King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 19
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Sa 19:1 (19:2)
ויגד  ליואב  הנה  המלך  בכה  ויתאבל  על  אבשׁלם׃  
2Sa 19:2 (19:3)
ותהי  התשׁעה ביום ההוא לאבל  לכל  העם  כי  שׁמע  העם  ביום  ההוא  לאמר  נעצב  המלך  על  בנו׃  
2Sa 19:3 (19:4)
ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר כאשׁר יתגנב העם הנכלמים בנוסם במלחמה׃
2Sa 19:4 (19:5)
והמלך  לאט  את  פניו  ויזעק  המלך  קול  גדול  בני  אבשׁלום  אבשׁלום  בני  בני׃  
2Sa 19:5 (19:6)
ויבא  יואב  אל  המלך  הבית  ויאמר  הבשׁת  היום  את  פני  כל  עבדיך  הממלטים את נפשׁך היום ואת נפשׁ בניך ובנתיך ונפשׁ נשׁיך ונפשׁ פלגשׁיך׃
2Sa 19:6 (19:7)
לאהבה  את  שׂנאיך ולשׂנא את אהביך כי הגדת היום כי אין לך  שׂרים  ועבדים כי ידעתי היום כי לא אבשׁלום  חי  וכלנו  היום  מתים  כי  אז  ישׁר  בעיניך׃
2Sa 19:7 (19:8)
ועתה  קום  צא  ודבר  על  לב  עבדיך  כי  ביהוה  נשׁבעתי כי אינך יוצא אם ילין אישׁ אתך הלילה ורעה לך  זאת  מכל  הרעה  אשׁר  באה  עליך  מנעריך עד עתה׃
2Sa 19:8 (19:9)
ויקם  המלך  וישׁב  בשׁער  ולכל  העם  הגידו  לאמר  הנה  המלך  יושׁב  בשׁער  ויבא  כל  העם  לפני  המלך  וישׂראל נס אישׁ לאהליו׃
2Sa 19:9 (19:10)
ויהי  כל  העם  נדון  בכל  שׁבטי  ישׂראל לאמר המלך הצילנו מכף איבינו והוא מלטנו מכף פלשׁתים ועתה ברח מן הארץ מעל אבשׁלום׃  
2Sa 19:10 (19:11)
ואבשׁלום  אשׁר  משׁחנו עלינו מת במלחמה ועתה למה אתם מחרשׁים להשׁיב את המלך׃
2Sa 19:11 (19:12)
והמלך  דוד  שׁלח  אל  צדוק  ואל  אביתר  הכהנים לאמר דברו אל זקני יהודה לאמר למה תהיו אחרנים להשׁיב את המלך אל ביתו ודבר כל ישׂראל בא אל המלך אל ביתו׃
2Sa 19:12 (19:13)
אחי  אתם  עצמי  ובשׂרי אתם ולמה תהיו אחרנים להשׁיב את המלך׃
2Sa 19:13 (19:14)
ולעמשׂא תמרו הלוא עצמי ובשׂרי אתה כה יעשׂה לי  אלהים  וכה  יוסיף  אם  לא  שׂר  צבא  תהיה  לפני  כל  הימים  תחת  יואב׃  
2Sa 19:14 (19:15)
ויט  את  לבב  כל  אישׁ  יהודה  כאישׁ  אחד  וישׁלחו אל המלך שׁוב אתה וכל עבדיך׃
2Sa 19:15 (19:16)
וישׁב  המלך  ויבא  עד  הירדן  ויהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך להעביר את המלך את הירדן׃
2Sa 19:16 (19:17)
וימהר  שׁמעי  בן  גרא  בן  הימיני אשׁר מבחורים וירד עם אישׁ יהודה לקראת המלך דוד׃
2Sa 19:17 (19:18)
ואלף  אישׁ  עמו  מבנימן וציבא נער בית שׁאול וחמשׁת עשׂר בניו ועשׂרים עבדיו אתו וצלחו הירדן לפני המלך׃
2Sa 19:18 (19:19)
ועברה  העברה  לעביר  את  בית  המלך  ולעשׂות הטוב בעינו ושׁמעי בן גרא נפל לפני המלך בעברו בירדן׃
2Sa 19:19 (19:20)
ויאמר  אל  המלך  אל  יחשׁב  לי  אדני עון ואל תזכר את אשׁר העוה עבדך ביום אשׁר יצא אדני המלך מירושׁלם לשׂום המלך אל לבו׃
2Sa 19:20 (19:21)
כי  ידע  עבדך  כי  אני  חטאתי  והנה  באתי  היום  ראשׁון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדני המלך׃
2Sa 19:21 (19:22)
ויען  אבישׁי  בן  צרויה  ויאמר  התחת  זאת  לא  יומת  שׁמעי  כי  קלל  את  משׁיח  יהוה׃  
