King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - LEVITICUS 20
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Lev 20:1
וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃
Lev 20:2
ואל בני ישׂראל תאמר אישׁ אישׁ מבני ישׂראל ומן הגר הגר בישׂראל אשׁר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן׃  
Lev 20:3
ואני אתן את פני באישׁ ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשׁי ולחלל את שׁם קדשׁי׃
Lev 20:4
ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האישׁ ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו׃
Lev 20:5
ושׂמתי אני את פני באישׁ ההוא ובמשׁפחתו והכרתי אתו ואת כל הזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם׃
Lev 20:6
והנפשׁ אשׁר תפנה אל האבת ואל הידענים לזנת אחריהם ונתתי את פני בנפשׁ ההוא והכרתי אתו מקרב עמו׃
Lev 20:7
והתקדשׁתם והייתם קדשׁים כי אני יהוה אלהיכם׃
Lev 20:8
ושׁמרתם את חקתי ועשׂיתם אתם אני יהוה מקדשׁכם׃
Lev 20:9
כי אישׁ אישׁ אשׁר יקלל את אביו  ואת  אמו  מות  יומת  אביו  ואמו  קלל  דמיו׃  
Lev 20:10
ואישׁ אשׁר ינאף את אשׁת אישׁ אשׁר ינאף את אשׁת רעהו מות יומת הנאף והנאפת׃
Lev 20:11
ואישׁ אשׁר ישׁכב את אשׁת אביו  ערות  אביו  גלה  מות  יומתו  שׁניהם דמיהם׃
Lev 20:12
ואישׁ אשׁר ישׁכב את כלתו מות יומתו שׁניהם תבל עשׂו דמיהם׃
Lev 20:13
ואישׁ אשׁר ישׁכב את זכר משׁכבי אשׁה תועבה עשׂו שׁניהם מות יומתו דמיהם׃
Lev 20:14
ואישׁ אשׁר יקח את אשׁה ואת אמה זמה הוא באשׁ ישׂרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם׃
Lev 20:15
ואישׁ אשׁר יתן שׁכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו׃
Lev 20:16
ואשׁה אשׁר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה והרגת את האשׁה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם׃
Lev 20:17
ואישׁ אשׁר יקח את אחתו בת אביו  או  בת  אמו  וראה  את  ערותה  והיא  תראה  את  ערותו  חסד  הוא  ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישׂא׃
Lev 20:18
ואישׁ אשׁר ישׁכב את אשׁה דוה וגלה את ערותה את מקרה הערה והוא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שׁניהם מקרב עמם׃
Lev 20:19
וערות אחות אמך ואחות אביך  לא  תגלה  כי  את  שׁארו  הערה  עונם  ישׂאו׃
Lev 20:20
ואישׁ אשׁר ישׁכב את דדתו ערות דדו גלה חטאם ישׂאו ערירים ימתו׃
Lev 20:21
ואישׁ אשׁר יקח את אשׁת אחיו נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו׃
Lev 20:22
ושׁמרתם את כל חקתי ואת כל משׁפטי ועשׂיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשׁר אני מביא אתכם שׁמה לשׁבת׃
Lev 20:23
ולא תלכו בחקת הגוי אשׁר אני משׁלח מפניכם כי את כל אלה עשׂו ואקץ׃
Lev 20:24
ואמר לכם  אתם  תירשׁו את אדמתם ואני אתננה לכם  לרשׁת  אתה  ארץ  זבת  חלב  ודבשׁ  אני  יהוה  אלהיכם אשׁר הבדלתי אתכם מן העמים׃
Lev 20:25
והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהר ולא תשׁקצו את נפשׁתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשׁר תרמשׂ האדמה אשׁר הבדלתי לכם  לטמא׃  
Lev 20:26
והייתם לי  קדשׁים  כי  קדושׁ  אני  יהוה  ואבדל  אתכם  מן  העמים  להיות׃
Lev 20:27
ואישׁ או אשׁה כי יהיה בהם  אוב  או  ידעני  מות  יומתו  באבן  ירגמו  אתם  דמיהם׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.