King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 23
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 23:1
הוי רעים מאבדים  ומפצים את צאן מרעיתי נאם יהוה׃
Jer 23:2
לכן כה אמר יהוה אלהי ישׂראל על הרעים הרעים את עמי אתם הפצתם את צאני ותדחום ולא פקדתם אתם הנני פקד עליכם את רע מעלליכם נאם יהוה׃
Jer 23:3
ואני אקבץ את שׁארית צאני מכל הארצות אשׁר הדחתי אתם שׁם והשׁבתי אתהן על נוהן ופרו ורבו׃
Jer 23:4
והקמתי עליהם רעים ורעום ולא ייראו עוד ולא יחתו ולא יפקדו נאם יהוה׃
Jer 23:5
הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשׂכיל ועשׂה משׁפט וצדקה בארץ׃
Jer 23:6
בימיו תושׁע יהודה וישׂראל ישׁכן לבטח וזה שׁמו אשׁר יקראו יהוה צדקנו׃
Jer 23:7
לכן הנה ימים באים נאם יהוה ולא יאמרו עוד חי יהוה אשׁר העלה את בני ישׂראל מארץ מצרים׃
Jer 23:8
כי אם חי יהוה אשׁר העלה ואשׁר הביא את זרע בית ישׂראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשׁר הדחתים שׁם וישׁבו על אדמתם׃
Jer 23:9
לנבאים נשׁבר לבי בקרבי רחפו כל עצמותי הייתי כאישׁ שׁכור וכגבר עברו יין מפני יהוה ומפני דברי קדשׁו׃
Jer 23:10
כי מנאפים מלאה הארץ כי מפני אלה אבלה  הארץ יבשׁו נאות מדבר ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לא כן׃
Jer 23:11
כי גם נביא גם כהן חנפו גם בביתי מצאתי רעתם נאם יהוה׃
Jer 23:12
לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה  כי  אביא עליהם רעה שׁנת פקדתם נאם יהוה׃
Jer 23:13
ובנביאי שׁמרון ראיתי תפלה הנבאו בבעל ויתעו את עמי את ישׂראל׃
Jer 23:14
ובנבאי ירושׁלם ראיתי שׁערורה נאוף והלך בשׁקר וחזקו ידי מרעים לבלתי שׁבו אישׁ מרעתו היו לי  כלם  כסדם וישׁביה כעמרה׃
Jer 23:15
לכן כה אמר יהוה צבאות על הנבאים הנני מאכיל אותם לענה והשׁקתים מי ראשׁ כי מאת נביאי ירושׁלם יצאה חנפה לכל הארץ׃
Jer 23:16
כה אמר יהוה צבאות אל תשׁמעו על דברי הנבאים הנבאים לכם  מהבלים  המה אתכם חזון לבם ידברו לא מפי יהוה׃
Jer 23:17
אמרים אמור למנאצי דבר יהוה שׁלום יהיה לכם  וכל  הלך בשׁררות לבו אמרו לא תבוא עליכם רעה׃
Jer 23:18
כי מי עמד בסוד יהוה וירא וישׁמע את דברו מי הקשׁיב דברי וישׁמע׃
Jer 23:19
הנה סערת יהוה חמה יצאה וסער מתחולל על ראשׁ רשׁעים יחול׃
Jer 23:20
לא ישׁוב אף יהוה עד עשׂתו ועד הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו בה  בינה׃  
Jer 23:21
לא שׁלחתי את הנבאים והם רצו לא דברתי אליהם והם נבאו׃
Jer 23:22
ואם עמדו בסודי וישׁמעו דברי את עמי וישׁבום מדרכם הרע ומרע מעלליהם׃
Jer 23:23
האלהי מקרב אני נאם יהוה ולא אלהי מרחק׃
Jer 23:24
אם יסתר אישׁ במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השׁמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה׃
Jer 23:25
שׁמעתי את אשׁר אמרו הנבאים הנבאים בשׁמי שׁקר לאמר חלמתי חלמתי׃
Jer 23:26
עד מתי הישׁ בלב הנבאים נבאי השׁקר ונביאי תרמת לבם׃
Jer 23:27
החשׁבים להשׁכיח את עמי שׁמי בחלומתם אשׁר יספרו אישׁ לרעהו כאשׁר שׁכחו אבותם  את  שׁמי בבעל׃
Jer 23:28
הנביא אשׁר אתו חלום יספר חלום ואשׁר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם יהוה׃
Jer 23:29
הלוא כה דברי כאשׁ נאם יהוה וכפטישׁ יפצץ סלע׃
Jer 23:30
לכן הנני על הנבאים נאם יהוה מגנבי דברי אישׁ מאת רעהו׃
Jer 23:31
הנני על הנביאם נאם יהוה הלקחים לשׁונם וינאמו נאם׃
Jer 23:32
הנני על נבאי חלמות שׁקר נאם יהוה ויספרום ויתעו את עמי בשׁקריהם ובפחזותם ואנכי לא שׁלחתים ולא צויתים והועיל לא יועילו לעם הזה נאם יהוה׃
Jer 23:33
וכי ישׁאלך העם הזה או הנביא או כהן לאמר מה משׂא יהוה ואמרת אליהם את מה משׂא ונטשׁתי אתכם נאם יהוה׃
Jer 23:34
והנביא והכהן והעם אשׁר יאמר משׂא יהוה ופקדתי על האישׁ ההוא ועל ביתו׃
Jer 23:35
כה תאמרו אישׁ על רעהו ואישׁ אל אחיו מה ענה יהוה ומה דבר יהוה׃
Jer 23:36
ומשׂא יהוה לא תזכרו עוד כי המשׂא יהיה לאישׁ דברו והפכתם את דברי אלהים חיים יהוה צבאות אלהינו׃
Jer 23:37
כה תאמר אל הנביא מה ענך יהוה ומה דבר יהוה׃
Jer 23:38
ואם משׂא יהוה תאמרו לכן כה אמר יהוה יען אמרכם את הדבר הזה משׂא יהוה ואשׁלח אליכם לאמר לא תאמרו משׂא יהוה׃
Jer 23:39
לכן הנני ונשׁיתי אתכם נשׁא ונטשׁתי אתכם ואת העיר אשׁר נתתי לכם  ולאבותיכם  מעל פני׃
Jer 23:40
ונתתי עליכם חרפת עולם וכלמות עולם אשׁר לא תשׁכח׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.