King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 KINGS 9
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    1Ki 9:1
ויהי ככלות שׁלמה לבנות את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל חשׁק שׁלמה אשׁר חפץ לעשׂות׃
1Ki 9:2
וירא יהוה אל שׁלמה שׁנית כאשׁר נראה אליו בגבעון׃
1Ki 9:3
ויאמר יהוה אליו שׁמעתי את תפלתך ואת תחנתך אשׁר התחננתה לפני הקדשׁתי את הבית הזה אשׁר בנתה לשׂום שׁמי שׁם עד עולם והיו עיני ולבי שׁם כל הימים׃
1Ki 9:4
ואתה אם תלך לפני כאשׁר הלך דוד אביך  בתם  לבב  ובישׁר לעשׂות ככל אשׁר צויתיך חקי ומשׁפטי תשׁמר׃
1Ki 9:5
והקמתי את כסא ממלכתך על ישׂראל לעלם כאשׁר דברתי על דוד אביך  לאמר  לא  יכרת  לך  אישׁ מעל כסא ישׂראל׃
1Ki 9:6
אם שׁוב תשׁבון אתם ובניכם מאחרי ולא תשׁמרו מצותי חקתי אשׁר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשׁתחויתם׃
1Ki 9:7
והכרתי את ישׂראל מעל פני האדמה אשׁר נתתי להם  ואת  הבית  אשׁר  הקדשׁתי לשׁמי אשׁלח מעל פני והיה ישׂראל למשׁל ולשׁנינה בכל העמים׃
1Ki 9:8
והבית הזה יהיה עליון כל עבר עליו ישׁם ושׁרק ואמרו על מה עשׂה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה׃
1Ki 9:9
ואמרו על אשׁר עזבו את יהוה אלהיהם אשׁר הוציא את אבתם  מארץ  מצרים  ויחזקו באלהים אחרים וישׁתחו להם  ויעבדם  על  כן  הביא  יהוה  עליהם  את  כל  הרעה  הזאת׃  
1Ki 9:10
ויהי מקצה עשׂרים שׁנה אשׁר בנה שׁלמה את שׁני הבתים את בית יהוה ואת בית המלך׃
1Ki 9:11
חירם מלך צר נשׂא את שׁלמה בעצי ארזים ובעצי ברושׁים ובזהב לכל חפצו אז יתן המלך שׁלמה לחירם עשׂרים עיר בארץ הגליל׃
1Ki 9:12
ויצא חירם מצר לראות את הערים אשׁר נתן לו  שׁלמה  ולא  ישׁרו  בעיניו׃
1Ki 9:13
ויאמר מה הערים האלה אשׁר נתתה לי  אחי  ויקרא  להם  ארץ כבול עד היום הזה׃
1Ki 9:14
וישׁלח חירם למלך מאה ועשׂרים ככר זהב׃
1Ki 9:15
וזה דבר המס אשׁר העלה המלך שׁלמה לבנות את בית יהוה ואת ביתו ואת המלוא ואת חומת ירושׁלם ואת חצר ואת מגדו ואת גזר׃
1Ki 9:16
פרעה מלך מצרים עלה וילכד את גזר וישׂרפה באשׁ ואת הכנעני הישׁב בעיר הרג ויתנה שׁלחים לבתו אשׁת שׁלמה׃
1Ki 9:17
ויבן שׁלמה את גזר ואת בית  חרן  תחתון׃
1Ki 9:18
ואת בעלת ואת תמר במדבר בארץ׃
1Ki 9:19
ואת כל ערי המסכנות אשׁר היו לשׁלמה ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשׁים ואת חשׁק שׁלמה אשׁר חשׁק לבנות בירושׁלם ובלבנון ובכל ארץ ממשׁלתו׃
1Ki 9:20
כל העם הנותר מן האמרי החתי הפרזי החוי והיבוסי אשׁר לא מבני ישׂראל המה׃
1Ki 9:21
בניהם אשׁר נתרו אחריהם בארץ אשׁר לא יכלו בני ישׂראל להחרימם ויעלם שׁלמה למס עבד עד היום הזה׃
1Ki 9:22
ומבני ישׂראל לא נתן שׁלמה עבד כי הם אנשׁי המלחמה ועבדיו ושׂריו ושׁלשׁיו ושׂרי רכבו ופרשׁיו׃
1Ki 9:23
אלה שׂרי הנצבים אשׁר על המלאכה לשׁלמה חמשׁים וחמשׁ מאות הרדים בעם העשׂים במלאכה׃
1Ki 9:24
אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשׁר בנה לה  אז  בנה  את  המלוא׃
1Ki 9:25
והעלה שׁלמה שׁלשׁ פעמים בשׁנה עלות ושׁלמים על המזבח אשׁר בנה ליהוה והקטיר אתו אשׁר לפני יהוה ושׁלם את הבית׃
1Ki 9:26
ואני עשׂה המלך שׁלמה בעציון  גבר  אשׁר  את  אלות  על  שׂפת  ים  סוף  בארץ  אדום׃  
1Ki 9:27
וישׁלח חירם באני את עבדיו אנשׁי אניות ידעי הים עם עבדי שׁלמה׃
1Ki 9:28
ויבאו אופירה ויקחו משׁם זהב ארבע מאות ועשׂרים ככר ויבאו אל המלך שׁלמה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.