King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JOSHUA 24
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jos 24:1
ויאסף יהושׁע את כל שׁבטי ישׂראל שׁכמה ויקרא לזקני ישׂראל ולראשׁיו ולשׁפטיו ולשׁטריו ויתיצבו לפני האלהים׃
Jos 24:2
ויאמר יהושׁע אל כל העם כה אמר יהוה אלהי ישׂראל בעבר הנהר ישׁבו אבותיכם  מעולם  תרח  אבי  אברהם  ואבי  נחור  ויעבדו אלהים אחרים׃
Jos 24:3
ואקח את אביכם  את  אברהם  מעבר  הנהר  ואולך  אותו  בכל  ארץ  כנען  וארב  את  זרעו  ואתן  לו  את  יצחק׃  
Jos 24:4
ואתן ליצחק את יעקב ואת עשׂו ואתן לעשׂו את הר שׂעיר לרשׁת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים׃
Jos 24:5
ואשׁלח את משׁה ואת אהרן ואגף את מצרים כאשׁר עשׂיתי בקרבו ואחר הוצאתי אתכם׃
Jos 24:6
ואוציא את אבותיכם  ממצרים ותבאו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם  ברכב  ובפרשׁים ים סוף׃
Jos 24:7
ויצעקו אל יהוה וישׂם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את הים ויכסהו ותראינה עיניכם את אשׁר עשׂיתי במצרים ותשׁבו במדבר ימים רבים׃
Jos 24:8
ואבאה אתכם אל ארץ האמרי היושׁב בעבר הירדן וילחמו אתכם ואתן אותם בידכם ותירשׁו את ארצם ואשׁמידם מפניכם׃
Jos 24:9
ויקם בלק בן צפור מלך מואב וילחם בישׂראל וישׁלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם׃
Jos 24:10
ולא אביתי  לשׁמע  לבלעם  ויברך  ברוך  אתכם  ואצל  אתכם  מידו׃  
Jos 24:11
ותעברו את הירדן ותבאו אל יריחו וילחמו בכם  בעלי  יריחו  האמרי  והפרזי והכנעני והחתי והגרגשׁי החוי והיבוסי ואתן אותם בידכם׃
Jos 24:12
ואשׁלח לפניכם את הצרעה ותגרשׁ אותם מפניכם שׁני מלכי האמרי לא בחרבך ולא בקשׁתך׃
Jos 24:13
ואתן לכם  ארץ  אשׁר  לא  יגעת  בה  וערים אשׁר לא בניתם ותשׁבו בהם  כרמים  וזיתים אשׁר לא נטעתם אתם אכלים׃
Jos 24:14
ועתה יראו את יהוה ועבדו אתו בתמים ובאמת והסירו את אלהים אשׁר עבדו אבותיכם  בעבר  הנהר  ובמצרים ועבדו את יהוה׃
Jos 24:15
ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם  היום  את  מי  תעבדון אם את אלהים אשׁר עבדו אבותיכם  אשׁר  בעבר  הנהר  ואם  את  אלהי  האמרי  אשׁר  אתם  ישׁבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה׃
Jos 24:16
ויען העם ויאמר חלילה לנו  מעזב  את  יהוה  לעבד  אלהים  אחרים׃
Jos 24:17
כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת אבותינו  מארץ  מצרים  מבית  עבדים  ואשׁר  עשׂה  לעינינו את האתות הגדלות האלה וישׁמרנו בכל הדרך אשׁר הלכנו בה  ובכל  העמים  אשׁר  עברנו  בקרבם׃
Jos 24:18
ויגרשׁ יהוה את כל העמים ואת האמרי ישׁב הארץ מפנינו גם אנחנו נעבד את יהוה כי הוא אלהינו׃
Jos 24:19
ויאמר יהושׁע אל העם לא תוכלו לעבד את יהוה כי אלהים קדשׁים הוא אל קנוא הוא לא ישׂא לפשׁעכם ולחטאותיכם׃
Jos 24:20
כי תעזבו את יהוה ועבדתם אלהי נכר ושׁב והרע לכם  וכלה  אתכם אחרי אשׁר היטיב׃
Jos 24:21
ויאמר העם אל יהושׁע לא כי את יהוה נעבד׃
Jos 24:22
ויאמר יהושׁע אל העם עדים אתם בכם  כי  אתם  בחרתם  לכם  את  יהוה  לעבד  אותו  ויאמרו עדים׃
Jos 24:23
ועתה הסירו את אלהי הנכר אשׁר בקרבכם והטו את לבבכם אל יהוה אלהי ישׂראל׃
Jos 24:24
ויאמרו העם אל יהושׁע את יהוה אלהינו נעבד ובקולו נשׁמע׃
Jos 24:25
ויכרת יהושׁע ברית לעם ביום ההוא וישׂם לו  חק  ומשׁפט בשׁכם׃
Jos 24:26
ויכתב יהושׁע את הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן  גדולה  ויקימה שׁם תחת האלה אשׁר במקדשׁ יהוה׃
Jos 24:27
ויאמר יהושׁע אל כל העם הנה האבן  הזאת  תהיה  בנו  לעדה כי היא שׁמעה את כל אמרי יהוה אשׁר דבר עמנו והיתה בכם  לעדה  פן  תכחשׁון באלהיכם׃
Jos 24:28
וישׁלח יהושׁע את העם אישׁ לנחלתו׃
Jos 24:29
ויהי אחרי הדברים האלה וימת יהושׁע בן נון עבד יהוה בן מאה ועשׂר שׁנים׃
Jos 24:30
ויקברו אתו בגבול נחלתו בתמנת  סרח  אשׁר  בהר  אפרים  מצפון  להר  געשׁ׃  
Jos 24:31
ויעבד ישׂראל את יהוה כל ימי יהושׁע וכל ימי הזקנים אשׁר האריכו ימים אחרי יהושׁע ואשׁר ידעו את כל מעשׂה יהוה אשׁר עשׂה לישׂראל׃
Jos 24:32
ואת עצמות יוסף אשׁר העלו בני ישׂראל ממצרים קברו בשׁכם בחלקת השׂדה אשׁר קנה יעקב מאת בני חמור אבי  שׁכם  במאה  קשׂיטה ויהיו לבני יוסף לנחלה׃
Jos 24:33
ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אתו בגבעת פינחס בנו אשׁר נתן לו  בהר  אפרים׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.