King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 KINGS 9
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Ki 9:1
ואלישׁע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו  חגר  מתניך  וקח  פך  השׁמן  הזה  בידך  ולך  רמת  גלעד׃  
2Ki 9:2
ובאת שׁמה וראה שׁם יהוא בן יהושׁפט בן נמשׁי ובאת והקמתו מתוך אחיו והביאת אתו חדר בחדר׃
2Ki 9:3
ולקחת פך השׁמן ויצקת על ראשׁו ואמרת כה אמר יהוה משׁחתיך למלך אל ישׂראל ופתחת הדלת ונסתה ולא תחכה׃
2Ki 9:4
וילך הנער הנער הנביא רמת גלעד׃
2Ki 9:5
ויבא והנה שׂרי החיל ישׁבים ויאמר דבר לי  אליך  השׂר  ויאמר  יהוא  אל  מי  מכלנו  ויאמר  אליך  השׂר׃  
2Ki 9:6
ויקם ויבא הביתה ויצק השׁמן אל ראשׁו ויאמר לו  כה  אמר  יהוה  אלהי  ישׂראל משׁחתיך למלך אל עם יהוה אל ישׂראל׃
2Ki 9:7
והכיתה את בית אחאב אדניך ונקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל עבדי יהוה מיד איזבל׃
2Ki 9:8
ואבד  כל  בית  אחאב  והכרתי לאחאב משׁתין בקיר ועצור ועזוב בישׂראל׃
2Ki 9:9
ונתתי את בית אחאב כבית ירבעם בן נבט וכבית בעשׁא בן אחיה׃
2Ki 9:10
ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל ואין קבר ויפתח הדלת וינס׃
2Ki 9:11
ויהוא יצא אל עבדי אדניו ויאמר לו  השׁלום  מדוע  בא  המשׁגע הזה אליך ויאמר אליהם אתם ידעתם את האישׁ ואת שׂיחו׃
2Ki 9:12
ויאמרו שׁקר הגד נא לנו  ויאמר  כזאת  וכזאת  אמר  אלי  לאמר  כה  אמר  יהוה משׁחתיך למלך אל ישׂראל׃
2Ki 9:13
וימהרו ויקחו אישׁ בגדו וישׂימו תחתיו אל גרם המעלות ויתקעו בשׁופר ויאמרו מלך יהוא׃
2Ki 9:14
ויתקשׁר יהוא בן יהושׁפט בן נמשׁי אל יורם ויורם היה שׁמר ברמת גלעד הוא וכל ישׂראל מפני חזאל מלך ארם׃
2Ki 9:15
וישׁב יהורם המלך להתרפא ביזרעאל מן המכים אשׁר יכהו ארמים בהלחמו את חזאל מלך ארם ויאמר יהוא אם ישׁ נפשׁכם אל יצא פליט מן העיר ללכת לגיד ביזרעאל׃
2Ki 9:16
וירכב יהוא וילך יזרעאלה כי יורם שׁכב שׁמה ואחזיה מלך יהודה ירד לראות את יורם׃
2Ki 9:17
והצפה עמד על המגדל ביזרעאל וירא את שׁפעת יהוא בבאו ויאמר שׁפעת אני ראה ויאמר יהורם קח רכב ושׁלח לקראתם ויאמר השׁלום׃
2Ki 9:18
וילך רכב הסוס לקראתו ויאמר כה אמר המלך השׁלום ויאמר יהוא מה לך  ולשׁלום  סב  אל  אחרי  ויגד  הצפה  לאמר  בא  המלאך  עד  הם  ולא  שׁב׃  
2Ki 9:19
וישׁלח רכב סוס שׁני ויבא אלהם ויאמר כה אמר המלך שׁלום ויאמר יהוא מה לך  ולשׁלום  סב  אל  אחרי׃  
2Ki 9:20
ויגד הצפה לאמר בא עד אליהם ולא שׁב והמנהג כמנהג יהוא בן נמשׁי כי בשׁגעון ינהג׃
2Ki 9:21
ויאמר יהורם אסר ויאסר רכבו ויצא יהורם מלך ישׂראל ואחזיהו מלך יהודה אישׁ ברכבו ויצאו לקראת יהוא וימצאהו בחלקת נבות היזרעאלי׃
2Ki 9:22
ויהי כראות יהורם את יהוא ויאמר השׁלום יהוא ויאמר מה השׁלום עד זנוני איזבל אמך וכשׁפיה הרבים׃
2Ki 9:23
ויהפך יהורם ידיו וינס ויאמר אל אחזיהו מרמה אחזיה׃
2Ki 9:24
ויהוא מלא ידו בקשׁת ויך את יהורם בין זרעיו ויצא החצי מלבו ויכרע ברכבו׃
2Ki 9:25
ויאמר אל בדקר שׁלשׁה שׂא השׁלכהו בחלקת שׂדה נבות היזרעאלי כי זכר אני ואתה את רכבים צמדים אחרי אחאב אביו  ויהוה  נשׂא  עליו  את  המשׂא  הזה׃  
2Ki 9:26
אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמשׁ נאם יהוה ושׁלמתי לך  בחלקה  הזאת  נאם  יהוה ועתה שׂא השׁלכהו בחלקה כדבר יהוה׃
2Ki 9:27
ואחזיה מלך יהודה ראה וינס דרך בית הגן וירדף אחריו יהוא ויאמר גם אתו הכהו אל המרכבה במעלה גור אשׁר את יבלעם וינס מגדו וימת שׁם׃
2Ki 9:28
וירכבו אתו עבדיו ירושׁלמה ויקברו אתו בקברתו עם אבתיו  בעיר  דוד׃  
2Ki 9:29
ובשׁנת אחת עשׂרה שׁנה ליורם בן אחאב מלך אחזיה על יהודה׃
2Ki 9:30
ויבוא יהוא יזרעאלה ואיזבל שׁמעה ותשׂם בפוך עיניה ותיטב את ראשׁה ותשׁקף בעד החלון׃
2Ki 9:31
ויהוא בא בשׁער ותאמר השׁלום זמרי הרג אדניו׃
2Ki 9:32
וישׂא פניו אל החלון ויאמר מי אתי מי וישׁקיפו אליו שׁנים שׁלשׁה סריסים׃
2Ki 9:33
ויאמר שׁמטהו וישׁמטוה ויז מדמה אל הקיר ואל הסוסים וירמסנה׃
2Ki 9:34
ויבא ויאכל וישׁת ויאמר פקדו נא את הארורה הזאת וקברוה כי בת מלך היא׃
2Ki 9:35
וילכו לקברה ולא מצאו בה  כי  אם  הגלגלת והרגלים וכפות הידים׃
2Ki 9:36
וישׁבו ויגידו לו  ויאמר  דבר  יהוה  הוא  אשׁר  דבר  ביד  עבדו  אליהו  התשׁבי לאמר בחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את בשׂר איזבל׃
2Ki 9:37
והית נבלת איזבל כדמן על פני השׂדה בחלק יזרעאל אשׁר לא יאמרו זאת איזבל׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.