King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 26
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 26:1
בראשׁית ממלכות יהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה היה הדבר הזה מאת יהוה לאמר׃
Jer 26:2
כה אמר יהוה עמד בחצר בית יהוה ודברת על כל ערי יהודה הבאים להשׁתחות בית יהוה את כל הדברים אשׁר צויתיך לדבר אליהם אל תגרע דבר׃
Jer 26:3
אולי ישׁמעו וישׁבו אישׁ מדרכו הרעה ונחמתי אל הרעה אשׁר אנכי חשׁב לעשׂות להם  מפני  רע  מעלליהם׃
Jer 26:4
ואמרת אליהם כה אמר יהוה אם לא תשׁמעו אלי ללכת בתורתי אשׁר נתתי לפניכם׃
Jer 26:5
לשׁמע על דברי עבדי הנבאים אשׁר אנכי שׁלח אליכם והשׁכם ושׁלח ולא שׁמעתם׃
Jer 26:6
ונתתי את הבית הזה כשׁלה ואת העיר הזאתה אתן לקללה לכל גויי הארץ׃
Jer 26:7
וישׁמעו הכהנים והנבאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית יהוה׃
Jer 26:8
ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשׁר צוה יהוה לדבר אל כל העם ויתפשׂו אתו הכהנים והנבאים וכל העם לאמר מות תמות׃
Jer 26:9
מדוע נבית בשׁם יהוה לאמר כשׁלו יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מאין יושׁב ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית יהוה׃
Jer 26:10
וישׁמעו שׂרי יהודה את הדברים האלה ויעלו מבית המלך בית יהוה וישׁבו בפתח שׁער יהוה החדשׁ׃
Jer 26:11
ויאמרו הכהנים והנבאים אל השׂרים ואל כל העם לאמר משׁפט מות לאישׁ הזה כי נבא אל העיר הזאת כאשׁר שׁמעתם באזניכם׃
Jer 26:12
ויאמר ירמיהו אל כל השׂרים ואל כל העם לאמר יהוה שׁלחני להנבא אל הבית הזה ואל העיר הזאת את כל הדברים אשׁר שׁמעתם׃
Jer 26:13
ועתה היטיבו דרכיכם ומעלליכם ושׁמעו בקול יהוה אלהיכם וינחם יהוה אל הרעה אשׁר דבר עליכם׃
Jer 26:14
ואני הנני בידכם עשׂו לי  כטוב  וכישׁר בעיניכם׃
Jer 26:15
אך ידע תדעו כי אם ממתים אתם אתי כי דם נקי אתם נתנים עליכם ואל העיר הזאת ואל ישׁביה כי באמת שׁלחני יהוה עליכם לדבר באזניכם את כל הדברים האלה׃
Jer 26:16
ויאמרו השׂרים וכל העם אל הכהנים ואל הנביאים אין לאישׁ הזה משׁפט מות כי בשׁם יהוה אלהינו דבר אלינו׃
Jer 26:17
ויקמו אנשׁים מזקני הארץ ויאמרו אל כל קהל העם לאמר׃
Jer 26:18
מיכיה המורשׁתי היה נבא בימי חזקיהו מלך יהודה ויאמר אל כל עם יהודה לאמר כה אמר יהוה צבאות ציון שׂדה תחרשׁ וירושׁלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער׃
Jer 26:19
ההמת המתהו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה הלא ירא את יהוה ויחל את פני יהוה וינחם יהוה אל הרעה אשׁר דבר עליהם ואנחנו עשׂים רעה גדולה על נפשׁותינו׃
Jer 26:20
וגם אישׁ היה מתנבא בשׁם יהוה אוריהו בן שׁמעיהו מקרית  היערים  וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו׃
Jer 26:21
וישׁמע המלך יהויקים וכל גבוריו וכל השׂרים את דבריו ויבקשׁ המלך המיתו וישׁמע אוריהו וירא ויברח ויבא מצרים׃
Jer 26:22
וישׁלח המלך יהויקים אנשׁים מצרים את אלנתן בן עכבור ואנשׁים אתו אל מצרים׃
Jer 26:23
ויוציאו את אוריהו ממצרים ויבאהו אל המלך יהויקים ויכהו בחרב וישׁלך את נבלתו אל קברי בני העם׃
Jer 26:24
אך יד אחיקם בן שׁפן היתה את ירמיהו לבלתי תת אתו ביד העם להמיתו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.