים לכל העם אשׁר ברגלי׃
1Ki 20:11
ויען מלך ישׂראל ויאמר דברו אל יתהלל חגר כמפתח׃
1Ki 20:12
ויהי כשׁמע את הדבר הזה והוא שׁתה הוא והמלכים בסכות ויאמר אל עבדיו שׂימו וישׂימו על העיר׃
1Ki 20:13
והנה נביא אחד נגשׁ אל אחאב מלך ישׂראל ויאמר כה אמר יהוה הראית את כל ההמון הגדול הזה הנני נתנו בידך היום וידעת כי אני יהוה׃
1Ki 20:14
ויאמר אחאב במי ויאמר כה אמר יהוה בנערי שׂרי המדינות ויאמר מי יאסר המלחמה ויאמר אתה׃
1Ki 20:15
ויפקד את נערי שׂרי המדינות ויהיו מאתים שׁנים ושׁלשׁים ואחריהם פקד את כל העם כל בני ישׂראל שׁבעת אלפים׃
1Ki 20:16
ויצאו בצהרים ובן  הדד  שׁתה  שׁכור  בסכות  הוא  והמלכים שׁלשׁים ושׁנים מלך עזר אתו׃
1Ki 20:17
ויצאו נערי שׂרי המדינות בראשׁנה וישׁלח בן  הדד  ויגידו לו  לאמר  אנשׁים יצאו משׁמרון׃
1Ki 20:18
ויאמר אם לשׁלום יצאו תפשׂום חיים ואם למלחמה יצאו חיים תפשׂום׃
1Ki 20:19
ואלה יצאו מן העיר נערי שׂרי המדינות והחיל אשׁר אחריהם׃
1Ki 20:20
ויכו אישׁ אישׁו וינסו ארם וירדפם ישׂראל וימלט בן  הדד  מלך  ארם  על  סוס  ופרשׁים׃
1Ki 20:21
ויצא מלך ישׂראל ויך את הסוס ואת הרכב והכה בארם מכה גדולה׃
1Ki 20:22
ויגשׁ הנביא אל מלך ישׂראל ויאמר לו  לך  התחזק  ודע  וראה  את  אשׁר  תעשׂה  כי  לתשׁובת השׁנה מלך ארם עלה עליך׃
1Ki 20:23
ועבדי מלך ארם אמרו אליו אלהי הרים אלהיהם על כן חזקו ממנו ואולם נלחם אתם במישׁור אם לא נחזק מהם׃
1Ki 20:24
ואת הדבר הזה עשׂה הסר המלכים אישׁ ממקמו ושׂים פחות תחתיהם׃
1Ki 20:25
ואתה תמנה לך  חיל  כחיל  הנפל  מאותך  וסוס  כסוס  ורכב  כרכב  ונלחמה אותם במישׁור אם לא נחזק מהם וישׁמע לקלם ויעשׂ כן׃
1Ki 20:26
ויהי לתשׁובת השׁנה ויפקד בן  הדד  את  ארם  ויעל  אפקה  למלחמה עם ישׂראל׃
1Ki 20:27
ובני ישׂראל התפקדו וכלכלו וילכו לקראתם ויחנו בני ישׂראל נגדם כשׁני חשׂפי עזים וארם מלאו את הארץ׃
1Ki 20:28
ויגשׁ אישׁ האלהים ויאמר אל מלך ישׂראל ויאמר כה אמר יהוה יען אשׁר אמרו ארם אלהי הרים יהוה ולא אלהי עמקים הוא ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידך וידעתם כי אני יהוה׃
1Ki 20:29
ויחנו אלה נכח אלה שׁבעת ימים ויהי ביום השׁביעי ותקרב המלחמה ויכו בני ישׂראל את ארם מאה אלף רגלי ביום אחד׃
1Ki 20:30
וינסו הנותרים אפקה אל העיר ותפל החומה על עשׂרים ושׁבעה אלף אישׁ הנותרים ובן  הדד  נס  ויבא  אל  העיר  חדר  בחדר׃  
1Ki 20:31
ויאמרו אליו עבדיו הנה נא שׁמענו כי מלכי בית ישׂראל כי מלכי חסד הם נשׂימה נא שׂקים במתנינו וחבלים בראשׁנו ונצא אל מלך ישׂראל אולי יחיה את נפשׁך׃
1Ki 20:32
ויחגרו שׂקים במתניהם וחבלים בראשׁיהם ויבאו אל מלך ישׂראל ויאמרו עבדך בן  הדד  אמר  תחי  נא  נפשׁי  ויאמר  העודנו חי אחי הוא׃
1Ki 20:33
והאנשׁים ינחשׁו וימהרו ויחלטו הממנו ויאמרו אחיך בן  הדד  ויאמר  באו  קחהו  ויצא  אליו  בן  הדד  ויעלהו על המרכבה׃
1Ki 20:34
ויאמר אליו הערים אשׁר לקח אבי  מאת  אביך  אשׁיב  וחוצות תשׂים לך  בדמשׂק  כאשׁר  שׂם  אבי  בשׁמרון ואני בברית אשׁלחך ויכרת לו  ברית  וישׁלחהו׃
1Ki 20:35
ואישׁ אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו בדבר יהוה הכיני נא וימאן האישׁ להכתו׃
1Ki 20:36
ויאמר לו  יען  אשׁר  לא  שׁמעת  בקול  יהוה  הנך  הולך  מאתי  והכך  האריה  וילך  מאצלו  וימצאהו האריה ויכהו׃
1Ki 20:37
וימצא אישׁ אחר ויאמר הכיני נא ויכהו האישׁ הכה ופצע׃
1Ki 20:38
וילך הנביא ויעמד למלך על הדרך ויתחפשׂ באפר על עיניו׃
1Ki 20:39
ויהי המלך עבר והוא צעק אל המלך ויאמר עבדך יצא בקרב המלחמה והנה אישׁ סר ויבא אלי אישׁ ויאמר שׁמר את האישׁ הזה אם הפקד יפקד והיתה נפשׁך תחת נפשׁו או ככר כסף תשׁקול׃
1Ki 20:40
ויהי עבדך עשׂה הנה והנה והוא איננו ויאמר אליו מלך ישׂראל כן משׁפטך אתה חרצת׃
1Ki 20:41
וימהר ויסר את האפר מעל עיניו ויכר אתו מלך ישׂראל כי מהנבאים הוא׃
1Ki 20:42
ויאמר אליו כה אמר יהוה יען שׁלחת את אישׁ חרמי מיד והיתה נפשׁך תחת נפשׁו ועמך תחת עמו׃
1Ki 20:43
וילך מלך ישׂראל על ביתו סר וזעף ויבא שׁמרונה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.