King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 KINGS 21
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Ki 21:1
בן שׁתים עשׂרה שׁנה מנשׁה במלכו וחמשׁים וחמשׁ שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו חפצי  בה׃  
2Ki 21:2
ויעשׂ הרע בעיני יהוה כתועבת הגוים אשׁר הורישׁ יהוה מפני בני ישׂראל׃
2Ki 21:3
וישׁב ויבן את הבמות אשׁר אבד  חזקיהו אביו  ויקם  מזבחת  לבעל  ויעשׂ  אשׁרה  כאשׁר  עשׂה  אחאב  מלך  ישׂראל וישׁתחו לכל צבא השׁמים ויעבד אתם׃
2Ki 21:4
ובנה מזבחת בבית יהוה אשׁר אמר יהוה בירושׁלם אשׂים את שׁמי׃
2Ki 21:5
ויבן מזבחות לכל צבא השׁמים בשׁתי חצרות בית יהוה׃
2Ki 21:6
והעביר את בנו באשׁ ועונן ונחשׁ ועשׂה אוב וידענים הרבה לעשׂות הרע בעיני יהוה להכעיס׃
2Ki 21:7
וישׂם את פסל האשׁרה אשׁר עשׂה בבית אשׁר אמר יהוה אל דוד ואל שׁלמה בנו בבית הזה ובירושׁלם אשׁר בחרתי מכל שׁבטי ישׂראל אשׂים את שׁמי לעולם׃
2Ki 21:8
ולא אסיף להניד רגל ישׂראל מן האדמה אשׁר נתתי לאבותם  רק  אם  ישׁמרו לעשׂות ככל אשׁר צויתים ולכל התורה אשׁר צוה אתם עבדי משׁה׃
2Ki 21:9
ולא שׁמעו ויתעם מנשׁה לעשׂות את הרע מן הגוים אשׁר השׁמיד יהוה מפני בני ישׂראל׃
2Ki 21:10
וידבר יהוה ביד עבדיו הנביאים לאמר׃
2Ki 21:11
יען אשׁר עשׂה מנשׁה מלך יהודה התעבות האלה הרע מכל אשׁר עשׂו האמרי אשׁר לפניו ויחטא גם את יהודה בגלוליו׃
2Ki 21:12
לכן כה אמר יהוה אלהי ישׂראל הנני מביא רעה על ירושׁלם ויהודה אשׁר כל שׁמעיו תצלנה שׁתי אזניו׃
2Ki 21:13
ונטיתי על ירושׁלם את קו שׁמרון ואת משׁקלת בית אחאב ומחיתי את ירושׁלם כאשׁר ימחה את הצלחת מחה והפך על פניה׃
2Ki 21:14
ונטשׁתי את שׁארית נחלתי ונתתים ביד איביהם והיו לבז ולמשׁסה לכל איביהם׃
2Ki 21:15
יען אשׁר עשׂו את הרע בעיני ויהיו מכעסים אתי מן היום אשׁר יצאו אבותם  ממצרים ועד היום הזה׃
2Ki 21:16
וגם דם נקי שׁפך מנשׁה הרבה מאד עד אשׁר מלא את ירושׁלם פה לפה לבד מחטאתו אשׁר החטיא את יהודה לעשׂות הרע בעיני יהוה׃
2Ki 21:17
ויתר דברי מנשׁה וכל אשׁר עשׂה וחטאתו אשׁר חטא הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃
2Ki 21:18
וישׁכב מנשׁה עם אבתיו  ויקבר  בגן  ביתו  בגן  עזא  וימלך  אמון  בנו  תחתיו׃
2Ki 21:19
בן עשׂרים ושׁתים שׁנה אמון במלכו ושׁתים שׁנים מלך בירושׁלם ושׁם אמו משׁלמת בת חרוץ מן יטבה׃
2Ki 21:20
ויעשׂ הרע בעיני יהוה כאשׁר עשׂה מנשׁה אביו׃  
2Ki 21:21
וילך בכל הדרך אשׁר הלך אביו  ויעבד  את  הגללים אשׁר עבד אביו  וישׁתחו׃
2Ki 21:22
ויעזב את יהוה אלהי אבתיו  ולא  הלך  בדרך  יהוה׃  
2Ki 21:23
ויקשׁרו עבדי אמון עליו וימיתו את המלך בביתו׃
2Ki 21:24
ויך עם הארץ את כל הקשׁרים על המלך אמון וימליכו עם הארץ את יאשׁיהו בנו תחתיו׃
2Ki 21:25
ויתר דברי אמון אשׁר עשׂה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃
2Ki 21:26
ויקבר אתו בקברתו בגן עזא וימלך יאשׁיהו בנו תחתיו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.