King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - NEHEMIAH 9
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Neh 9:1
וביום עשׂרים וארבעה לחדשׁ הזה נאספו בני ישׂראל בצום ובשׂקים ואדמה עליהם׃
Neh 9:2
ויבדלו זרע ישׂראל מכל בני נכר ויעמדו ויתודו על חטאתיהם ועונות אבתיהם׃  
Neh 9:3
ויקומו על עמדם ויקראו בספר תורת יהוה אלהיהם רבעית היום ורבעית מתודים ומשׁתחוים ליהוה אלהיהם׃
Neh 9:4
ויקם על מעלה הלוים ישׁוע ובני קדמיאל שׁבניה בני שׁרביה בני כנני ויזעקו בקול גדול אל יהוה אלהיהם׃
Neh 9:5
ויאמרו הלוים ישׁוע וקדמיאל בני חשׁבניה שׁרביה הודיה שׁבניה פתחיה קומו ברכו את יהוה אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שׁם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה׃
Neh 9:6
אתה הוא יהוה לבדך את עשׂית את השׁמים שׁמי השׁמים וכל צבאם הארץ וכל אשׁר עליה הימים וכל אשׁר בהם  ואתה  מחיה את כלם וצבא השׁמים לך  משׁתחוים׃
Neh 9:7
אתה הוא יהוה האלהים אשׁר בחרת באברם  והוצאתו מאור כשׂדים ושׂמת שׁמו אברהם׃  
Neh 9:8
ומצאת את לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשׁי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה׃
Neh 9:9
ותרא את עני אבתינו  במצרים ואת זעקתם שׁמעת על ים סוף׃
Neh 9:10
ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעשׂ לך  שׁם  כהיום הזה׃
Neh 9:11
והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשׁה ואת רדפיהם השׁלכת במצולת כמו אבן  במים עזים׃
Neh 9:12
ובעמוד ענן הנחיתם יומם ובעמוד אשׁ לילה להאיר להם את הדרך אשׁר ילכו׃
Neh 9:13
ועל הר סיני ירדת ודבר עמהם משׁמים ותתן להם  משׁפטים ישׁרים ותורות אמת חקים ומצות טובים׃
Neh 9:14
ואת שׁבת קדשׁך הודעת להם  ומצוות  וחקים ותורה צוית להם  ביד  משׁה עבדך׃
Neh 9:15
ולחם משׁמים נתתה להם  לרעבם  ומים מסלע הוצאת להם  לצמאם  ותאמר להם  לבוא  לרשׁת את הארץ אשׁר נשׂאת את ידך לתת׃
Neh 9:16
והם ואבתינו  הזידו ויקשׁו את ערפם ולא שׁמעו אל מצותיך׃
Neh 9:17
וימאנו לשׁמע ולא זכרו נפלאתיך אשׁר עשׂית עמהם ויקשׁו את ערפם ויתנו ראשׁ לשׁוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך אפים ורב וחסד ולא עזבתם׃
Neh 9:18
אף כי עשׂו להם  עגל  מסכה ויאמרו זה אלהיך אשׁר העלך ממצרים ויעשׂו נאצות גדלות׃
Neh 9:19
ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר את עמוד הענן לא סר מעליהם ביומם להנחתם בהדרך ואת עמוד האשׁ בלילה להאיר להם  ואת  הדרך אשׁר ילכו׃
Neh 9:20
ורוחך הטובה נתת להשׂכילם ומנך לא מנעת מפיהם ומים נתתה להם  לצמאם׃  
Neh 9:21
וארבעים שׁנה כלכלתם במדבר לא חסרו שׂלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו׃
Neh 9:22
ותתן להם  ממלכות  ועממים ותחלקם לפאה ויירשׁו את ארץ סיחון ואת ארץ מלך חשׁבון ואת ארץ עוג מלך הבשׁן׃
Neh 9:23
ובניהם הרבית כככבי השׁמים ותביאם אל הארץ אשׁר אמרת לאבתיהם  לבוא לרשׁת׃
Neh 9:24
ויבאו הבנים ויירשׁו את הארץ ותכנע לפניהם את ישׁבי הארץ הכנענים ותתנם בידם ואת מלכיהם ואת עממי הארץ לעשׂות בהם  כרצונם׃
Neh 9:25
וילכדו ערים בצרות ואדמה שׁמנה ויירשׁו בתים מלאים כל טוב ברות חצובים כרמים וזיתים ועץ מאכל לרב ויאכלו וישׂבעו וישׁמינו ויתעדנו בטובך הגדול׃
Neh 9:26
וימרו וימרדו בך  וישׁלכו את תורתך אחרי גום ואת נביאיך הרגו אשׁר העידו בם  להשׁיבם אליך ויעשׂו נאצות גדולת׃
Neh 9:27
ותתנם ביד צריהם ויצרו להם  ובעת  צרתם יצעקו אליך ואתה משׁמים תשׁמע וכרחמיך הרבים תתן להם  מושׁיעים ויושׁיעום מיד צריהם׃
Neh 9:28
וכנוח להם  ישׁובו  לעשׂות רע לפניך ותעזבם ביד איביהם וירדו בהם  וישׁובו ויזעקוך ואתה משׁמים תשׁמע ותצילם כרחמיך רבות עתים׃
Neh 9:29
ותעד בהם  להשׁיבם אל תורתך והמה הזידו ולא שׁמעו למצותיך ובמשׁפטיך חטאו בם  אשׁר  יעשׂה אדם וחיה בהם  ויתנו  כתף סוררת וערפם הקשׁו ולא שׁמעו׃
Neh 9:30
ותמשׁך עליהם שׁנים רבות ותעד בם  ברוחך  ביד נביאיך ולא האזינו ותתנם ביד עמי הארצת׃
Neh 9:31
וברחמיך הרבים לא עשׂיתם כלה ולא עזבתם כי אל חנון ורחום אתה׃
Neh 9:32
ועתה אלהינו האל הגדול הגבור והנורא שׁומר הברית והחסד אל ימעט לפניך את כל התלאה אשׁר מצאתנו למלכינו לשׂרינו ולכהנינו ולנביאנו ולאבתינו  ולכל עמך מימי מלכי אשׁור עד היום הזה׃
Neh 9:33
ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשׂית ואנחנו הרשׁענו׃
Neh 9:34
ואת מלכינו שׂרינו כהנינו ואבתינו  לא  עשׂו תורתך ולא הקשׁיבו אל מצותיך ולעדותיך אשׁר העידת׃
Neh 9:35
והם במלכותם ובטובך הרב אשׁר נתת להם  ובארץ  הרחבה והשׁמנה אשׁר נתת לפניהם לא עבדוך ולא שׁבו ממעלליהם הרעים׃
Neh 9:36
הנה אנחנו היום עבדים והארץ אשׁר נתתה לאבתינו  לאכל את פריה ואת טובה הנה אנחנו עבדים עליה׃
Neh 9:37
ותבואתה מרבה למלכים אשׁר נתתה עלינו בחטאותינו ועל גויתינו משׁלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו׃
Neh 9:38 (10:1)
ובכל זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שׂרינו לוינו כהנינו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.