King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 48
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 48:1
למואב כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הוי אל נבו כי שׁדדה הבישׁה נלכדה קריתים הבישׁה המשׂגב וחתה׃
Jer 48:2
אין עוד תהלת מואב בחשׁבון חשׁבו עליה רעה לכו ונכריתנה מגוי גם מדמן תדמי אחריך תלך חרב׃
Jer 48:3
קול צעקה מחרונים שׁד ושׁבר גדול׃
Jer 48:4
נשׁברה מואב השׁמיעו זעקה צעוריה׃
Jer 48:5
כי מעלה הלחות בבכי יעלה בכי כי במורד חורנים צרי צעקת שׁבר שׁמעו׃
Jer 48:6
נסו מלטו נפשׁכם ותהיינה כערוער במדבר׃
Jer 48:7
כי יען בטחך במעשׂיך ובאוצרותיך גם את תלכדי ויצא כמישׁ בגולה כהניו ושׂריו יחד׃
Jer 48:8
ויבא שׁדד אל כל עיר ועיר לא תמלט ואבד  העמק ונשׁמד המישׁר אשׁר אמר יהוה׃
Jer 48:9
תנו ציץ למואב כי נצא תצא ועריה לשׁמה תהיינה מאין יושׁב בהן׃
Jer 48:10
ארור עשׂה מלאכת יהוה רמיה וארור מנע חרבו מדם׃
Jer 48:11
שׁאנן מואב מנעוריו ושׁקט הוא אל שׁמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו  וריחו  לא  נמר׃
Jer 48:12
לכן הנה ימים באים נאם יהוה ושׁלחתי לו  צעים  וצעהו וכליו יריקו ונבליהם ינפצו׃
Jer 48:13
ובשׁ מואב מכמושׁ כאשׁר בשׁו בית ישׂראל מבית  אל  מבטחם׃
Jer 48:14
איך תאמרו גבורים אנחנו ואנשׁי חיל למלחמה׃
Jer 48:15
שׁדד מואב ועריה עלה ומבחר בחוריו ירדו לטבח נאם המלך יהוה צבאות שׁמו׃
Jer 48:16
קרוב איד מואב לבוא ורעתו מהרה מאד׃
Jer 48:17
נדו לו  כל  סביביו וכל ידעי שׁמו אמרו איכה נשׁבר מטה עז מקל תפארה׃
Jer 48:18
רדי מכבוד ישׁבי בצמא ישׁבת בת דיבון כי שׁדד מואב עלה בך  שׁחת  מבצריך׃
Jer 48:19
אל דרך עמדי וצפי יושׁבת ערוער שׁאלי נס ונמלטה אמרי מה נהיתה׃
Jer 48:20
הבישׁ מואב כי חתה הילילי וזעקי הגידו בארנון כי שׁדד מואב׃
Jer 48:21
ומשׁפט בא אל ארץ המישׁר אל חלון ואל יהצה ועל מופעת׃
Jer 48:22
ועל דיבון ועל נבו ועל בית  דבלתים׃
Jer 48:23
ועל קריתים ועל בית  גמול  ועל בית  מעון׃  
Jer 48:24
ועל קריות ועל בצרה ועל כל ערי ארץ מואב הרחקות והקרבות׃
Jer 48:25
נגדעה קרן מואב וזרעו נשׁברה נאם יהוה׃
Jer 48:26
השׁכירהו כי על יהוה הגדיל וספק מואב בקיאו והיה לשׂחק גם הוא׃
Jer 48:27
ואם לוא השׂחק היה לך  ישׂראל  אם  בגנבים נמצאה כי מדי דבריך בו  תתנודד׃
Jer 48:28
עזבו ערים ושׁכנו בסלע ישׁבי מואב והיו כיונה תקנן בעברי פי פחת׃
Jer 48:29
שׁמענו גאון מואב גאה מאד גבהו וגאונו וגאותו ורם לבו׃
Jer 48:30
אני ידעתי נאם יהוה עברתו ולא כן בדיו לא כן עשׂו׃
Jer 48:31
על כן על מואב איליל ולמואב כלה אזעק אל אנשׁי קיר  חרשׂ  יהגה׃
Jer 48:32
מבכי יעזר אבכה לך  הגפן  שׂבמה נטישׁתיך עברו ים עד ים יעזר נגעו על קיצך ועל בצירך שׁדד נפל׃
Jer 48:33
ונאספה שׂמחה וגיל מכרמל ומארץ מואב ויין מיקבים השׁבתי לא ידרך הידד הידד לא הידד׃
Jer 48:34
מזעקת חשׁבון עד אלעלה עד יהץ נתנו קולם מצער עד חרנים עגלת שׁלשׁיה כי גם מי נמרים למשׁמות יהיו׃
Jer 48:35
והשׁבתי למואב נאם יהוה מעלה במה ומקטיר לאלהיו׃
Jer 48:36
על כן לבי למואב כחללים יהמה ולבי אל אנשׁי קיר  חרשׂ  כחלילים יהמה על כן יתרת עשׂה אבדו׃  
Jer 48:37
כי כל ראשׁ קרחה וכל זקן גרעה על כל ידים גדדת ועל מתנים שׂק׃
Jer 48:38
על כל גגות מואב וברחבתיה כלה מספד כי שׁברתי את מואב ככלי אין חפץ בו  נאם  יהוה׃
Jer 48:39
איך חתה הילילו איך הפנה ערף מואב בושׁ והיה מואב לשׂחק ולמחתה לכל סביביו׃
Jer 48:40
כי כה אמר יהוה הנה כנשׁר ידאה ופרשׂ כנפיו אל מואב׃
Jer 48:41
נלכדה הקריות והמצדות נתפשׂה והיה לב גבורי מואב ביום ההוא כלב אשׁה מצרה׃
Jer 48:42
ונשׁמד מואב מעם כי על יהוה הגדיל׃
Jer 48:43
פחד ופחת ופח עליך יושׁב מואב נאם יהוה׃
Jer 48:44
הניס מפני הפחד יפל אל הפחת והעלה מן הפחת ילכד בפח כי אביא אליה אל מואב שׁנת פקדתם נאם יהוה׃
Jer 48:45
בצל חשׁבון עמדו מכח נסים כי אשׁ יצא מחשׁבון ולהבה מבין סיחון ותאכל פאת מואב וקדקד בני שׁאון׃
Jer 48:46
אוי לך  מואב  אבד  עם  כמושׁ כי לקחו בניך בשׁבי ובנתיך בשׁביה׃
Jer 48:47
ושׁבתי שׁבות מואב באחרית הימים נאם יהוה עד הנה משׁפט מואב׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.