King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 25
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 25:1
הדבר אשׁר היה על ירמיהו על כל עם יהודה בשׁנה הרבעית ליהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה היא השׁנה הראשׁנית לנבוכדראצר מלך בבל׃
Jer 25:2
אשׁר דבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל ישׁבי ירושׁלם לאמר׃
Jer 25:3
מן שׁלשׁ עשׂרה שׁנה ליאשׁיהו בן אמון מלך יהודה ועד היום הזה זה שׁלשׁ ועשׂרים שׁנה היה דבר יהוה אלי ואדבר אליכם אשׁכים ודבר ולא שׁמעתם׃
Jer 25:4
ושׁלח יהוה אליכם את כל עבדיו הנבאים השׁכם ושׁלח ולא שׁמעתם ולא הטיתם את אזנכם לשׁמע׃
Jer 25:5
לאמר שׁובו נא אישׁ מדרכו הרעה ומרע מעלליכם ושׁבו על האדמה אשׁר נתן יהוה לכם  ולאבותיכם  למן עולם ועד עולם׃
Jer 25:6
ואל תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשׁתחות להם  ולא  תכעיסו אותי במעשׂה ידיכם ולא ארע׃
Jer 25:7
ולא שׁמעתם אלי נאם יהוה למען הכעסוני במעשׂה ידיכם לרע׃
Jer 25:8
לכן כה אמר יהוה צבאות יען אשׁר לא שׁמעתם את דברי׃
Jer 25:9
הנני שׁלח ולקחתי את כל משׁפחות צפון נאם יהוה ואל נבוכדראצר מלך בבל עבדי והבאתים על הארץ הזאת ועל ישׁביה ועל כל הגוים האלה סביב והחרמתים ושׂמתים לשׁמה ולשׁרקה ולחרבות עולם׃
Jer 25:10
והאבדתי  מהם קול שׂשׂון וקול שׂמחה קול חתן וקול כלה קול רחים ואור נר׃
Jer 25:11
והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשׁמה ועבדו הגוים האלה את מלך בבל שׁבעים שׁנה׃
Jer 25:12
והיה כמלאות שׁבעים שׁנה אפקד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאם יהוה את עונם ועל ארץ כשׂדים ושׂמתי אתו לשׁממות עולם׃
Jer 25:13
והבאיתי על הארץ ההיא את כל דברי אשׁר דברתי עליה את כל הכתוב בספר הזה אשׁר נבא ירמיהו על כל הגוים׃
Jer 25:14
כי עבדו בם  גם  המה גוים רבים ומלכים גדולים ושׁלמתי להם  כפעלם  וכמעשׂה ידיהם׃
Jer 25:15
כי כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אלי קח את כוס היין החמה הזאת מידי והשׁקיתה אתו את כל הגוים אשׁר אנכי שׁלח אותך אליהם׃
Jer 25:16
ושׁתו והתגעשׁו והתהללו מפני החרב אשׁר אנכי שׁלח בינתם׃
Jer 25:17
ואקח את הכוס מיד יהוה ואשׁקה את כל הגוים אשׁר שׁלחני יהוה אליהם׃
Jer 25:18
את ירושׁלם ואת ערי יהודה ואת מלכיה את שׂריה לתת אתם לחרבה לשׁמה לשׁרקה ולקללה כיום הזה׃
Jer 25:19
את פרעה מלך מצרים ואת עבדיו ואת שׂריו ואת כל עמו׃
Jer 25:20
ואת כל הערב ואת כל מלכי ארץ העוץ ואת כל מלכי ארץ פלשׁתים ואת אשׁקלון ואת עזה ואת עקרון ואת שׁארית אשׁדוד׃
Jer 25:21
את אדום ואת מואב ואת בני עמון׃
Jer 25:22
ואת כל מלכי צר ואת כל מלכי צידון ואת מלכי האי אשׁר בעבר הים׃
Jer 25:23
ואת דדן ואת תימא ואת בוז ואת כל קצוצי פאה׃
Jer 25:24
ואת כל מלכי ערב ואת כל מלכי הערב השׁכנים במדבר׃
Jer 25:25
ואת כל מלכי זמרי ואת כל מלכי עילם ואת כל מלכי מדי׃
Jer 25:26
ואת כל מלכי הצפון הקרבים והרחקים אישׁ אל אחיו ואת כל הממלכות הארץ אשׁר על פני האדמה ומלך שׁשׁך ישׁתה אחריהם׃
Jer 25:27
ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל שׁתו ושׁכרו וקיו ונפלו ולא תקומו מפני החרב אשׁר אנכי שׁלח ביניכם׃
Jer 25:28
והיה כי ימאנו לקחת הכוס מידך לשׁתות ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות שׁתו תשׁתו׃
Jer 25:29
כי הנה בעיר אשׁר נקרא שׁמי עליה אנכי מחל להרע ואתם הנקה תנקו לא תנקו כי חרב אני קרא על כל ישׁבי הארץ נאם יהוה צבאות׃
Jer 25:30
ואתה תנבא אליהם את כל הדברים האלה ואמרת אליהם יהוה ממרום ישׁאג וממעון קדשׁו יתן קולו שׁאג ישׁאג על נוהו הידד כדרכים יענה אל כל ישׁבי הארץ׃
Jer 25:31
בא שׁאון עד קצה הארץ כי ריב ליהוה בגוים נשׁפט הוא לכל בשׂר הרשׁעים נתנם לחרב נאם יהוה׃
Jer 25:32
כה אמר יהוה צבאות הנה רעה יצאת מגוי אל גוי וסער גדול יעור מירכתי ארץ׃
Jer 25:33
והיו חללי יהוה ביום ההוא מקצה הארץ ועד קצה הארץ לא יספדו ולא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו׃
Jer 25:34
הילילו הרעים וזעקו והתפלשׁו אדירי הצאן כי מלאו ימיכם לטבוח ותפוצותיכם ונפלתם ככלי חמדה׃
Jer 25:35
ואבד  מנוס מן הרעים ופליטה מאדירי הצאן׃
Jer 25:36
קול צעקת הרעים ויללת אדירי הצאן כי שׁדד יהוה את מרעיתם׃
Jer 25:37
ונדמו נאות השׁלום מפני חרון אף יהוה׃
Jer 25:38
עזב ככפיר סכו כי היתה ארצם לשׁמה מפני חרון היונה ומפני חרון אפו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.