King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 49
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 49:1
לבני עמון כה אמר יהוה הבנים אין לישׂראל אם יורשׁ אין לו  מדוע  ירשׁ מלכם את גד ועמו בעריו ישׁב׃
Jer 49:2
לכן הנה ימים באים נאם יהוה והשׁמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה והיתה לתל שׁממה ובנתיה באשׁ תצתנה וירשׁ ישׂראל את ירשׁיו אמר יהוה׃
Jer 49:3
הילילי חשׁבון כי שׁדדה עי צעקנה בנות רבה חגרנה שׂקים ספדנה והתשׁוטטנה בגדרות כי מלכם בגולה ילך כהניו ושׂריו יחדיו׃
Jer 49:4
מה תתהללי בעמקים זב עמקך הבת השׁובבה הבטחה באצרתיה מי יבוא אלי׃
Jer 49:5
הנני מביא עליך פחד נאם אדני יהוה צבאות מכל סביביך ונדחתם אישׁ לפניו ואין מקבץ לנדד׃
Jer 49:6
ואחרי כן אשׁיב את שׁבות בני עמון נאם יהוה׃
Jer 49:7
לאדום כה אמר יהוה צבאות האין עוד חכמה בתימן אבדה  עצה מבנים נסרחה חכמתם׃
Jer 49:8
נסו הפנו העמיקו לשׁבת ישׁבי דדן כי איד עשׂו הבאתי עליו עת פקדתיו׃
Jer 49:9
אם בצרים באו לך  לא  ישׁארו עוללות אם גנבים בלילה השׁחיתו דים׃
Jer 49:10
כי אני חשׂפתי את עשׂו גליתי את מסתריו ונחבה לא יוכל שׁדד זרעו ואחיו ושׁכניו ואיננו׃
Jer 49:11
עזבה יתמיך אני אחיה ואלמנתיך עלי תבטחו׃
Jer 49:12
כי כה אמר יהוה הנה אשׁר אין משׁפטם לשׁתות הכוס שׁתו ישׁתו ואתה הוא נקה תנקה לא תנקה כי שׁתה תשׁתה׃
Jer 49:13
כי בי  נשׁבעתי נאם יהוה כי לשׁמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם׃
Jer 49:14
שׁמועה שׁמעתי מאת יהוה וציר בגוים שׁלוח התקבצו ובאו עליה וקומו למלחמה׃
Jer 49:15
כי הנה קטן נתתיך בגוים בזוי באדם׃
Jer 49:16
תפלצתך השׁיא אתך זדון לבך שׁכני בחגוי הסלע תפשׂי מרום גבעה כי תגביה כנשׁר קנך משׁם אורידך נאם יהוה׃
Jer 49:17
והיתה אדום לשׁמה כל עבר עליה ישׁם וישׁרק על כל מכותה׃
Jer 49:18
כמהפכת סדם ועמרה ושׁכניה אמר יהוה לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה  בן  אדם׃
Jer 49:19
הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגיעה אריצנו מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי זה רעה אשׁר יעמד לפני׃
Jer 49:20
לכן שׁמעו עצת יהוה אשׁר יעץ אל אדום ומחשׁבותיו אשׁר חשׁב אל ישׁבי תימן אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישׁים עליהם נוהם׃
Jer 49:21
מקול נפלם רעשׁה הארץ צעקה בים סוף נשׁמע קולה׃
Jer 49:22
הנה כנשׁר יעלה וידאה ויפרשׂ כנפיו על בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אשׁה מצרה׃
Jer 49:23
לדמשׂק בושׁה חמת וארפד כי שׁמעה רעה שׁמעו נמגו בים דאגה השׁקט לא יוכל׃
Jer 49:24
רפתה דמשׂק הפנתה לנוס ורטט החזיקה צרה וחבלים אחזתה כיולדה׃
Jer 49:25
איך לא עזבה עיר תהלה קרית משׂושׂי׃
Jer 49:26
לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל אנשׁי המלחמה ידמו ביום ההוא נאם יהוה צבאות׃
Jer 49:27
והצתי אשׁ בחומת דמשׂק ואכלה ארמנות בן  הדד׃  
Jer 49:28
לקדר ולממלכות חצור אשׁר הכה נבוכדראצור מלך בבל כה אמר יהוה קומו עלו אל קדר ושׁדדו את בני קדם׃
Jer 49:29
אהליהם וצאנם יקחו יריעותיהם וכל כליהם וגמליהם ישׂאו להם וקראו עליהם מגור מסביב׃
Jer 49:30
נסו נדו מאד העמיקו לשׁבת ישׁבי חצור נאם יהוה כי יעץ עליכם נבוכדראצר מלך בבל עצה וחשׁב עליהם מחשׁבה׃
Jer 49:31
קומו עלו אל גוי שׁליו יושׁב לבטח נאם יהוה לא דלתים ולא בריח לו  בדד  ישׁכנו׃
Jer 49:32
והיו גמליהם לבז והמון מקניהם לשׁלל וזרתים לכל רוח קצוצי פאה ומכל עבריו אביא את אידם נאם יהוה׃
Jer 49:33
והיתה חצור למעון תנים שׁממה עד עולם לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה  בן  אדם׃
Jer 49:34
אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל עילם בראשׁית מלכות צדקיה מלך יהודה לאמר׃
Jer 49:35
כה אמר יהוה צבאות הנני שׁבר את קשׁת עילם ראשׁית גבורתם׃
Jer 49:36
והבאתי אל עילם ארבע רוחות מארבע קצות השׁמים וזרתים לכל הרחות האלה ולא יהיה הגוי אשׁר לא יבוא שׁם נדחי עולם׃
Jer 49:37
והחתתי את עילם לפני איביהם ולפני מבקשׁי נפשׁם והבאתי עליהם רעה את חרון אפי נאם יהוה ושׁלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם׃
Jer 49:38
ושׂמתי כסאי בעילם והאבדתי  משׁם מלך ושׂרים נאם יהוה׃
Jer 49:39
והיה באחרית הימים אשׁוב את שׁבית עילם נאם יהוה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.