King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 23
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Sa 23:1
ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן ישׁי ונאם הגבר הקם על משׁיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישׂראל׃
2Sa 23:2
רוח יהוה דבר בי  ומלתו  על  לשׁוני׃
2Sa 23:3
אמר אלהי ישׂראל לי  דבר  צור  ישׂראל מושׁל באדם צדיק מושׁל יראת אלהים׃
2Sa 23:4
וכאור בקר יזרח שׁמשׁ בקר לא עבות מנגה ממטר דשׁא מארץ׃
2Sa 23:5
כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שׂם לי  ערוכה  בכל  ושׁמרה כי כל ישׁעי וכל חפץ כי לא יצמיח׃
2Sa 23:6
ובליעל כקוץ מנד כלהם כי לא ביד יקחו׃
2Sa 23:7
ואישׁ יגע בהם  ימלא  ברזל  ועץ  חנית  ובאשׁ  שׂרוף  ישׂרפו בשׁבת׃
2Sa 23:8
אלה שׁמות הגברים אשׁר לדוד ישׁב בשׁבת תחכמני ראשׁ השׁלשׁי הוא עדינו העצנו על שׁמנה מאות חלל בפעם אחד׃
2Sa 23:9
ואחרו אלעזר בן דדי בן אחחי בשׁלשׁה גברים עם דוד בחרפם בפלשׁתים נאספו שׁם למלחמה ויעלו אישׁ ישׂראל׃
2Sa 23:10
הוא קם ויך בפלשׁתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעשׂ יהוה תשׁועה גדולה ביום ההוא והעם ישׁבו אחריו אך לפשׁט׃
2Sa 23:11
ואחריו שׁמא בן אגא  הררי  ויאספו פלשׁתים לחיה ותהי שׁם חלקת השׂדה מלאה עדשׁים והעם נס מפני פלשׁתים׃
2Sa 23:12
ויתיצב בתוך החלקה ויצילה ויך את פלשׁתים ויעשׂ יהוה תשׁועה גדולה׃
2Sa 23:13
וירדו שׁלשׁים מהשׁלשׁים ראשׁ ויבאו אל קציר אל דוד אל מערת עדלם וחית פלשׁתים חנה בעמק רפאים׃
2Sa 23:14
ודוד אז במצודה ומצב פלשׁתים אז בית  לחם׃  
2Sa 23:15
ויתאוה דוד ויאמר מי ישׁקני מים מבאר בית  לחם  אשׁר  בשׁער׃
2Sa 23:16
ויבקעו שׁלשׁת הגברים במחנה פלשׁתים וישׁאבו מים מבאר בית  לחם  אשׁר  בשׁער  וישׂאו ויבאו אל דוד ולא אבה  לשׁתותם ויסך אתם ליהוה׃
2Sa 23:17
ויאמר חלילה לי  יהוה  מעשׂתי זאת הדם האנשׁים ההלכים בנפשׁותם ולא אבה  לשׁתותם אלה עשׂו שׁלשׁת הגברים׃
2Sa 23:18
ואבישׁי  אחי  יואב  בן  צרויה  הוא  ראשׁ  השׁלשׁי והוא עורר את חניתו על שׁלשׁ מאות חלל ולו  שׁם  בשׁלשׁה׃
2Sa 23:19
מן השׁלשׁה הכי נכבד ויהי להם  לשׂר  ועד  השׁלשׁה לא בא׃
2Sa 23:20
ובניהו בן יהוידע בן אישׁ חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שׁני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה בתוך הבאר ביום השׁלג׃
2Sa 23:21
והוא הכה את אישׁ מצרי אשׁר מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשׁבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו׃
2Sa 23:22
אלה עשׂה בניהו בן יהוידע ולו  שׁם  בשׁלשׁה הגברים׃
2Sa 23:23
מן השׁלשׁים נכבד ואל השׁלשׁה לא בא וישׂמהו דוד אל משׁמעתו׃
2Sa 23:24
עשׂה  אל  אחי  יואב  בשׁלשׁים אלחנן בן דדו בית  לחם׃  
2Sa 23:25
שׁמה החרדי אליקא החרדי׃
2Sa 23:26
חלץ הפלטי עירא בן עקשׁ התקועי׃
2Sa 23:27
אביעזר  הענתתי מבני החשׁתי׃
2Sa 23:28
צלמון האחחי מהרי הנטפתי׃
2Sa 23:29
חלב בן בענה הנטפתי אתי בן ריבי מגבעת בני בנימן׃
2Sa 23:30
בניהו פרעתני הדי מנחלי געשׁ׃
2Sa 23:31
אבי  עלבון  הערבתי עזמות הברחמי׃
2Sa 23:32
אליחבא השׁעלבני בני ישׁן יהונתן׃
2Sa 23:33
שׁמה ההררי אחיאם בן שׁרר האררי׃
2Sa 23:34
אליפלט בן אחסבי בן המעכתי אליעם בן אחיתפל הגלני׃
2Sa 23:35
חצרו הכרמלי פערי הארבי׃
2Sa 23:36
יגאל בן נתן מצבה בני הגדי׃
2Sa 23:37
צלק העמני נחרי הבארתי נשׂאי כלי יואב בן צריה׃
2Sa 23:38
עירא היתרי גרב היתרי׃
2Sa 23:39
אוריה החתי כל שׁלשׁים ושׁבעה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.