King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 CHRONICLES 24
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Ch 24:1
בן שׁבע שׁנים יאשׁ במלכו וארבעים שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו צביה מבאר  שׁבע׃  
2Ch 24:2
ויעשׂ יואשׁ הישׁר בעיני יהוה כל ימי יהוידע הכהן׃
2Ch 24:3
וישׂא לו  יהוידע  נשׁים  שׁתים  ויולד  בנים  ובנות׃
2Ch 24:4
ויהי אחריכן היה עם לב יואשׁ לחדשׁ את בית יהוה׃
2Ch 24:5
ויקבץ את הכהנים והלוים ויאמר להם  צאו  לערי  יהודה  וקבצו  מכל  ישׂראל כסף לחזק את בית אלהיכם מדי שׁנה בשׁנה ואתם תמהרו לדבר ולא מהרו הלוים׃
2Ch 24:6
ויקרא המלך ליהוידע הראשׁ ויאמר לו  מדוע  לא  דרשׁת  על  הלוים  להביא  מיהודה ומירושׁלם את משׂאת משׁה עבד יהוה והקהל לישׂראל לאהל העדות׃
2Ch 24:7
כי עתליהו המרשׁעת בניה פרצו את בית האלהים וגם כל קדשׁי בית יהוה עשׂו לבעלים׃
2Ch 24:8
ויאמר המלך ויעשׂו ארון אחד ויתנהו בשׁער בית יהוה חוצה׃
2Ch 24:9
ויתנו קול ביהודה ובירושׁלם להביא ליהוה משׂאת משׁה עבד האלהים על ישׂראל במדבר׃
2Ch 24:10
וישׂמחו כל השׂרים וכל העם ויביאו וישׁליכו לארון עד לכלה׃
2Ch 24:11
ויהי בעת יביא את הארון אל פקדת המלך ביד הלוים וכראותם כי רב הכסף ובא סופר המלך ופקיד כהן הראשׁ ויערו את הארון וישׂאהו וישׁיבהו אל מקמו כה עשׂו ליום ביום ויאספו כסף לרב׃
2Ch 24:12
ויתנהו המלך ויהוידע אל עושׂה מלאכת עבודת בית יהוה ויהיו שׂכרים חצבים וחרשׁים לחדשׁ בית יהוה וגם לחרשׁי ברזל ונחשׁת לחזק את בית יהוה׃
2Ch 24:13
ויעשׂו עשׂי המלאכה ותעל ארוכה למלאכה בידם ויעמידו את בית האלהים על מתכנתו ויאמצהו׃
2Ch 24:14
וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את שׁאר הכסף ויעשׂהו כלים לבית יהוה כלי שׁרת והעלות וכפות וכלי זהב וכסף ויהיו מעלים עלות בבית יהוה תמיד כל ימי יהוידע׃
2Ch 24:15
ויזקן יהוידע וישׂבע ימים וימת בן מאה ושׁלשׁים שׁנה במותו׃
2Ch 24:16
ויקברהו בעיר דויד עם המלכים כי עשׂה טובה בישׂראל ועם האלהים וביתו׃
2Ch 24:17
ואחרי מות יהוידע באו שׂרי יהודה וישׁתחוו למלך אז שׁמע המלך אליהם׃
2Ch 24:18
ויעזבו את בית יהוה אלהי אבותיהם  ויעבדו את האשׁרים ואת העצבים ויהי קצף על יהודה וירושׁלם באשׁמתם זאת׃
2Ch 24:19
וישׁלח בהם  נבאים  להשׁיבם אל יהוה ויעידו בם  ולא  האזינו׃
2Ch 24:20
ורוח אלהים לבשׁה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם ויאמר להם  כה  אמר  האלהים למה אתם עברים את מצות יהוה ולא תצליחו כי עזבתם את יהוה ויעזב אתכם׃
2Ch 24:21
ויקשׁרו עליו וירגמהו אבן  במצות  המלך  בחצר בית יהוה׃
2Ch 24:22
ולא זכר יואשׁ המלך החסד אשׁר עשׂה יהוידע אביו  עמו  ויהרג  את  בנו  וכמותו אמר ירא יהוה וידרשׁ׃
2Ch 24:23
ויהי לתקופת השׁנה עלה עליו חיל ארם ויבאו אל יהודה וירושׁלם וישׁחיתו את כל שׂרי העם מעם וכל שׁללם שׁלחו למלך דרמשׂק׃
2Ch 24:24
כי במצער אנשׁים באו חיל ארם ויהוה נתן בידם חיל לרב מאד כי עזבו את יהוה אלהי אבותיהם  ואת  יואשׁ  עשׂו  שׁפטים׃
2Ch 24:25
ובלכתם ממנו כי עזבו אתו במחליים רבים התקשׁרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן ויהרגהו על מטתו וימת ויקברהו בעיר דויד ולא קברהו בקברות המלכים׃
2Ch 24:26
ואלה המתקשׁרים עליו זבד בן שׁמעת העמונית ויהוזבד בן שׁמרית המואבית׃
2Ch 24:27
ובניו ורב המשׂא עליו ויסוד בית האלהים הנם כתובים על מדרשׁ ספר המלכים וימלך אמציהו בנו תחתיו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.