King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 SAMUEL 9
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    1Sa 9:1
ויהי אישׁ מבן  ימין  ושׁמו  קישׁ  בן  אביאל  בן  צרור  בן  בכורת  בן  אפיח  בן  אישׁ  ימיני  גבור  חיל׃  
1Sa 9:2
ולו  היה  בן  ושׁמו  שׁאול  בחור  וטוב  ואין  אישׁ  מבני  ישׂראל טוב ממנו משׁכמו ומעלה גבה מכל העם׃
1Sa 9:3
ותאבדנה  האתנות לקישׁ אבי  שׁאול  ויאמר  קישׁ  אל  שׁאול  בנו  קח  נא  אתך  את  אחד  מהנערים וקום לך בקשׁ את האתנת׃
1Sa 9:4
ויעבר בהר אפרים ויעבר בארץ שׁלשׁה ולא מצאו ויעברו בארץ שׁעלים ואין ויעבר בארץ ימיני ולא מצאו׃
1Sa 9:5
המה באו בארץ צוף ושׁאול אמר לנערו אשׁר עמו לכה ונשׁובה פן יחדל אבי  מן  האתנות ודאג׃
1Sa 9:6
ויאמר לו  הנה  נא  אישׁ  אלהים  בעיר  הזאת  והאישׁ נכבד כל אשׁר ידבר בוא יבוא עתה נלכה שׁם אולי יגיד לנו  את  דרכנו  אשׁר  הלכנו  עליה׃  
1Sa 9:7
ויאמר שׁאול לנערו והנה נלך ומה נביא לאישׁ כי הלחם אזל מכלינו ותשׁורה אין להביא לאישׁ האלהים מה אתנו׃
1Sa 9:8
ויסף הנער לענות את שׁאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שׁקל כסף ונתתי לאישׁ האלהים והגיד לנו  את  דרכנו׃
1Sa 9:9
לפנים בישׂראל כה אמר האישׁ בלכתו לדרושׁ אלהים לכו ונלכה עד הראה כי לנביא היום יקרא לפנים הראה׃
1Sa 9:10
ויאמר שׁאול לנערו טוב דברך לכה נלכה וילכו אל העיר אשׁר שׁם אישׁ האלהים׃
1Sa 9:11
המה עלים במעלה העיר והמה מצאו נערות יצאות לשׁאב מים ויאמרו להן  הישׁ  בזה  הראה׃  
1Sa 9:12
ותענינה אותם ותאמרנה ישׁ הנה לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר כי זבח היום לעם בבמה׃
1Sa 9:13
כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא יאכל העם עד באו כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי אתו כהיום תמצאון אתו׃
1Sa 9:14
ויעלו העיר המה באים בתוך העיר והנה שׁמואל יצא לקראתם לעלות הבמה׃
1Sa 9:15
ויהוה גלה את אזן שׁמואל יום אחד לפני בוא שׁאול לאמר׃
1Sa 9:16
כעת מחר אשׁלח אליך אישׁ מארץ בנימן ומשׁחתו לנגיד על עמי ישׂראל והושׁיע את עמי מיד פלשׁתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אלי׃
1Sa 9:17
ושׁמואל ראה את שׁאול ויהוה ענהו הנה האישׁ אשׁר אמרתי אליך זה יעצר בעמי׃
1Sa 9:18
ויגשׁ שׁאול את שׁמואל בתוך השׁער ויאמר הגידה נא לי  אי  זה  בית  הראה׃  
1Sa 9:19
ויען שׁמואל את שׁאול ויאמר אנכי הראה עלה לפני הבמה ואכלתם עמי היום ושׁלחתיך בבקר וכל אשׁר בלבבך אגיד׃
1Sa 9:20
ולאתנות האבדות  לך  היום שׁלשׁת הימים אל תשׂם את לבך להם  כי  נמצאו  ולמי  כל  חמדת  ישׂראל הלוא לך  ולכל  בית  אביך׃  
1Sa 9:21
ויען שׁאול ויאמר הלוא בן  ימיני  אנכי  מקטני  שׁבטי  ישׂראל ומשׁפחתי הצערה מכל משׁפחות שׁבטי בנימן ולמה דברת אלי כדבר הזה׃
1Sa 9:22
ויקח שׁמואל את שׁאול ואת נערו ויביאם לשׁכתה ויתן להם  מקום  בראשׁ  הקרואים והמה כשׁלשׁים אישׁ׃
1Sa 9:23
ויאמר שׁמואל לטבח תנה את המנה אשׁר נתתי לך  אשׁר  אמרתי  אליך  שׂים  אתה  עמך׃  
1Sa 9:24
וירם הטבח את השׁוק והעליה וישׂם לפני שׁאול ויאמר הנה הנשׁאר שׂים לפניך אכל כי למועד שׁמור לך  לאמר  העם  קראתי  ויאכל  שׁאול  עם  שׁמואל ביום ההוא׃
1Sa 9:25
וירדו מהבמה העיר וידבר עם שׁאול על הגג׃
1Sa 9:26
וישׁכמו ויהי כעלות השׁחר ויקרא שׁמואל אל שׁאול הגג לאמר קומה ואשׁלחך ויקם שׁאול ויצאו שׁניהם הוא ושׁמואל החוצה׃
1Sa 9:27
המה יורדים בקצה העיר ושׁמואל אמר אל שׁאול אמר לנער ויעבר לפנינו ויעבר ואתה עמד כיום ואשׁמיעך את דבר אלהים׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.