King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 51
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 51:1
כה אמר יהוה הנני מעיר על בבל ואל ישׁבי לב קמי רוח משׁחית׃
Jer 51:2
ושׁלחתי לבבל זרים וזרוה ויבקקו את ארצה כי היו עליה מסביב ביום רעה׃
Jer 51:3
אל ידרך ידרך הדרך קשׁתו ואל יתעל בסרינו ואל תחמלו אל בחריה החרימו כל צבאה׃
Jer 51:4
ונפלו חללים בארץ כשׂדים ומדקרים בחוצותיה׃
Jer 51:5
כי לא אלמן ישׂראל ויהודה מאלהיו מיהוה צבאות כי ארצם מלאה אשׁם מקדושׁ ישׂראל׃
Jer 51:6
נסו מתוך בבל ומלטו אישׁ נפשׁו אל תדמו בעונה כי עת נקמה היא ליהוה גמול הוא משׁלם׃
Jer 51:7
כוס זהב בבל ביד יהוה משׁכרת כל הארץ מיינה שׁתו גוים על כן יתהללו גוים׃
Jer 51:8
פתאם נפלה בבל ותשׁבר הילילו עליה קחו צרי למכאובה אולי תרפא׃
Jer 51:9
רפאנו את בבל ולא נרפתה עזבוה ונלך אישׁ לארצו כי נגע אל השׁמים משׁפטה ונשׂא עד שׁחקים׃
Jer 51:10
הוציא יהוה את צדקתינו באו ונספרה בציון את מעשׂה יהוה אלהינו׃
Jer 51:11
הברו החצים מלאו השׁלטים העיר יהוה את רוח מלכי מדי כי על בבל מזמתו להשׁחיתה כי נקמת יהוה היא נקמת היכלו׃
Jer 51:12
אל חומת בבל שׂאו נס החזיקו המשׁמר הקימו שׁמרים הכינו הארבים כי גם זמם יהוה גם עשׂה את אשׁר דבר אל ישׁבי בבל׃
Jer 51:13
שׁכנתי על מים רבים רבת אוצרת בא קצך אמת בצעך׃
Jer 51:14
נשׁבע יהוה צבאות בנפשׁו כי אם מלאתיך אדם כילק וענו עליך הידד׃
Jer 51:15
עשׂה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שׁמים׃
Jer 51:16
לקול תתו המון מים בשׁמים ויעל נשׂאים מקצה ארץ ברקים למטר עשׂה ויצא רוח מאצרתיו׃
Jer 51:17
נבער כל אדם מדעת הבישׁ כל צרף מפסל כי שׁקר נסכו ולא רוח׃
Jer 51:18
הבל המה מעשׂה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃  
Jer 51:19
לא כאלה חלק יעקוב כי יוצר הכל הוא ושׁבט נחלתו יהוה צבאות שׁמו׃
Jer 51:20
מפץ אתה לי  כלי  מלחמה ונפצתי בך  גוים  והשׁחתי בך  ממלכות׃
Jer 51:21
ונפצתי בך  סוס  ורכבו ונפצתי בך  רכב  ורכבו׃
Jer 51:22
ונפצתי בך  אישׁ  ואשׁה ונפצתי בך  זקן  ונער ונפצתי בך  בחור  ובתולה׃
Jer 51:23
ונפצתי בך  רעה  ועדרו ונפצתי בך  אכר  וצמדו ונפצתי בך  פחות  וסגנים׃
Jer 51:24
ושׁלמתי לבבל ולכל יושׁבי כשׂדים את כל רעתם אשׁר עשׂו בציון לעיניכם נאם יהוה׃
Jer 51:25
הנני אליך הר המשׁחית נאם יהוה המשׁחית את כל הארץ ונטיתי את ידי עליך וגלגלתיך מן הסלעים ונתתיך להר שׂרפה׃
Jer 51:26
ולא יקחו ממך אבן  לפנה ואבן  למוסדות כי שׁממות עולם תהיה נאם יהוה׃
Jer 51:27
שׂאו נס בארץ תקעו שׁופר בגוים קדשׁו עליה גוים השׁמיעו עליה ממלכות אררט מני ואשׁכנז פקדו עליה טפסר העלו סוס כילק סמר׃
Jer 51:28
קדשׁו עליה גוים את מלכי מדי את פחותיה ואת כל סגניה ואת כל ארץ ממשׁלתו׃
Jer 51:29
ותרעשׁ הארץ ותחל כי קמה על בבל מחשׁבות יהוה לשׂום את ארץ בבל לשׁמה מאין יושׁב׃
Jer 51:30
חדלו גבורי בבל להלחם ישׁבו במצדות נשׁתה גבורתם היו לנשׁים הציתו משׁכנתיה נשׁברו בריחיה׃
Jer 51:31
רץ לקראת רץ ירוץ ומגיד לקראת מגיד להגיד למלך בבל כי נלכדה עירו מקצה׃
Jer 51:32
והמעברות נתפשׂו ואת האגמים  שׂרפו באשׁ ואנשׁי המלחמה נבהלו׃
