King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 50
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 50:1
הדבר אשׁר דבר יהוה אל בבל אל ארץ כשׂדים ביד ירמיהו הנביא׃
Jer 50:2
הגידו בגוים והשׁמיעו ושׂאו נס השׁמיעו אל תכחדו אמרו נלכדה בבל הבישׁ בל חת מרדך הבישׁו עצביה חתו גלוליה׃
Jer 50:3
כי עלה עליה גוי מצפון הוא ישׁית את ארצה לשׁמה ולא יהיה יושׁב בה  מאדם  ועד בהמה נדו הלכו׃
Jer 50:4
בימים ההמה ובעת ההיא נאם יהוה יבאו בני ישׂראל המה ובני יהודה יחדו הלוך ובכו ילכו ואת יהוה אלהיהם יבקשׁו׃
Jer 50:5
ציון ישׁאלו דרך הנה פניהם באו ונלוו אל יהוה ברית עולם לא תשׁכח׃
Jer 50:6
צאן אבדות  היה עמי רעיהם התעום הרים שׁובבים מהר אל גבעה הלכו שׁכחו רבצם׃
Jer 50:7
כל מוצאיהם אכלום וצריהם אמרו לא נאשׁם תחת אשׁר חטאו ליהוה נוה צדק ומקוה אבותיהם  יהוה׃
Jer 50:8
נדו מתוך בבל ומארץ כשׂדים יצאו והיו כעתודים לפני צאן׃
Jer 50:9
כי הנה אנכי מעיר ומעלה על בבל קהל גוים גדלים מארץ צפון וערכו לה  משׁם  תלכד חציו כגבור משׁכיל לא ישׁוב ריקם׃
Jer 50:10
והיתה כשׂדים לשׁלל כל שׁלליה ישׂבעו נאם יהוה׃
Jer 50:11
כי תשׂמחי כי תעלזי שׁסי נחלתי כי תפושׁי כעגלה דשׁה ותצהלי כאברים׃  
Jer 50:12
בושׁה אמכם מאד חפרה יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה׃
Jer 50:13
מקצף יהוה לא תשׁב והיתה שׁממה כלה כל עבר על בבל ישׁם וישׁרק על כל מכותיה׃
Jer 50:14
ערכו על בבל סביב כל דרכי קשׁת ידו אליה אל תחמלו אל חץ כי ליהוה חטאה׃
Jer 50:15
הריעו עליה סביב נתנה ידה נפלו אשׁויתיה נהרסו חומותיה כי נקמת יהוה היא הנקמו בה  כאשׁר  עשׂתה עשׂו׃
Jer 50:16
כרתו זורע מבבל ותפשׂ מגל בעת קציר מפני חרב היונה אישׁ אל עמו יפנו ואישׁ לארצו ינסו׃
Jer 50:17
שׂה פזורה ישׂראל אריות הדיחו הראשׁון אכלו מלך אשׁור וזה האחרון עצמו נבוכדראצר מלך בבל׃
Jer 50:18
לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני פקד אל מלך בבל ואל ארצו כאשׁר פקדתי אל מלך אשׁור׃
Jer 50:19
ושׁבבתי את ישׂראל אל נוהו ורעה הכרמל והבשׁן ובהר אפרים והגלעד תשׂבע נפשׁו׃
Jer 50:20
בימים ההם ובעת ההיא נאם יהוה יבקשׁ את עון ישׂראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה כי אסלח לאשׁר אשׁאיר׃
Jer 50:21
על הארץ מרתים עלה עליה ואל יושׁבי פקוד חרב והחרם אחריהם נאם יהוה ועשׂה ככל אשׁר צויתיך׃
Jer 50:22
קול מלחמה בארץ ושׁבר גדול׃
Jer 50:23
איך נגדע וישׁבר פטישׁ כל הארץ איך היתה לשׁמה בבל בגוים׃
Jer 50:24
יקשׁתי לך  וגם  נלכדת בבל ואת לא ידעת נמצאת וגם נתפשׂת כי ביהוה התגרית׃
Jer 50:25
פתח יהוה את אוצרו ויוצא את כלי זעמו כי מלאכה היא לאדני יהוה צבאות בארץ כשׂדים׃
Jer 50:26
באו לה  מקץ  פתחו מאבסיה סלוה כמו ערמים והחרימוה אל תהי לה  שׁארית׃
Jer 50:27
חרבו כל פריה ירדו לטבח הוי עליהם כי בא יומם עת פקדתם׃
Jer 50:28
קול נסים ופלטים מארץ בבל להגיד בציון את נקמת יהוה אלהינו נקמת היכלו׃
Jer 50:29
השׁמיעו אל בבל רבים כל דרכי קשׁת חנו עליה סביב אל יהי פליטה שׁלמו לה  כפעלה  ככל אשׁר עשׂתה עשׂו לה  כי  אל  יהוה זדה אל קדושׁ ישׂראל׃
Jer 50:30
לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל אנשׁי מלחמתה ידמו ביום ההוא נאם יהוה׃
Jer 50:31
הנני אליך זדון נאם אדני יהוה צבאות כי בא יומך עת פקדתיך׃
Jer 50:32
וכשׁל זדון ונפל ואין לו  מקים  והצתי אשׁ בעריו ואכלה כל סביבתיו׃
Jer 50:33
כה אמר יהוה צבאות עשׁוקים בני ישׂראל ובני יהודה יחדו וכל שׁביהם החזיקו בם  מאנו  שׁלחם׃
Jer 50:34
גאלם חזק יהוה צבאות שׁמו ריב יריב את ריבם למען הרגיע את הארץ והרגיז לישׁבי בבל׃
Jer 50:35
חרב על כשׂדים נאם יהוה ואל ישׁבי בבל ואל שׂריה ואל חכמיה׃
Jer 50:36
חרב אל הבדים ונאלו חרב אל גבוריה וחתו׃
Jer 50:37
חרב אל סוסיו ואל רכבו ואל כל הערב אשׁר בתוכה והיו לנשׁים חרב אל אוצרתיה ובזזו׃
Jer 50:38
חרב אל מימיה ויבשׁו כי ארץ פסלים היא ובאימים יתהללו׃
Jer 50:39
לכן ישׁבו ציים את איים וישׁבו בה  בנות  יענה ולא תשׁב עוד לנצח ולא תשׁכון עד דור ודור׃
Jer 50:40
כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ואת שׁכניה נאם יהוה לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה  בן  אדם׃
Jer 50:41
הנה עם בא מצפון וגוי גדול ומלכים רבים יערו מירכתי ארץ׃
Jer 50:42
קשׁת וכידן יחזיקו אכזרי המה ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו ערוך כאישׁ למלחמה עליך בת בבל׃
Jer 50:43
שׁמע מלך בבל את שׁמעם ורפו ידיו צרה החזיקתהו חיל כיולדה׃
Jer 50:44
הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגעה ארוצם מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יועדני ומי זה רעה אשׁר יעמד לפני׃
Jer 50:45
לכן שׁמעו עצת יהוה אשׁר יעץ אל בבל ומחשׁבותיו אשׁר חשׁב אל ארץ כשׂדים אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישׁים עליהם נוה׃
Jer 50:46
מקול נתפשׂה בבל נרעשׁה הארץ וזעקה בגוים נשׁמע׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.