King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 CHRONICLES 32
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Ch 32:1
אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשׁור ויבא ביהודה ויחן על הערים הבצרות ויאמר לבקעם אליו׃
2Ch 32:2
וירא יחזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושׁלם׃
2Ch 32:3
ויועץ עם שׂריו וגבריו לסתום את מימי העינות אשׁר מחוץ לעיר ויעזרוהו׃
2Ch 32:4
ויקבצו עם רב ויסתמו את כל המעינות ואת הנחל השׁוטף בתוך הארץ לאמר למה יבואו מלכי אשׁור ומצאו מים רבים׃
2Ch 32:5
ויתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה ויעל על המגדלות ולחוצה החומה אחרת ויחזק את המלוא עיר דויד ויעשׂ שׁלח לרב ומגנים׃
2Ch 32:6
ויתן שׂרי מלחמות על העם ויקבצם אליו אל רחוב שׁער העיר וידבר על לבבם לאמר׃
2Ch 32:7
חזקו ואמצו אל תיראו ואל תחתו מפני מלך אשׁור ומלפני כל ההמון אשׁר עמו כי עמנו רב מעמו׃
2Ch 32:8
עמו זרוע בשׂר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה׃
2Ch 32:9
אחר זה שׁלח סנחריב מלך אשׁור עבדיו ירושׁלימה והוא על לכישׁ וכל ממשׁלתו עמו על יחזקיהו מלך יהודה ועל כל יהודה אשׁר בירושׁלם לאמר׃
2Ch 32:10
כה אמר סנחריב מלך אשׁור על מה אתם בטחים וישׁבים במצור בירושׁלם׃
2Ch 32:11
הלא יחזקיהו מסית אתכם לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמר יהוה אלהינו יצילנו מכף מלך אשׁור׃
2Ch 32:12
הלא הוא יחזקיהו הסיר את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושׁלם לאמר לפני מזבח אחד תשׁתחוו ועליו תקטירו׃
2Ch 32:13
הלא תדעו מה עשׂיתי אני ואבותי  לכל  עמי  הארצות היכול יכלו אלהי גוי הארצות להציל את ארצם מידי׃
2Ch 32:14
מי בכל אלהי הגוים האלה אשׁר החרימו אבותי  אשׁר  יכול  להציל  את  עמו  מידי  כי  יוכל  אלהיכם להציל אתכם מידי׃
2Ch 32:15
ועתה אל ישׁיא אתכם חזקיהו ואל יסית אתכם כזאת ואל תאמינו לו  כי  לא  יוכל  כל  אלוה  כל  גוי  וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותי  אף  כי  אלהיכם לא יצילו אתכם מידי׃
2Ch 32:16
ועוד דברו עבדיו על יהוה האלהים ועל יחזקיהו עבדו׃
2Ch 32:17
וספרים כתב לחרף ליהוה אלהי ישׂראל ולאמר עליו לאמר כאלהי גוי הארצות אשׁר לא הצילו עמם מידי כן לא יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי׃
2Ch 32:18
ויקראו בקול גדול יהודית על עם ירושׁלם אשׁר על החומה ליראם ולבהלם למען ילכדו את העיר׃
2Ch 32:19
וידברו אל אלהי ירושׁלם כעל אלהי עמי הארץ מעשׂה ידי האדם׃
2Ch 32:20
ויתפלל יחזקיהו המלך וישׁעיהו בן אמוץ הנביא על זאת ויזעקו השׁמים׃
2Ch 32:21
וישׁלח יהוה מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושׂר במחנה מלך אשׁור וישׁב בבשׁת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו מעיו שׁם הפילהו בחרב׃
2Ch 32:22
ויושׁע יהוה את יחזקיהו ואת ישׁבי ירושׁלם מיד סנחריב מלך אשׁור ומיד כל וינהלם מסביב׃
2Ch 32:23
ורבים מביאים מנחה ליהוה לירושׁלם ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה וינשׂא לעיני כל הגוים מאחרי כן׃
2Ch 32:24
בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות ויתפלל אל יהוה ויאמר לו  ומופת  נתן׃  
2Ch 32:25
ולא כגמל עליו השׁיב יחזקיהו כי גבה לבו ויהי עליו קצף ועל יהודה וירושׁלם׃
2Ch 32:26
ויכנע יחזקיהו בגבה לבו הוא וישׁבי ירושׁלם ולא בא עליהם קצף יהוה בימי יחזקיהו׃
2Ch 32:27
ויהי ליחזקיהו עשׁר וכבוד הרבה מאד ואצרות עשׂה לו  לכסף  ולזהב  ולאבן  יקרה  ולבשׂמים ולמגנים ולכל כלי חמדה׃
2Ch 32:28
ומסכנות לתבואת דגן ותירושׁ ויצהר וארות לכל בהמה ובהמה ועדרים לאורות׃
2Ch 32:29
וערים עשׂה לו  ומקנה  צאן  ובקר  לרב  כי  נתן  לו  אלהים רכושׁ רב מאד׃
2Ch 32:30
והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון ויישׁרם למטה מערבה לעיר דויד ויצלח יחזקיהו בכל מעשׂהו׃
2Ch 32:31
וכן במליצי שׂרי בבל המשׁלחים עליו לדרשׁ המופת אשׁר היה בארץ עזבו האלהים לנסותו לדעת כל בלבבו׃
2Ch 32:32
ויתר דברי יחזקיהו וחסדיו הנם כתובים בחזון ישׁעיהו בן אמוץ הנביא על ספר מלכי יהודה וישׂראל׃
2Ch 32:33
וישׁכב יחזקיהו עם אבתיו  ויקברהו במעלה קברי בני דויד וכבוד עשׂו לו  במותו  כל  יהודה  וישׁבי ירושׁלם וימלך מנשׁה בנו תחתיו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.