Jer 51:33
כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל בת בבל כגרן עת הדריכה עוד מעט ובאה עת הקציר׃
Jer 51:34
אכלנו הממנו נבוכדראצר מלך בבל הציגנו כלי ריק בלענו כתנין מלא כרשׂו מעדני הדיחנו׃
Jer 51:35
חמסי ושׁארי על בבל תאמר ישׁבת ציון ודמי אל ישׁבי כשׂדים תאמר ירושׁלם׃
Jer 51:36
לכן כה אמר יהוה הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך והחרבתי את ימה והבשׁתי את מקורה׃
Jer 51:37
והיתה בבל לגלים מעון תנים שׁמה ושׁרקה מאין יושׁב׃
Jer 51:38
יחדו ככפרים ישׁאגו נערו כגורי אריות׃
Jer 51:39
בחמם אשׁית את משׁתיהם והשׁכרתים למען יעלזו וישׁנו שׁנת עולם ולא יקיצו נאם יהוה׃
Jer 51:40
אורידם ככרים לטבוח כאילים עם עתודים׃
Jer 51:41
איך נלכדה שׁשׁך ותתפשׂ תהלת כל הארץ איך היתה לשׁמה בבל בגוים׃
Jer 51:42
עלה על בבל הים בהמון גליו נכסתה׃
Jer 51:43
היו עריה לשׁמה ארץ ציה וערבה ארץ לא ישׁב בהן  כל  אישׁ ולא יעבר בהן בן אדם׃
Jer 51:44
ופקדתי על בל בבבל והצאתי את בלעו מפיו ולא ינהרו אליו עוד גוים גם חומת בבל נפלה׃
Jer 51:45
צאו מתוכה עמי ומלטו אישׁ את נפשׁו מחרון אף יהוה׃
Jer 51:46
ופן ירך לבבכם ותיראו בשׁמועה הנשׁמעת בארץ ובא בשׁנה השׁמועה ואחריו בשׁנה השׁמועה וחמס בארץ ומשׁל על משׁל׃
Jer 51:47
לכן הנה ימים באים ופקדתי על פסילי בבל וכל ארצה תבושׁ וכל חלליה יפלו בתוכה׃
Jer 51:48
ורננו על בבל שׁמים וארץ וכל אשׁר בהם  כי  מצפון יבוא לה  השׁודדים נאם יהוה׃
Jer 51:49
גם בבל לנפל חללי ישׂראל גם לבבל נפלו חללי כל הארץ׃
Jer 51:50
פלטים מחרב הלכו אל תעמדו זכרו מרחוק את יהוה וירושׁלם תעלה על לבבכם׃
Jer 51:51
בשׁנו כי שׁמענו חרפה כסתה כלמה פנינו כי באו זרים על מקדשׁי בית יהוה׃
Jer 51:52
לכן הנה ימים באים נאם יהוה ופקדתי על פסיליה ובכל ארצה יאנק חלל׃
Jer 51:53
כי תעלה בבל השׁמים וכי תבצר מרום עזה מאתי יבאו שׁדדים לה  נאם  יהוה׃
Jer 51:54
קול זעקה מבבל ושׁבר גדול מארץ כשׂדים׃
Jer 51:55
כי שׁדד יהוה את בבל ואבד  ממנה קול גדול והמו גליהם כמים רבים נתן שׁאון קולם׃
Jer 51:56
כי בא עליה על בבל שׁודד ונלכדו גבוריה חתתה קשׁתותם כי אל גמלות יהוה שׁלם ישׁלם׃
Jer 51:57
והשׁכרתי שׂריה וחכמיה פחותיה וסגניה וגבוריה וישׁנו שׁנת עולם ולא יקיצו נאם המלך יהוה צבאות שׁמו׃
Jer 51:58
כה אמר יהוה צבאות חמות בבל הרחבה ערער תתערער ושׁעריה הגבהים באשׁ יצתו ויגעו עמים בדי ריק ולאמים בדי אשׁ ויעפו׃
Jer 51:59
הדבר אשׁר צוה ירמיהו הנביא את שׂריה בן נריה בן מחסיה בלכתו את צדקיהו מלך יהודה בבל בשׁנת הרבעית למלכו ושׂריה שׂר מנוחה׃
Jer 51:60
ויכתב ירמיהו את כל הרעה אשׁר תבוא אל בבל אל ספר אחד את כל הדברים האלה הכתבים אל בבל׃
Jer 51:61
ויאמר ירמיהו אל שׂריה כבאך בבל וראית וקראת את כל הדברים האלה׃
Jer 51:62
ואמרת יהוה אתה דברת אל המקום הזה להכריתו לבלתי היות בו  יושׁב  למאדם ועד בהמה כי שׁממות עולם תהיה׃
Jer 51:63
והיה ככלתך לקרא את הספר הזה תקשׁר עליו אבן  והשׁלכתו אל תוך פרת׃
Jer 51:64
ואמרת ככה תשׁקע בבל ולא תקום מפני הרעה אשׁר אנכי מביא עליה ויעפו עד הנה דברי ירמיהו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.