King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 22
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Sa 22:1
וידבר דוד ליהוה את דברי השׁירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל איביו ומכף שׁאול׃
2Sa 22:2
ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי׃
2Sa 22:3
אלהי צורי אחסה בו  מגני  וקרן  ישׁעי  משׂגבי ומנוסי משׁעי מחמס תשׁעני׃
2Sa 22:4
מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושׁע׃
2Sa 22:5
כי אפפני משׁברי מות נחלי בליעל יבעתני׃
2Sa 22:6
חבלי שׁאול סבני קדמני מקשׁי מות׃
2Sa 22:7
בצר לי  אקרא  יהוה  ואל  אלהי  אקרא  וישׁמע מהיכלו קולי ושׁועתי באזניו׃
2Sa 22:8
ותגעשׁ ותרעשׁ הארץ מוסדות השׁמים ירגזו ויתגעשׁו כי חרה׃
2Sa 22:9
עלה עשׁן באפו ואשׁ מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃
2Sa 22:10
ויט שׁמים וירד וערפל תחת רגליו׃
2Sa 22:11
וירכב על כרוב ויעף וירא על כנפי רוח׃
2Sa 22:12
וישׁת חשׁך סביבתיו סכות חשׁרת מים עבי שׁחקים׃
2Sa 22:13
מנגה נגדו בערו גחלי אשׁ׃
2Sa 22:14
ירעם מן שׁמים יהוה ועליון יתן קולו׃
2Sa 22:15
וישׁלח חצים ויפיצם ברק ויהמם׃
2Sa 22:16
ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשׁמת רוח אפו׃
2Sa 22:17
ישׁלח ממרום יקחני ימשׁני ממים רבים׃
2Sa 22:18
יצילני מאיבי עז משׂנאי כי אמצו ממני׃
2Sa 22:19
יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משׁען׃
2Sa 22:20
ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ׃
2Sa 22:21
יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישׁיב׃
2Sa 22:22
כי שׁמרתי דרכי יהוה ולא רשׁעתי מאלהי׃
2Sa 22:23
כי כל משׁפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה׃
2Sa 22:24
ואהיה תמים לו  ואשׁתמרה מעוני׃
2Sa 22:25
וישׁב יהוה לי  כצדקתי  כברי  לנגד  עיניו׃
2Sa 22:26
עם חסיד תתחסד עם גבור תמים תתמם׃
2Sa 22:27
עם נבר תתבר ועם עקשׁ תתפל׃
2Sa 22:28
ואת עם עני תושׁיע ועיניך על רמים תשׁפיל׃
2Sa 22:29
כי אתה נירי יהוה ויהוה יגיה חשׁכי׃
2Sa 22:30
כי בכה  ארוץ  גדוד  באלהי  אדלג  שׁור׃  
2Sa 22:31
האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים׃
2Sa 22:32
כי מי אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו׃
2Sa 22:33
האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכו׃
2Sa 22:34
משׁוה רגליו כאילות ועל במותי יעמדני׃
2Sa 22:35
מלמד ידי למלחמה ונחת קשׁת נחושׁה זרעתי׃
2Sa 22:36
ותתן לי  מגן  ישׁעך  וענתך  תרבני׃
2Sa 22:37
תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי׃
2Sa 22:38
ארדפה איבי ואשׁמידם ולא אשׁוב עד כלותם׃
2Sa 22:39
ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי׃
2Sa 22:40
ותזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתני׃
2Sa 22:41
ואיבי תתה לי  ערף  משׂנאי ואצמיתם׃
2Sa 22:42
ישׁעו ואין משׁיע אל יהוה ולא ענם׃
2Sa 22:43
ואשׁחקם כעפר ארץ כטיט חוצות אדקם ארקעם׃
2Sa 22:44
ותפלטני מריבי עמי תשׁמרני לראשׁ גוים עם לא ידעתי יעבדני׃
2Sa 22:45
בני נכר יתכחשׁו לי  לשׁמוע  אזן  ישׁמעו׃
2Sa 22:46
בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם׃
2Sa 22:47
חי יהוה וברוך צורי וירם אלהי צור ישׁעי׃
2Sa 22:48
האל הנתן נקמת לי  ומוריד  עמים  תחתני׃
2Sa 22:49
ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממני מאישׁ חמסים תצילני׃
2Sa 22:50
על כן אודך יהוה בגוים ולשׁמך אזמר׃
2Sa 22:51
מגדיל ישׁועות מלכו ועשׂה חסד למשׁיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.