King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 20
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Sa 20:1
ושׁם נקרא אישׁ בליעל ושׁמו שׁבע בן בכרי אישׁ ימיני ויתקע בשׁפר ויאמר אין לנו  חלק  בדוד  ולא  נחלה  לנו  בבן ישׁי אישׁ לאהליו ישׂראל׃
2Sa 20:2
ויעל כל אישׁ ישׂראל מאחרי דוד אחרי שׁבע בן בכרי ואישׁ יהודה דבקו במלכם מן הירדן ועד ירושׁלם׃
2Sa 20:3
ויבא דוד אל ביתו ירושׁלם ויקח המלך את עשׂר נשׁים פלגשׁים אשׁר הניח לשׁמר הבית ויתנם בית משׁמרת ויכלכלם ואליהם לא בא ותהיינה צררות עד יום מתן אלמנות חיות׃
2Sa 20:4
ויאמר המלך אל עמשׂא הזעק לי  את  אישׁ  יהודה  שׁלשׁת ימים ואתה פה עמד׃
2Sa 20:5
וילך עמשׂא להזעיק את יהודה וייחר מן המועד אשׁר יעדו׃
2Sa 20:6
ויאמר דוד אל אבישׁי  עתה  ירע  לנו  שׁבע בן בכרי מן אבשׁלום  אתה קח את עבדי אדניך ורדף אחריו פן מצא לו  ערים  בצרות  והציל  עיננו׃
2Sa 20:7
ויצאו אחריו אנשׁי יואב והכרתי והפלתי וכל הגברים ויצאו מירושׁלם לרדף אחרי שׁבע בן בכרי׃
2Sa 20:8
הם עם האבן  הגדולה אשׁר בגבעון ועמשׂא בא לפניהם ויואב חגור מדו לבשׁו ועלו חגור חרב מצמדת על מתניו בתערה והוא יצא ותפל׃
2Sa 20:9
ויאמר יואב לעמשׂא השׁלום אתה אחי ותחז יד ימין יואב בזקן עמשׂא לנשׁק׃
2Sa 20:10
ועמשׂא לא נשׁמר בחרב אשׁר ביד יואב ויכהו בה  אל  החמשׁ  וישׁפך מעיו ארצה ולא שׁנה לו  וימת  ויואב  ואבישׁי  אחיו  רדף  אחרי  שׁבע  בן  בכרי׃  
2Sa 20:11
ואישׁ עמד עליו מנערי יואב ויאמר מי אשׁר חפץ ביואב ומי אשׁר לדוד אחרי יואב׃
2Sa 20:12
ועמשׂא מתגלל בדם בתוך המסלה וירא האישׁ כי עמד כל העם ויסב את עמשׂא מן המסלה השׂדה וישׁלך עליו בגד כאשׁר ראה כל הבא עליו ועמד׃
2Sa 20:13
כאשׁר הגה מן המסלה עבר כל אישׁ אחרי יואב לרדף אחרי שׁבע בן בכרי׃
2Sa 20:14
ויעבר בכל שׁבטי ישׂראל אבלה  ובית  מעכה וכל הברים ויקלהו ויבאו אף אחריו׃
2Sa 20:15
ויבאו ויצרו עליו באבלה  בית  המעכה וישׁפכו סללה אל העיר ותעמד בחל וכל העם אשׁר את יואב משׁחיתם להפיל החומה׃
2Sa 20:16
ותקרא אשׁה חכמה מן העיר שׁמעו שׁמעו אמרו נא אל יואב קרב עד הנה ואדברה אליך׃
2Sa 20:17
ויקרב אליה ותאמר האשׁה האתה יואב ויאמר אני ותאמר לו  שׁמע  דברי  אמתך  ויאמר  שׁמע  אנכי׃  
2Sa 20:18
ותאמר לאמר דבר ידברו בראשׁנה לאמר שׁאל ישׁאלו באבל  וכן  התמו׃  
2Sa 20:19
אנכי שׁלמי אמוני ישׂראל אתה מבקשׁ להמית עיר ואם בישׂראל למה תבלע נחלת יהוה׃
2Sa 20:20
ויען יואב ויאמר חלילה חלילה לי  אם  אבלע  ואם  אשׁחית׃
2Sa 20:21
לא כן הדבר כי אישׁ מהר אפרים שׁבע בן בכרי שׁמו נשׂא ידו במלך בדוד תנו אתו לבדו ואלכה מעל העיר ותאמר האשׁה אל יואב הנה ראשׁו משׁלך אליך בעד החומה׃
2Sa 20:22
ותבוא האשׁה אל כל העם בחכמתה ויכרתו את ראשׁ שׁבע בן בכרי וישׁלכו אל יואב ויתקע בשׁופר ויפצו מעל העיר אישׁ לאהליו ויואב שׁב ירושׁלם אל המלך׃
2Sa 20:23
ויואב אל כל הצבא ישׂראל ובניה בן יהוידע על הכרי ועל הפלתי׃
2Sa 20:24
ואדרם על המס ויהושׁפט בן אחילוד המזכיר׃
2Sa 20:25
ושׁיא ספר וצדוק ואביתר  כהנים׃
2Sa 20:26
וגם עירא היארי היה כהן לדוד׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.