King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 31
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 31:1
בעת ההיא נאם יהוה אהיה לאלהים לכל משׁפחות ישׂראל והמה יהיו לי  לעם׃  
Jer 31:2
כה אמר יהוה מצא חן במדבר עם שׂרידי חרב הלוך להרגיעו ישׂראל׃
Jer 31:3
מרחוק יהוה נראה לי  ואהבת  עולם אהבתיך על כן משׁכתיך חסד׃
Jer 31:4
עוד אבנך ונבנית בתולת ישׂראל עוד תעדי תפיך ויצאת במחול משׂחקים׃
Jer 31:5
עוד תטעי כרמים בהרי שׁמרון נטעו נטעים וחללו׃
Jer 31:6
כי ישׁ יום קראו נצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל יהוה אלהינו׃
Jer 31:7
כי כה אמר יהוה רנו ליעקב שׂמחה וצהלו בראשׁ הגוים השׁמיעו הללו ואמרו הושׁע יהוה את עמך את שׁארית ישׂראל׃
Jer 31:8
הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם  עור  ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישׁובו הנה׃
Jer 31:9
בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישׁר לא יכשׁלו בה  כי  הייתי לישׂראל לאב  ואפרים בכרי הוא׃
Jer 31:10
שׁמעו דבר יהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישׂראל יקבצנו ושׁמרו כרעה עדרו׃
Jer 31:11
כי פדה יהוה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו׃
Jer 31:12
ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב יהוה על דגן ועל תירשׁ ועל יצהר ועל בני צאן ובקר והיתה נפשׁם כגן רוה ולא יוסיפו לדאבה עוד׃
Jer 31:13
אז תשׂמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו והפכתי אבלם  לשׂשׂון ונחמתים ושׂמחתים מיגונם׃
Jer 31:14
ורויתי נפשׁ הכהנים דשׁן ועמי את טובי ישׂבעו נאם יהוה׃
Jer 31:15
כה אמר יהוה קול ברמה נשׁמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו׃
Jer 31:16
כה אמר יהוה מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי ישׁ שׂכר לפעלתך נאם יהוה ושׁבו מארץ אויב׃
Jer 31:17
וישׁ תקוה לאחריתך נאם יהוה ושׁבו בנים לגבולם׃
Jer 31:18
שׁמוע שׁמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השׁיבני ואשׁובה כי אתה יהוה אלהי׃
Jer 31:19
כי אחרי שׁובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על ירך בשׁתי וגם נכלמתי כי נשׂאתי חרפת נעורי׃
Jer 31:20
הבן יקיר לי  אפרים  אם  ילד שׁעשׁעים כי מדי דברי בו  זכר  אזכרנו עוד על כן המו מעי לו  רחם  ארחמנו נאם יהוה׃
Jer 31:21
הציבי לך  צינים  שׂמי לך  תמרורים שׁתי לבך למסלה דרך הלכתי שׁובי בתולת ישׂראל שׁבי אל עריך אלה׃
Jer 31:22
עד מתי תתחמקין הבת השׁובבה כי ברא יהוה חדשׁה בארץ נקבה תסובב גבר׃
Jer 31:23
כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובעריו בשׁובי את שׁבותם יברכך יהוה נוה צדק הר הקדשׁ׃
Jer 31:24
וישׁבו בה  יהודה  וכל עריו יחדו אכרים ונסעו בעדר׃
Jer 31:25
כי הרויתי נפשׁ עיפה וכל נפשׁ דאבה מלאתי׃
Jer 31:26
על זאת הקיצתי ואראה ושׁנתי ערבה׃
Jer 31:27
הנה ימים באים נאם יהוה וזרעתי את בית ישׂראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה׃
Jer 31:28
והיה כאשׁר שׁקדתי עליהם לנתושׁ ולנתוץ ולהרס ולהאביד  ולהרע כן אשׁקד עליהם לבנות ולנטוע נאם יהוה׃
Jer 31:29
בימים ההם לא יאמרו עוד אבות  אכלו בסר ושׁני בנים תקהינה׃
Jer 31:30
כי אם אישׁ בעונו ימות כל האדם האכל הבסר תקהינה שׁניו׃
Jer 31:31
הנה ימים באים נאם יהוה וכרתי את בית ישׂראל ואת בית יהודה ברית חדשׁה׃
Jer 31:32
לא כברית אשׁר כרתי את אבותם  ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשׁר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם  נאם  יהוה׃
Jer 31:33
כי זאת הברית אשׁר אכרת את בית ישׂראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם  לאלהים  והמה יהיו לי  לעם׃  
Jer 31:34
ולא ילמדו עוד אישׁ את רעהו ואישׁ את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד׃
Jer 31:35
כה אמר יהוה נתן שׁמשׁ לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שׁמו׃
Jer 31:36
אם ימשׁו החקים האלה מלפני נאם יהוה גם זרע ישׂראל ישׁבתו מהיות גוי לפני כל הימים׃
Jer 31:37
כה אמר יהוה אם ימדו שׁמים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישׂראל על כל אשׁר עשׂו נאם יהוה׃
Jer 31:38
הנה ימים נאם יהוה ונבנתה העיר ליהוה ממגדל חננאל שׁער הפנה׃
Jer 31:39
ויצא עוד קוה המדה נגדו על גבעת גרב ונסב געתה׃
Jer 31:40
וכל העמק הפגרים והדשׁן וכל השׁרמות עד נחל קדרון עד פנת שׁער הסוסים מזרחה קדשׁ ליהוה לא ינתשׁ ולא יהרס עוד לעולם׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.