King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 24
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Sa 24:1
ויסף אף יהוה לחרות בישׂראל ויסת את דוד בהם  לאמר  לך  מנה  את  ישׂראל ואת יהודה׃
2Sa 24:2
ויאמר המלך אל יואב שׂר החיל אשׁר אתו שׁוט נא בכל שׁבטי ישׂראל מדן ועד באר  שׁבע  ופקדו  את  העם  וידעתי את מספר העם׃
2Sa 24:3
ויאמר יואב אל המלך ויוסף יהוה אלהיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים ועיני אדני המלך ראות ואדני המלך למה חפץ בדבר הזה׃
2Sa 24:4
ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שׂרי החיל ויצא יואב ושׂרי החיל לפני המלך לפקד את העם את ישׂראל׃
2Sa 24:5
ויעברו את הירדן ויחנו בערוער ימין העיר אשׁר בתוך הנחל הגד ואל יעזר׃
2Sa 24:6
ויבאו הגלעדה ואל ארץ תחתים  חדשׁי  ויבאו  דנה  יען וסביב אל צידון׃
2Sa 24:7
ויבאו מבצר צר וכל ערי החוי והכנעני ויצאו אל נגב יהודה באר  שׁבע׃  
2Sa 24:8
וישׁטו בכל הארץ ויבאו מקצה תשׁעה חדשׁים ועשׂרים יום ירושׁלם׃
2Sa 24:9
ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך ותהי ישׂראל שׁמנה מאות אלף אישׁ חיל שׁלף חרב ואישׁ יהודה חמשׁ מאות אלף אישׁ׃
2Sa 24:10
ויך לב דוד אתו אחרי כן ספר את העם ויאמר דוד אל יהוה חטאתי מאד אשׁר עשׂיתי ועתה יהוה העבר נא את עון עבדך כי נסכלתי מאד׃
2Sa 24:11
ויקם דוד בבקר ודבר יהוה היה אל גד הנביא חזה דוד לאמר׃
2Sa 24:12
הלוך ודברת אל דוד כה אמר יהוה שׁלשׁ אנכי נוטל עליך בחר לך  אחת  מהם  ואעשׂה׃
2Sa 24:13
ויבא גד אל דוד ויגד לו  ויאמר  לו  התבוא לך  שׁבע  שׁנים  רעב  בארצך  אם  שׁלשׁה חדשׁים נסך לפני צריך והוא רדפך ואם היות שׁלשׁת ימים דבר בארצך עתה דע וראה מה אשׁיב שׁלחי דבר׃
2Sa 24:14
ויאמר דוד אל גד צר לי  מאד  נפלה  נא  ביד  יהוה  כי  רבים  רחמו  וביד  אדם  אל  אפלה׃  
2Sa 24:15
ויתן יהוה דבר בישׂראל מהבקר ועד עת מועד וימת מן העם מדן ועד באר  שׁבע  שׁבעים אלף אישׁ׃
2Sa 24:16
וישׁלח ידו המלאך ירושׁלם לשׁחתה וינחם יהוה אל הרעה ויאמר למלאך המשׁחית בעם רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה היה עם גרן האורנה היבסי׃
2Sa 24:17
ויאמר דוד אל יהוה בראתו את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשׂו תהי נא ידך בי  ובבית  אבי׃  
2Sa 24:18
ויבא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו  עלה  הקם  ליהוה  מזבח  בגרן  ארניה  היבסי׃
2Sa 24:19
ויעל דוד כדבר גד כאשׁר צוה יהוה׃
2Sa 24:20
וישׁקף ארונה וירא את המלך ואת עבדיו עברים עליו ויצא ארונה וישׁתחו למלך אפיו ארצה׃
2Sa 24:21
ויאמר ארונה מדוע בא אדני המלך אל עבדו ויאמר דוד לקנות מעמך את הגרן לבנות מזבח ליהוה ותעצר המגפה מעל העם׃
2Sa 24:22
ויאמר ארונה אל דוד יקח ויעל אדני המלך הטוב בעינו ראה הבקר לעלה והמרגים וכלי הבקר לעצים׃
2Sa 24:23
הכל נתן ארונה המלך למלך ויאמר ארונה אל המלך יהוה אלהיך ירצך׃
2Sa 24:24
ויאמר המלך אל ארונה לא כי קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה ליהוה אלהי עלות חנם ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שׁקלים חמשׁים׃
2Sa 24:25
ויבן שׁם דוד מזבח ליהוה ויעל עלות ושׁלמים ויעתר יהוה לארץ ותעצר המגפה מעל ישׂראל׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.