King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 52
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 52:1
בן עשׂרים ואחת שׁנה צדקיהו במלכו ואחת עשׂרה שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו חמיטל בת ירמיהו מלבנה׃
Jer 52:2
ויעשׂ הרע בעיני יהוה ככל אשׁר עשׂה יהויקים׃
Jer 52:3
כי על אף יהוה היתה בירושׁלם ויהודה עד השׁליכו אותם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל׃
Jer 52:4
ויהי בשׁנה התשׁעית למלכו בחדשׁ העשׂירי בעשׂור לחדשׁ בא נבוכדראצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושׁלם ויחנו עליה ויבנו עליה דיק סביב׃
Jer 52:5
ותבא העיר במצור עד עשׁתי עשׂרה שׁנה למלך צדקיהו׃
Jer 52:6
בחדשׁ הרביעי בתשׁעה לחדשׁ ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ׃
Jer 52:7
ותבקע העיר וכל אנשׁי המלחמה יברחו ויצאו מהעיר לילה דרך שׁער בין החמתים אשׁר על גן המלך וכשׂדים על העיר סביב וילכו דרך הערבה׃
Jer 52:8
וירדפו חיל כשׂדים אחרי המלך וישׂיגו את צדקיהו בערבת ירחו וכל חילו נפצו מעליו׃
Jer 52:9
ויתפשׂו את המלך ויעלו אתו אל מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משׁפטים׃
Jer 52:10
וישׁחט מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו וגם את כל שׂרי יהודה שׁחט ברבלתה׃
Jer 52:11
ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשׁתים ויבאהו מלך בבל בבלה ויתנהו בבית הפקדת עד יום מותו׃
Jer 52:12
ובחדשׁ החמישׁי בעשׂור לחדשׁ היא שׁנת תשׁע עשׂרה שׁנה למלך נבוכדראצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושׁלם׃
Jer 52:13
וישׂרף את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושׁלם ואת כל בית הגדול שׂרף באשׁ׃
Jer 52:14
ואת כל חמות ירושׁלם סביב נתצו כל חיל כשׂדים אשׁר את רב טבחים׃
Jer 52:15
ומדלות העם ואת יתר העם הנשׁארים בעיר ואת הנפלים אשׁר נפלו אל מלך בבל ואת יתר האמון הגלה נבוזראדן רב טבחים׃
Jer 52:16
ומדלות הארץ השׁאיר נבוזראדן רב טבחים לכרמים וליגבים׃
Jer 52:17
ואת עמודי הנחשׁת אשׁר לבית יהוה ואת המכנות ואת ים הנחשׁת אשׁר בבית יהוה שׁברו כשׂדים וישׂאו את כל נחשׁתם בבלה׃
Jer 52:18
ואת הסרות ואת היעים ואת המזמרות ואת המזרקת ואת הכפות ואת כל כלי הנחשׁת אשׁר ישׁרתו בהם  לקחו׃  
Jer 52:19
ואת הספים ואת המחתות ואת המזרקות ואת הסירות ואת המנרות ואת הכפות ואת המנקיות אשׁר זהב זהב ואשׁר כסף כסף לקח רב טבחים׃
Jer 52:20
העמודים שׁנים הים אחד והבקר שׁנים עשׂר נחשׁת אשׁר תחת המכנות אשׁר עשׂה המלך שׁלמה לבית יהוה לא היה משׁקל לנחשׁתם כל הכלים האלה׃
Jer 52:21
והעמודים שׁמנה עשׂרה אמה קומה העמד האחד וחוט שׁתים עשׂרה אמה יסבנו ועביו ארבע אצבעות נבוב׃
Jer 52:22
וכתרת עליו נחשׁת וקומת הכתרת האחת חמשׁ אמות ושׂבכה ורמונים על הכותרת סביב הכל נחשׁת וכאלה לעמוד השׁני ורמונים׃
Jer 52:23
ויהיו הרמנים תשׁעים ושׁשׁה רוחה כל הרמונים מאה על השׂבכה סביב׃
Jer 52:24
ויקח רב טבחים את שׂריה כהן הראשׁ ואת צפניה כהן המשׁנה ואת שׁלשׁת שׁמרי הסף׃
Jer 52:25
ומן העיר לקח סריס אחד אשׁר היה פקיד על אנשׁי המלחמה ושׁבעה אנשׁים מראי פני המלך אשׁר נמצאו בעיר ואת ספר שׂר הצבא המצבא את עם הארץ ושׁשׁים אישׁ מעם הארץ הנמצאים בתוך העיר׃
Jer 52:26
ויקח אותם נבוזראדן רב טבחים וילך אותם אל מלך בבל רבלתה׃
Jer 52:27
ויכה אותם מלך בבל וימתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו׃
Jer 52:28
זה העם אשׁר הגלה נבוכדראצר בשׁנת שׁבע יהודים שׁלשׁת אלפים ועשׂרים ושׁלשׁה׃
Jer 52:29
בשׁנת שׁמונה עשׂרה לנבוכדראצר מירושׁלם נפשׁ שׁמנה מאות שׁלשׁים ושׁנים׃
Jer 52:30
בשׁנת שׁלשׁ ועשׂרים לנבוכדראצר הגלה נבוזראדן רב טבחים יהודים נפשׁ שׁבע מאות ארבעים וחמשׁה כל נפשׁ ארבעת אלפים ושׁשׁ מאות׃
Jer 52:31
ויהי בשׁלשׁים ושׁבע שׁנה לגלות יהויכן מלך יהודה בשׁנים עשׂר חדשׁ בעשׂרים וחמשׁה לחדשׁ נשׂא אויל  מרדך  מלך בבל בשׁנת מלכתו את ראשׁ יהויכין מלך יהודה ויצא אותו מבית הכליא׃
Jer 52:32
וידבר אתו טבות ויתן את כסאו ממעל לכסא מלכים אשׁר אתו בבבל׃
Jer 52:33
ושׁנה את בגדי כלאו ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חיו׃
Jer 52:34
וארחתו ארחת תמיד נתנה לו  מאת  מלך בבל דבר יום ביומו עד יום מותו כל ימי חייו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.