2Sa 19:22 (19:23)
ויאמר  דוד  מה  לי  ולכם  בני  צרויה  כי  תהיו  לי  היום לשׂטן היום יומת אישׁ בישׂראל כי הלוא ידעתי כי היום אני מלך על ישׂראל׃
2Sa 19:23 (19:24)
ויאמר  המלך  אל  שׁמעי  לא  תמות  וישׁבע לו  המלך׃  
2Sa 19:24 (19:25)
ומפבשׁת בן שׁאול ירד לקראת המלך ולא עשׂה רגליו ולא עשׂה שׂפמו ואת בגדיו לא כבס למן היום לכת המלך עד היום אשׁר בא בשׁלום׃
2Sa 19:25 (19:26)
ויהי  כי  בא  ירושׁלם לקראת המלך ויאמר לו  המלך  למה  לא  הלכת  עמי  מפיבשׁת׃
2Sa 19:26 (19:27)
ויאמר  אדני  המלך  עבדי  רמני  כי  אמר  עבדך  אחבשׁה לי  החמור  וארכב  עליה  ואלך  את  המלך  כי  פסח  עבדך׃  
2Sa 19:27 (19:28)
וירגל  בעבדך  אל  אדני  המלך  ואדני  המלך  כמלאך  האלהים ועשׂה הטוב בעיניך׃
2Sa 19:28 (19:29)
כי  לא  היה  כל  בית  אבי  כי  אם  אנשׁי  מות  לאדני  המלך  ותשׁת  את  עבדך  באכלי  שׁלחנך ומה ישׁ לי  עוד  צדקה  ולזעק  עוד  אל  המלך׃  
2Sa 19:29 (19:30)
ויאמר  לו  המלך למה תדבר עוד דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו את השׂדה׃
2Sa 19:30 (19:31)
ויאמר  מפיבשׁת אל המלך גם את הכל יקח אחרי אשׁר בא אדני המלך בשׁלום אל ביתו׃
2Sa 19:31 (19:32)
וברזלי הגלעדי ירד מרגלים ויעבר את המלך הירדן לשׁלחו את בירדן׃
2Sa 19:32 (19:33)
וברזלי זקן מאד בן שׁמנים שׁנה והוא כלכל את המלך בשׁיבתו במחנים כי אישׁ גדול הוא מאד׃
2Sa 19:33 (19:34)
ויאמר  המלך  אל  ברזלי  אתה  עבר  אתי  וכלכלתי אתך עמדי בירושׁלם׃
2Sa 19:34 (19:35)
ויאמר  ברזלי  אל  המלך  כמה  ימי  שׁני  חיי  כי  אעלה  את  המלך  ירושׁלם׃
2Sa 19:35 (19:36)
בן  שׁמנים שׁנה אנכי היום האדע בין טוב לרע אם יטעם עבדך את אשׁר אכל ואת אשׁר אשׁתה אם אשׁמע עוד בקול שׁרים ושׁרות ולמה יהיה עבדך עוד למשׂא אל אדני המלך׃
2Sa 19:36 (19:37)
כמעט  יעבר  עבדך  את  הירדן  את  המלך  ולמה  יגמלני המלך הגמולה הזאת׃
2Sa 19:37 (19:38)
ישׁב  נא  עבדך  ואמת  בעירי  עם  קבר  אבי  ואמי  והנה  עבדך  כמהם  יעבר  עם  אדני  המלך  ועשׂה  לו  את  אשׁר  טוב  בעיניך׃
2Sa 19:38 (19:39)
ויאמר  המלך  אתי  יעבר  כמהם  ואני  אעשׂה  לו  את  הטוב  בעיניך וכל אשׁר תבחר עלי אעשׂה׃
2Sa 19:39 (19:40)
ויעבר  כל  העם  את  הירדן  והמלך  עבר  וישׁק  המלך  לברזלי ויברכהו וישׁב למקמו׃
2Sa 19:40 (19:41)
ויעבר  המלך  הגלגלה וכמהן עבר עמו וכל עם יהודה ויעברו את המלך וגם חצי עם ישׂראל׃
2Sa 19:41 (19:42)
והנה  כל  אישׁ  ישׂראל באים אל המלך ויאמרו אל המלך מדוע גנבוך אחינו אישׁ יהודה ויעברו את המלך ואת ביתו את הירדן וכל אנשׁי דוד עמו׃
2Sa 19:42 (19:43)
ויען  כל  אישׁ  יהודה על אישׁ ישׂראל כי קרוב המלך אלי ולמה זה חרה לך  על  הדבר  הזה  האכול  אכלנו  מן  המלך  אם  נשׂאת  נשׂא׃  
2Sa 19:43 (19:44)
ויען  אישׁ  ישׂראל את אישׁ יהודה ויאמר עשׂר ידות לי  במלך  וגם  בדוד  אני  ממך  ומדוע  הקלתני ולא היה דברי ראשׁון לי  להשׁיב  את  מלכי  ויקשׁ  דבר אישׁ יהודה מדבר אישׁ ישׂראל׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.