King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - DANIEL 9
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Dan 9:1
בשׁנת אחת לדריושׁ בן אחשׁורושׁ מזרע מדי אשׁר המלך על מלכות כשׂדים׃
Dan 9:2
בשׁנת אחת למלכו אני דניאל בינתי בספרים מספר השׁנים אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיה הנביא למלאות לחרבות ירושׁלם שׁבעים שׁנה׃
Dan 9:3
ואתנה את פני אל אדני האלהים לבקשׁ תפלה ותחנונים בצום ושׂק ואפר׃
Dan 9:4
ואתפללה ליהוה אלהי ואתודה ואמרה אנא אדני האל הגדול והנורא שׁמר הברית והחסד לאהביו ולשׁמרי מצותיו׃
Dan 9:5
חטאנו ועוינו והרשׁענו ומרדנו וסור ממצותך וממשׁפטיך׃
Dan 9:6
ולא שׁמענו אל עבדיך הנביאים אשׁר דברו בשׁמך אל מלכינו שׂרינו ואבתינו  ואל כל עם הארץ׃
Dan 9:7
לך  אדני  הצדקה ולנו  בשׁת  הפנים כיום הזה לאישׁ יהודה וליושׁבי ירושׁלם ולכל ישׂראל הקרבים והרחקים בכל הארצות אשׁר הדחתם שׁם במעלם אשׁר מעלו׃
Dan 9:8
יהוה לנו  בשׁת  הפנים למלכינו לשׂרינו ולאבתינו  אשׁר חטאנו׃
Dan 9:9
לאדני אלהינו הרחמים והסלחות כי מרדנו׃
Dan 9:10
ולא שׁמענו בקול יהוה אלהינו ללכת בתורתיו אשׁר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים׃
Dan 9:11
וכל ישׂראל עברו את תורתך וסור לבלתי שׁמוע בקלך ותתך עלינו האלה והשׁבעה אשׁר כתובה בתורת משׁה עבד האלהים כי חטאנו׃
Dan 9:12
ויקם את דבריו אשׁר דבר עלינו ועל שׁפטינו אשׁר שׁפטונו להביא עלינו רעה גדלה אשׁר לא נעשׂתה תחת כל השׁמים כאשׁר נעשׂתה בירושׁלם׃
Dan 9:13
כאשׁר כתוב בתורת משׁה את כל הרעה הזאת באה עלינו ולא חלינו את פני יהוה אלהינו לשׁוב מעוננו ולהשׂכיל באמתך׃
Dan 9:14
וישׁקד יהוה על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק יהוה אלהינו על כל מעשׂיו אשׁר עשׂה ולא שׁמענו בקלו׃
Dan 9:15
ועתה אדני אלהינו אשׁר הוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה ותעשׂ לך  שׁם  כיום הזה חטאנו רשׁענו׃
Dan 9:16
אדני ככל צדקתך ישׁב נא אפך וחמתך מעירך ירושׁלם הר קדשׁך כי בחטאינו ובעונות אבתינו  ירושׁלם ועמך לחרפה לכל סביבתינו׃
Dan 9:17
ועתה שׁמע אלהינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשׁך השׁמם למען אדני׃
Dan 9:18
הטה אלהי אזנך ושׁמע פקחה עיניך וראה שׁממתינו והעיר אשׁר נקרא שׁמך עליה כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים׃
Dan 9:19
אדני שׁמעה אדני סלחה אדני הקשׁיבה ועשׂה אל תאחר למענך אלהי כי שׁמך נקרא על עירך ועל עמך׃
Dan 9:20
ועוד אני מדבר ומתפלל ומתודה חטאתי וחטאת עמי ישׂראל ומפיל תחנתי לפני יהוה אלהי על הר קדשׁ אלהי׃
Dan 9:21
ועוד אני מדבר בתפלה והאישׁ גבריאל אשׁר ראיתי בחזון בתחלה מעף ביעף נגע אלי כעת מנחת ערב׃
Dan 9:22
ויבן וידבר עמי ויאמר דניאל עתה יצאתי להשׂכילך בינה׃
Dan 9:23
בתחלת תחנוניך יצא דבר ואני באתי להגיד כי חמודות אתה ובין בדבר והבן במראה׃
Dan 9:24
שׁבעים שׁבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשׁך לכלא הפשׁע ולחתם חטאות ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשׁח קדשׁ קדשׁים׃
Dan 9:25
ותדע ותשׂכל מן מצא דבר להשׁיב ולבנות ירושׁלם עד משׁיח נגיד שׁבעים שׁבעה ושׁבעים שׁשׁים ושׁנים תשׁוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים׃
Dan 9:26
ואחרי השׁבעים שׁשׁים ושׁנים יכרת משׁיח ואין לו  והעיר  והקדשׁ ישׁחית עם נגיד הבא וקצו בשׁטף ועד קץ מלחמה נחרצת שׁממות׃
Dan 9:27
והגביר ברית לרבים שׁבוע אחד וחצי השׁבוע ישׁבית זבח ומנחה ועל כנף שׁקוצים משׁמם ועד כלה ונחרצה תתך על שׁמם׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.