King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 37
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 37:1
וימלך מלך צדקיהו בן יאשׁיהו תחת כניהו בן יהויקים אשׁר המליך נבוכדראצר מלך בבל בארץ יהודה׃
Jer 37:2
ולא שׁמע הוא ועבדיו ועם הארץ אל דברי יהוה אשׁר דבר ביד ירמיהו הנביא׃
Jer 37:3
וישׁלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שׁלמיה ואת צפניהו בן מעשׂיה הכהן אל ירמיהו הנביא לאמר התפלל נא בעדנו אל יהוה אלהינו׃
Jer 37:4
וירמיהו בא ויצא בתוך העם ולא נתנו אתו בית הכליא׃
Jer 37:5
וחיל פרעה יצא ממצרים וישׁמעו הכשׂדים הצרים על ירושׁלם את שׁמעם ויעלו מעל ירושׁלם׃
Jer 37:6
ויהי דבר יהוה אל ירמיהו הנביא לאמר׃
Jer 37:7
כה אמר יהוה אלהי ישׂראל כה תאמרו אל מלך יהודה השׁלח אתכם אלי לדרשׁני הנה חיל פרעה היצא לכם  לעזרה  שׁב לארצו מצרים׃
Jer 37:8
ושׁבו הכשׂדים ונלחמו על העיר הזאת ולכדה ושׂרפה באשׁ׃
Jer 37:9
כה אמר יהוה אל תשׁאו נפשׁתיכם לאמר הלך ילכו מעלינו הכשׂדים כי לא ילכו׃
Jer 37:10
כי אם הכיתם כל חיל כשׂדים הנלחמים אתכם ונשׁארו בם  אנשׁים  מדקרים אישׁ באהלו יקומו ושׂרפו את העיר הזאת באשׁ׃
Jer 37:11
והיה בהעלות חיל הכשׂדים מעל ירושׁלם מפני חיל פרעה׃
Jer 37:12
ויצא ירמיהו מירושׁלם ללכת ארץ בנימן לחלק משׁם בתוך העם׃
Jer 37:13
ויהי הוא בשׁער בנימן ושׁם בעל פקדת ושׁמו יראייה בן שׁלמיה בן חנניה ויתפשׂ את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשׂדים אתה נפל׃
Jer 37:14
ויאמר ירמיהו שׁקר אינני נפל על הכשׂדים ולא שׁמע אליו ויתפשׂ יראייה בירמיהו ויבאהו אל השׂרים׃
Jer 37:15
ויקצפו השׂרים על ירמיהו והכו אתו ונתנו אותו בית האסור בית יהונתן הספר כי אתו עשׂו לבית הכלא׃
Jer 37:16
כי בא ירמיהו אל בית הבור ואל החניות וישׁב שׁם ירמיהו ימים רבים׃
Jer 37:17
וישׁלח המלך צדקיהו ויקחהו וישׁאלהו המלך בביתו בסתר ויאמר הישׁ דבר מאת יהוה ויאמר ירמיהו ישׁ ויאמר ביד מלך בבל תנתן׃
Jer 37:18
ויאמר ירמיהו אל המלך צדקיהו מה חטאתי לך  ולעבדיך ולעם הזה כי נתתם אותי אל בית הכלא׃
Jer 37:19
ואיו נביאיכם אשׁר נבאו לכם  לאמר  לא  יבא מלך בבל עליכם ועל הארץ הזאת׃
Jer 37:20
ועתה שׁמע נא אדני המלך תפל נא תחנתי לפניך ואל תשׁבני בית יהונתן הספר ולא אמות שׁם׃
Jer 37:21
ויצוה המלך צדקיהו ויפקדו את ירמיהו בחצר המטרה ונתן לו  ככר  לחם ליום מחוץ האפים עד תם כל הלחם מן העיר וישׁב ירמיהו בחצר המטרה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.