King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 CHRONICLES 25
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Ch 25:1
בן עשׂרים וחמשׁ שׁנה מלך אמציהו ועשׂרים ותשׁע שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו יהועדן מירושׁלים׃
2Ch 25:2
ויעשׂ הישׁר בעיני יהוה רק לא בלבב שׁלם׃
2Ch 25:3
ויהי כאשׁר חזקה הממלכה עליו ויהרג את עבדיו המכים את המלך אביו׃  
2Ch 25:4
ואת בניהם לא המית כי ככתוב בתורה בספר משׁה אשׁר צוה יהוה לאמר לא ימותו אבות  על  בנים  ובנים  לא  ימותו  על  אבות  כי  אישׁ  בחטאו  ימותו׃
2Ch 25:5
ויקבץ אמציהו את יהודה ויעמידם לבית אבות  לשׂרי  האלפים ולשׂרי המאות לכל יהודה ובנימן ויפקדם למבן עשׂרים שׁנה ומעלה וימצאם שׁלשׁ מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה׃
2Ch 25:6
וישׂכר מישׂראל מאה אלף גבור חיל במאה ככר כסף׃
2Ch 25:7
ואישׁ האלהים בא אליו לאמר המלך אל יבא עמך צבא ישׂראל כי אין יהוה עם ישׂראל כל בני אפרים׃
2Ch 25:8
כי אם בא אתה עשׂה חזק למלחמה יכשׁילך האלהים לפני אויב כי ישׁ כח באלהים לעזור ולהכשׁיל׃
2Ch 25:9
ויאמר אמציהו לאישׁ האלהים ומה לעשׂות למאת הככר אשׁר נתתי לגדוד ישׂראל ויאמר אישׁ האלהים ישׁ ליהוה לתת לך  הרבה  מזה׃  
2Ch 25:10
ויבדילם אמציהו להגדוד אשׁר בא אליו מאפרים ללכת למקומם ויחר אפם מאד ביהודה וישׁובו למקומם בחרי אף׃
2Ch 25:11
ואמציהו התחזק וינהג את עמו וילך גיא המלח ויך את בני שׂעיר עשׂרת אלפים׃
2Ch 25:12
ועשׂרת אלפים חיים שׁבו בני יהודה ויביאום לראשׁ הסלע וישׁליכום מראשׁ הסלע וכלם נבקעו׃
2Ch 25:13
ובני הגדוד אשׁר השׁיב אמציהו מלכת עמו למלחמה ויפשׁטו בערי יהודה משׁמרון ועד בית  חורון  ויכו  מהם  שׁלשׁת אלפים ויבזו בזה רבה׃
2Ch 25:14
ויהי אחרי בוא אמציהו מהכות את אדומים ויבא את אלהי בני שׂעיר ויעמידם לו  לאלהים  ולפניהם ישׁתחוה ולהם  יקטר׃  
2Ch 25:15
ויחר אף יהוה באמציהו וישׁלח אליו נביא ויאמר לו  למה  דרשׁת  את  אלהי  העם  אשׁר  לא  הצילו  את  עמם  מידך׃  
2Ch 25:16
ויהי בדברו אליו ויאמר לו  הליועץ  למלך  נתנוך  חדל  לך  למה  יכוך  ויחדל  הנביא  ויאמר  ידעתי  כי  יעץ  אלהים  להשׁחיתך כי עשׂית זאת ולא שׁמעת לעצתי׃
2Ch 25:17
ויועץ אמציהו מלך יהודה וישׁלח אל יואשׁ בן יהואחז בן יהוא מלך ישׂראל לאמר לך  נתראה  פנים׃  
2Ch 25:18
וישׁלח יואשׁ מלך ישׂראל אל אמציהו מלך יהודה לאמר החוח אשׁר בלבנון שׁלח אל הארז אשׁר בלבנון לאמר תנה את בתך לבני לאשׁה ותעבר חית השׂדה אשׁר בלבנון ותרמס את החוח׃
2Ch 25:19
אמרת הנה הכית את אדום ונשׂאך לבך להכביד עתה שׁבה בביתך למה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך׃
2Ch 25:20
ולא שׁמע אמציהו כי מהאלהים היא למען תתם ביד כי דרשׁו את אלהי אדום׃
2Ch 25:21
ויעל יואשׁ מלך ישׂראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך יהודה בבית  שׁמשׁ  אשׁר  ליהודה׃
2Ch 25:22
וינגף יהודה לפני ישׂראל וינסו אישׁ לאהליו׃
2Ch 25:23
ואת אמציהו מלך יהודה בן יואשׁ בן יהואחז תפשׂ יואשׁ מלך ישׂראל בבית  שׁמשׁ  ויביאהו ירושׁלם ויפרץ בחומת ירושׁלם משׁער אפרים עד שׁער הפונה ארבע מאות אמה׃
2Ch 25:24
וכל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בבית האלהים עם עבד  אדום  ואת  אצרות  בית  המלך  ואת  בני  התערבות וישׁב שׁמרון׃
2Ch 25:25
ויחי אמציהו בן יואשׁ מלך יהודה אחרי מות יואשׁ בן יהואחז מלך ישׂראל חמשׁ עשׂרה שׁנה׃
2Ch 25:26
ויתר דברי אמציהו הראשׁנים והאחרונים הלא הנם כתובים על ספר מלכי יהודה וישׂראל׃
2Ch 25:27
ומעת אשׁר סר אמציהו מאחרי יהוה ויקשׁרו עליו קשׁר בירושׁלם וינס לכישׁה וישׁלחו אחריו לכישׁה וימיתהו שׁם׃
2Ch 25:28
וישׂאהו על הסוסים ויקברו אתו עם אבתיו  בעיר  יהודה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.