King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 CHRONICLES 33
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Ch 33:1
בן שׁתים עשׂרה שׁנה מנשׁה במלכו וחמשׁים וחמשׁ שׁנה מלך בירושׁלם׃
2Ch 33:2
ויעשׂ הרע בעיני יהוה כתועבות הגוים אשׁר הורישׁ יהוה מפני בני ישׂראל׃
2Ch 33:3
וישׁב ויבן את הבמות אשׁר נתץ יחזקיהו אביו  ויקם  מזבחות לבעלים ויעשׂ אשׁרות וישׁתחו לכל צבא השׁמים ויעבד אתם׃
2Ch 33:4
ובנה מזבחות בבית יהוה אשׁר אמר יהוה בירושׁלם יהיה שׁמי לעולם׃
2Ch 33:5
ויבן מזבחות לכל צבא השׁמים בשׁתי חצרות בית יהוה׃
2Ch 33:6
והוא העביר את בניו באשׁ בגי בן הנם ועונן ונחשׁ וכשׁף ועשׂה אוב וידעוני הרבה לעשׂות הרע בעיני יהוה להכעיסו׃
2Ch 33:7
וישׂם את פסל הסמל אשׁר עשׂה בבית האלהים אשׁר אמר אלהים אל דויד ואל שׁלמה בנו בבית הזה ובירושׁלם אשׁר בחרתי מכל שׁבטי ישׂראל אשׂים את שׁמי לעילום׃
2Ch 33:8
ולא אוסיף להסיר את רגל ישׂראל מעל האדמה אשׁר העמדתי לאבתיכם  רק  אם  ישׁמרו לעשׂות את כל אשׁר צויתים לכל התורה והחקים והמשׁפטים ביד משׁה׃
2Ch 33:9
ויתע מנשׁה את יהודה וישׁבי ירושׁלם לעשׂות רע מן הגוים אשׁר השׁמיד יהוה מפני בני ישׂראל׃
2Ch 33:10
וידבר יהוה אל מנשׁה ואל עמו ולא הקשׁיבו׃
2Ch 33:11
ויבא יהוה עליהם את שׂרי הצבא אשׁר למלך אשׁור וילכדו את מנשׁה בחחים ויאסרהו בנחשׁתים ויוליכהו בבלה׃
2Ch 33:12
וכהצר לו  חלה  את  פני  יהוה  אלהיו  ויכנע  מאד  מלפני  אלהי  אבתיו׃  
2Ch 33:13
ויתפלל אליו ויעתר לו וישׁמע  תחנתו  וישׁיבהו ירושׁלם למלכותו וידע מנשׁה כי יהוה הוא האלהים׃
2Ch 33:14
ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשׁער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישׂם שׂרי חיל בכל הערים הבצרות ביהודה׃
2Ch 33:15
ויסר את אלהי הנכר ואת הסמל מבית יהוה וכל המזבחות אשׁר בנה בהר בית יהוה ובירושׁלם וישׁלך חוצה לעיר׃
2Ch 33:16
ויכן את מזבח יהוה ויזבח עליו זבחי שׁלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את יהוה אלהי ישׂראל׃
2Ch 33:17
אבל  עוד  העם  זבחים  בבמות  רק  ליהוה  אלהיהם׃
2Ch 33:18
ויתר דברי מנשׁה ותפלתו אל אלהיו ודברי החזים המדברים אליו בשׁם יהוה אלהי ישׂראל הנם על דברי מלכי ישׂראל׃
2Ch 33:19
ותפלתו והעתר לו  וכל  חטאתו  ומעלו  והמקמות אשׁר בנה בהם  במות  והעמיד האשׁרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי׃
2Ch 33:20
וישׁכב מנשׁה עם אבתיו  ויקברהו ביתו וימלך אמון בנו תחתיו׃
2Ch 33:21
בן עשׂרים ושׁתים שׁנה אמון במלכו ושׁתים שׁנים מלך בירושׁלם׃
2Ch 33:22
ויעשׂ הרע בעיני יהוה כאשׁר עשׂה מנשׁה אביו  ולכל  הפסילים אשׁר עשׂה מנשׁה אביו  זבח  אמון  ויעבדם׃
2Ch 33:23
ולא נכנע מלפני יהוה כהכנע מנשׁה אביו  כי  הוא  אמון  הרבה  אשׁמה׃
2Ch 33:24
ויקשׁרו עליו עבדיו וימיתהו בביתו׃
2Ch 33:25
ויכו עם הארץ את כל הקשׁרים על המלך אמון וימליכו עם הארץ את יאשׁיהו בנו תחתיו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.