King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 38
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 38:1
וישׁמע שׁפטיה בן מתן וגדליהו בן פשׁחור ויוכל בן שׁלמיהו ופשׁחור בן מלכיה את הדברים אשׁר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמר׃
Jer 38:2
כה אמר יהוה הישׁב בעיר הזאת ימות בחרב ברעב ובדבר והיצא אל הכשׂדים יחיה והיתה לו  נפשׁו  לשׁלל וחי׃
Jer 38:3
כה אמר יהוה הנתן תנתן העיר הזאת ביד חיל מלך בבל ולכדה׃
Jer 38:4
ויאמרו השׂרים אל המלך יומת נא את האישׁ הזה כי על כן הוא מרפא את ידי אנשׁי המלחמה הנשׁארים בעיר הזאת ואת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה כי האישׁ הזה איננו דרשׁ לשׁלום לעם הזה כי אם לרעה׃
Jer 38:5
ויאמר המלך צדקיהו הנה הוא בידכם כי אין המלך יוכל אתכם דבר׃
Jer 38:6
ויקחו את ירמיהו וישׁלכו אתו אל הבור מלכיהו בן המלך אשׁר בחצר המטרה וישׁלחו את ירמיהו בחבלים ובבור אין מים כי אם טיט ויטבע ירמיהו בטיט׃
Jer 38:7
וישׁמע עבד  מלך  הכושׁי אישׁ סריס והוא בבית המלך כי נתנו את ירמיהו אל הבור והמלך יושׁב בשׁער בנימן׃
Jer 38:8
ויצא עבד  מלך  מבית המלך וידבר אל המלך לאמר׃
Jer 38:9
אדני המלך הרעו האנשׁים האלה את כל אשׁר עשׂו לירמיהו הנביא את אשׁר השׁליכו אל הבור וימת תחתיו מפני הרעב כי אין הלחם עוד בעיר׃
Jer 38:10
ויצוה המלך את עבד  מלך  הכושׁי לאמר קח בידך מזה שׁלשׁים אנשׁים והעלית את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות׃
Jer 38:11
ויקח עבד  מלך  את  האנשׁים בידו ויבא בית המלך אל תחת האוצר ויקח משׁם בלוי הסחבות ובלוי מלחים וישׁלחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים׃
Jer 38:12
ויאמר עבד  מלך  הכושׁי אל ירמיהו שׂים נא בלואי הסחבות והמלחים תחת אצלות ידיך מתחת לחבלים ויעשׂ ירמיהו כן׃
Jer 38:13
וימשׁכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אתו מן הבור וישׁב ירמיהו בחצר המטרה׃
Jer 38:14
וישׁלח המלך צדקיהו ויקח את ירמיהו הנביא אליו אל מבוא השׁלישׁי אשׁר בבית יהוה ויאמר המלך אל ירמיהו שׁאל אני אתך דבר אל תכחד ממני דבר׃
Jer 38:15
ויאמר ירמיהו אל צדקיהו כי אגיד לך  הלוא  המת תמיתני וכי איעצך לא תשׁמע אלי׃
Jer 38:16
וישׁבע המלך צדקיהו אל ירמיהו בסתר לאמר חי יהוה את אשׁר עשׂה לנו  את  הנפשׁ הזאת אם אמיתך ואם אתנך ביד האנשׁים האלה אשׁר מבקשׁים את נפשׁך׃
Jer 38:17
ויאמר ירמיהו אל צדקיהו כה אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישׂראל אם יצא תצא אל שׂרי מלך בבל וחיתה נפשׁך והעיר הזאת לא תשׂרף באשׁ וחיתה אתה וביתך׃
Jer 38:18
ואם לא תצא אל שׂרי מלך בבל ונתנה העיר הזאת ביד הכשׂדים ושׂרפוה באשׁ ואתה לא תמלט מידם׃
Jer 38:19
ויאמר המלך צדקיהו אל ירמיהו אני דאג את היהודים אשׁר נפלו אל הכשׂדים פן יתנו אתי בידם והתעללו׃
Jer 38:20
ויאמר ירמיהו לא יתנו שׁמע נא בקול יהוה לאשׁר אני דבר אליך וייטב לך  ותחי  נפשׁך׃
Jer 38:21
ואם מאן אתה לצאת זה הדבר אשׁר הראני יהוה׃
Jer 38:22
והנה כל הנשׁים אשׁר נשׁארו בבית מלך יהודה מוצאות אל שׂרי מלך בבל והנה אמרות הסיתוך ויכלו לך  אנשׁי  שׁלמך הטבעו בבץ רגלך נסגו אחור׃
Jer 38:23
ואת כל נשׁיך ואת בניך מוצאים אל הכשׂדים ואתה לא תמלט מידם כי ביד מלך בבל תתפשׂ ואת העיר הזאת תשׂרף באשׁ׃
Jer 38:24
ויאמר צדקיהו אל ירמיהו אישׁ אל ידע בדברים האלה ולא תמות׃
Jer 38:25
וכי ישׁמעו השׂרים כי דברתי אתך ובאו אליך ואמרו אליך הגידה נא לנו  מה  דברת אל המלך אל תכחד ממנו ולא נמיתך ומה דבר אליך המלך׃
Jer 38:26
ואמרת אליהם מפיל אני תחנתי לפני המלך לבלתי השׁיבני בית יהונתן למות שׁם׃
Jer 38:27
ויבאו כל השׂרים אל ירמיהו וישׁאלו אתו ויגד להם ככל הדברים האלה אשׁר צוה המלך ויחרשׁו ממנו כי לא נשׁמע הדבר׃
Jer 38:28
וישׁב ירמיהו בחצר המטרה עד יום אשׁר נלכדה ירושׁלם והיה כאשׁר נלכדה ירושׁלם׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.